2017/05/26

#1522

لطفاً دهن رئیسی را کاری نکنید!


خب ما هرچی می‌خواهیم به خودمان بگوئیم آقا جان انتخابات دیگر تمام شده الآن باید برویم بزنیم کف مطالبات‌مان را بچسبانیم به فک روحانی، این‌ها خودشان نمی‌گذارند. از این‌طرف آیت الله موحدی کرمانی که اخیراً با رایت کلیک آشنا شده گفته ممکن است یک‌سری آرائی که جهت تسهیل هم‌وطنان از پارسال شمارش شده را دوباره بشمریم، یک‌دفعه آراء ابراهیم رئیسی بیا بشود ۱۹ میلیون، روحانی ۲۱ میلیون. یعنی الآن خود رهبر یک هفته است پیام انتخاباتی داده گفته حزب الله، خفه! این خسکل هنوز امیدوار است هر طوری شده انتخابات به دور دوم بکشد. البته من شنیده‌ام برخی مواد سنتی خون را غلیظ می‌کند، تا اطلاعات بخواهد به مغز طرف برسد طول می‌کشد.

حالا این یک قارتی پرت کرد، ولی از آن‌طرف یک‌دفعه دیدیم طرفداران ابراهیم رئیسی_بیا گفته‌اند “آقای روحانی شما در ستادتان مشروب دادید و اتاق سکس اجاره دادید نه شام. دهان ما را باز نکنید”. راستش را بخواهید اولش که خواندیم خوشحال شدیم. گفتیم همین که بعد از ۳۸ سال از اتاق فکر رسیدیم به اتاق سکس خودش یک دستاوردی است که اصلاً من خودم دیگر هیچ دستاورد بیشتری نمی‌خواهم.

بعد یک کمی بیشتر فکر کردیم دیدیم حتی بیشتر هم خوشحال شدیم. روحانی اگر همین مشکل “مکان” اقشار جامعه را حل بکند یعنی همه کار کرده. حالا شما خیال بد نکنید، بعضی در مکان زندگانی تشکیل می‌دهند و بعضی هم خب مثل شما بی‌ادب هستند! در هر دو صورت مشکل اقشار حل شده. در این مملکت انتخابات که برگزار می‌شود آدم فوری متوجه می‌شود اگر لین مملکت دوتا دیسکو و یک اتاق سکس داشت ملت حدوداً مطالبه دیگری نداشتند.

فقط چون آن طرفدار ابراهیم رئیسی_بیا تهدید کرده که “دهان ما را باز نکنید” یک کمی فکرم مشغول شد. راستش فکر کردم مثلاً اگر مرحوم قالیباف دهانش وای بشود چه اتفاقی می‌افتد. رئیسی_بیا که از همان فردای انتخابات دهانش وای مانده هر کاری می‌کنند های نمی‌شود. موحدی کرمانی هم که کلاً وای. من امیدوارم ایشان بتواند تا انتخابات بعدی هر طوری شده پای ابراهیم رئیسی_بیا را به دور دوم وای بکند.

گفتم ببین، همین که روحانی عرق و سکس داده خودش یعنی با نصف دردهای این جامعه کاملاً آشناست و جامعه یک‌سری دردهای دیگری هم دارد که اگر دهن رئیسی_بیا وای بشود چه بسا ما متوجه بشویم روحانی از بقیه‌ی دردهای جامعه هم خبر دارد. خب اگر اینطوری بشود که انتخابات دیگر هیجانی ندارد. ملت بروند به یک کسی که تمام بدبختی‌های‌شان را می‌داند رأی بدهند که چه؟ خب ما اینطوری اصلاً عادت نداریم. ما عادت داریم یک نفر را بیاوریم، چهار سال حالی‌اش بکنیم گرفتاری ما چیه که چهار سال بعدی گه بزند توی همان گرفتاری‌ها.

به سهم خودم تصمیم گرفتم هر طوری شده نگذارم دهان رئیسی_بیا وای بشود. بیائید دهان رئیسی_بیا را وای نکنیم. اصلاً بیائید با دهان رئیسی_بیا کاری نداشته باشیم. این همه جای دیگر، چرا دهن؟