2009/12/31

#624

وَلله اين خانمها كه ديروز ديدم يك جوريم شد؛ حس غريبى بود !
.
رهبرا ! ايندفعه راستكي ما را هم فدائي كردي . بعد از شش ماه از اعمال شنيع خود توبه كرده بوديم ده كيلو لاغر شديم به قصد قرب الهي تصميم گرفتيم در تجمع خودجوش ديروز شركت كوبنده كنيم دروغ چرا يك سانديس مفتي هم بخوريم . آخر تا قبل از اين ما سانديس مفتي فقط در انتقال خون خورده بوديم . آنهم چون خونمان اين مدت بسكه چيزهائي ديديم كثيف شده بود نسلهاي بعدي را آلوده ميكرد ازمان خون هم نميگرفتند . خواستيم قطره اي باشيم در اين درياي خودجوش كه از اداره آورده بودي . خواستيم با خداي خود عهد ببنديم كه ديگر پا به گناه نگذاريم يكوقت بگيرد خشتكمان را پشت و رو بكند بكشد سرمان . وقتي بخشنامه آمد هزار مرتبه بطور خودجوش گفتيم التوبه التوبه التوبه (فارسي اش مقبول نمي افتاد) خدايا بارالها شر دور بلا دور ، يه تف اينور يه تف اونور گناهانمان ببخش .

اماما ! ديروز وسطهاي التوبه بوديم كه ناگهان اتفاق جديدي برايمان افتاد كه قبلاً در تجمعات عده قليلي كه بوديم نيفتاده بود . چشم خواهري يك هلوهائي ديديم پلاكارد بدست هر كاري كرديم باب گناه باز نشود آخرش شد . گفتيم خدايا تو ما را انگار گير آورده اي . آمديم كه از اين گناه دربيائيم زرتي افتاديم وسط يك گناه ديگر . تازه ما هم نيفتاديم ، ديروز گناه خودش هي مي آمد توي بغلمان . عكس جنابعالي را هم همچي به يك جاهائيش چسبانده بود آدم هي دلش ميخواست برود تمثال مباركت را ماچ بكند . هي دلش ميخواست به عكس حضرتعالي دست بكشد . هي ميخواستيم تو را ولو از روي عكس لمس بكنيم . دست خودمان نبود . هر كاري كرديم ديديم مقصود توئي كعبه و بتخانه بهانه !

قائدا ! حالا ننه مان تصاوير مربوطه را از تلويزيون ديده ما را عاق نموده ميفرمائي چه كنيم ؟ گفت تو رفته بودي توبه كني يا خانوم بازي ؟ تلويزيون هم كه رحم نميكند ديروز تابحال تصاوير را دو هزار دفعه نشان ميدهد . هرچه كانال عوض ميكنيم باز ما را در حال بوس كردن تو در آنجاهاي خانم نشان ميدهد . همين يك كارمان مانده بود . بي زحمت حالا كه توبه نكرده عاق شديم رفت آب كه از سرمان گذشته ديگر فرقي نميكند ، يك تجمع خودجوش ديگر بخشنامه بفرما برويم داروخانه براي تجمعات بعدي يك فكري هم براي اين انزال زودرسمان بكنيم !

2009/12/30

#623

تقويم سبز (۷) ، چهارشنبه ۰۹/۱۰/۱۳۸۸
.
به رهبري بگوئيد از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير!
.

#622

باز گفتن ا.ن اين علم الهدی گفت من !
.

احتراماً گوساله جد و آبادته چاقال !

ميليونها عاشق خودجوش كه طبق بخشنامه ديروز ، امروز چون رودي خروشان از اتوبوس پياده شده و در يك اجتماع ميليونها سيصد و دوازده نفري كه سي و دوتايشان هم از پاترول آويزان بودند مشت محكمي به دهن ابرقدرتها را سرويس نمودند . خيل عاشقان و دلسوختگان و پدرسوختگان ولايت به قدري عظيم بود كه شركت adobe توليد فتوشاپ را تا سال 2020 تمديد كرد . اين اتفاق خجسته در حالي روي داد كه فيلم آتش زدن قرآن در فارس با شركت آنتوني كوئين ، بروسلي و جمشيد آريا بنا به اعلام خود فارس هنوز آماده نشده و مراحل صداگذاري روي تصاوير پيارسال را ميگذراند .

علم الهدي اين شياف غيور و مبارك نظام در مشهد با حضور در تهران باري ديگر ضمن احترام به سنت حسنه اتوبوس سواري ثابت كرد كه اينها در كل تهران ديگر شيپورچي هم براي سخنراني پيدا نميكنند بايد از مشهد بياورند . در اين مراسم وي ضمن تعريف خاطرات مشتركش با قاطر ناگهان به صحراي كربلا زد و با ذكر تعدادي اسماء متبركه شاغل در نظام اعم از استر و يابو به نمايندگي از تمام آحاد ملت ايران خواستار سرويس شديد اللحن دهان تعداد قليلي شد . وي كه بطور صلواتي قاضي دادگستري هم هست تعداد قليل روز عاشورا را غير از بزغاله و گوساله و ساير خويشاوندانش محارب نيز خواند و از مكان نامعلومي خواستار برخورد قانوني با اين عده توي تاريكي شد .

برگزاري مراسم بخشنامه اي خودجوش امروز كه از قبل توسط هيچكسي از هيچ جائي برنامه ريزي نشده بود وجداناً هيچ هدفي براي زمينه سازي دستگيري كروبي و موسوي و بقيه را دنبال نميكند و همينطوري محض خنده است . اين بخشنامه خودجوش همچنين نشان داد كه پول كه بدهي چقدر آدم جمع ميشود . سبزها ضمن تشكر از اين زمينه سازي اعلام كردند خره ! اولاً اگر تابحال نزده ايم خشتكتان را سرتان لوور دراپه نكرده ايم همين موسوي و كروبي نگذاشته اند ثانياً ما كه شش ماه است قسم مي دهيم اينها را بگيريد بيائيم كار را تمام كنيم . سختتان است آدرس بدهيد خودمان بگيريم بياوريم خدمتتان !

2009/12/29

#621

تقويم سبز (۶) ، سه شنبه ۰۸/۱۰/۱۳۸۸
.
خوش دارم ببينم فردا چند نفر مي تونيد جمع كنيد !
.

#620

خشونت نبود كه ، از خودمان دفاع كرديم ، باز هم ميكنيم !
.

كي گفته ما روز عاشورا به كسي حمله كرديم ؟ ما فقط دفاع كرديم . خواستند بزنند توي سرمان با مهرباني دستشان را گرفتيم خوردند زمين اتفاقاً پانصد نفر آنجا بود افتادند رويشان موقع بلند شدن هم آرنج و زانوي چند نفر خنده خنده قايم خورد به چند جاي بدشان و همين . كي گفته وقتي ميزنند توي سرمان نبايد از خودمان دفاع كنيم ؟ كي گفته وقتي با باتوم چنان به جانمان مي افتند كه سگ هار نمي افتد نبايد باتوم را از دستشان گرفت ؟ يا كه نه ؟ بگوئيم داداش دست شما درد نكند دفعه قبل پاي راستم را چلاق كردي الآن بفرما دست چپم را هم بشكان ماچ بگير ؟ ما فقط دفاع ميكنيم . حتي يك مورد بياوريد كه سبزها حمله كرده باشند . خودشان صدتائي مي آمدند بين ده هزار نفر گير ميكردند چشمشان هيچ جا را نمي ديد همديگر را ميزدند ، سند داريم عكس داريم كه سبزها تازه مراقبشان بودند كه كتك نخورند . اصلاً چرا تاكتيك خودشان را نداشته باشيم ؟ به تمام دنيا حمله ميكنند ميگويند براي دفاع رفته بوديم اگر قرار به زدن و حمله و خشونت ما بود مطمئن باشيد ، شك نكنيد كه همان روز عاشورا چنان كتكي ميخوردند كه تهش دسته جمعي به آفتابه ميگفتند عمو !

آقايان گنده سبزها ! وقتي شما هشدار پرهيز از خشونت مي دهيد همين جمله يعني كه خشونتي هست يا بوده و شما بقيه را بر حذر ميكنيد از آن . و پس همين جمله شما كافي است تا تمام بهانه هائي كه توي ذهن مشتركمان هست را مجاناً به طرف مقابل بدهيم . ترجيح مي دهم اگر قرار باشد اينچنين كتبي و مستند بي هيچ اعمال خشونتي بهانه دست طرف مقابل بدهيم حالا كه نتيجه اش يكي است پس دفعه بعد رسماً بگيرم بزنم چندتا فك پياده كنم . اينها تمام ماشينهايشان را خودشان آتش زدند . تمام موتورها را خودشان سوزاندند . ببينم حالا خان بخشيده خانقلي نمي بخشد ؟ اينها خودشان هنوز توي اهانت به شعب ابي طالب گيرند هيچي نميگويند ما افتاده ايم كه اي آقا آتش نزنيد ؟ چرا گردن بگيريم ؟ كي گفته كار ما بود ؟ فلسطينيها آتش زدند . از ونزوئلا بنزين آورده بودند . خودم ديدم ، چه گيري كرديما !

يقيناً ميدانم كه الآن با نوشتن اين مطلب بدليل توهين به چماق و ترويج خشونت و خودفروختگي به سپاه و هك شدن صفحه ام توسط كيهان يك هفته فحشم مي دهند ولي من از اين به بعد از خودم دفاع ميكنم . دفاع نكنم چه كنم ؟ يك راه بگو كه جور دربيايد همان كار را ميكنم . پدرجان ! تو بشين يك هفته با قاطر درباره عشق حرف بزن تهش همان جفتكي را بهت مي اندازد كه قبل از گفتگوي سازنده ات ميزده . بشين با گاو ديدار گرم و صميمانه كن از فلسفه و منطق و ارسطو فكت بياور تهش همان شاخي را بهت ميزند كه اول ميزده . نكند با اينهمه توحش كه جهان هرگز از هيچ انساني هر چقدر هم خونخوار نديده هنوز فكر ميكني با انسان طرفي ؟ تهش چه ميشود ؟ نگران چه هستي ؟ اينكه بگويند سبزها خشونت خرج ميكنند مسلسل بياورند وسط ميدان همه را بزنند ؟ فكر كرده اي همينطوريش تا پس فردا نميكنند اينكار را ؟ اينها كه هر روز بيشتر دارند ادوات مي آورند براي ما . ما هم كه قرار است آخرش از پل بيفتيم پائين !

#619

تقويم سبز (5) ، دوشنبه 07/10/1388
.
اينها ديگر كنترل هم نميتوانند بكنند !
.

ضرب و شتم تاسوعا نشان داد که عاشورا مردم بیشتر بیرون می‌آیند. به نقل از منابع معتبر عمه اینا تعداد قلیلی حدود ده نفر الی سه میلیون تومن روز عاشورا تهران را فلج نموده بیمار مزبور را جهت معالجات تکمیلی هم اکنون به واحد ارتوپدی پنجره فولادی بسته‌اند.....

2009/12/28

#618

مرجع سبزمان کجاست که عزای عمومی اعلام کند ... ؟
.

کجائی آقای منتظری ؟ سه روز است که دارند بچه ها را تکه تکه میکنند و میکشند . جلوی چشممان به پهلوی خواهر و برادرمان گلوله می نشیند و رئیس سگ بانی میگوید تصادف کرده اند . اینها حتی آنقدر مرد نیستند که پای کار خودشان بایستند . آنقدر نامرد که حتی نمیتوانند بهانه بکنند که شما دشمن بودید و ما به دستور دین شما را کشتیم . بقیه مان که هنوز نیمه جانی دارند را هم بردند زندان . لابد باقیمانده جانشان را هم همانجا میگیرند و رئیس سگ بانی دوباره قضیه را می بندد به ظرف سالاد . دفعه قبلی که همه را گرفتند گفتند اغتشاش به تحریک اینها بود . اعتراف را گذاشتند پس گردنشان و ما فهمیدیم که به تحریک آنها در خیابان بوده ایم . به تحریک آنهائی که خودشان به تحریک ما بیرون آمده بودند . حالا اینبار که همه یا زندان بودند و یا به قیمت خون پدر نظام در سکوت و انزوا پس اینروزها به تحریک چه کسی بیرون می آئیم ؟ اینهائی که دیروز صبح تا حالا دارند میگیرند ؟ اینها را که ما چهره خیلیهایشان را اول بار است که می بینیم . کجائی آقای منتظری که فتوای کار آخر را به ما بدهی ؟

پریشب بیرحمانه به حسینیه امامی حمله کردند که برای پاره شدن عکسش خودشان را پاره پاره کرده بودند . دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس ؟ دیروز هیئتها را بستند تا مبادا کسی بهانه برای بیرون آمدن داشته باشد . و بعد هر که را که دیدند بی بهانه دریدند . شب هم برداشتند از محرم پیارسال فیلم نشان دادند که یعنی همه چیز مرتب بود و سر جای خودش . پس چرا ما سر جایمان نیستیم آقای منتظری ؟ بدست نوجوانی تفنگ دادند تا کشته شدنمان فقط گردن پلیس نیفتد . نمی فهمم وقتی که او اسلحه بدست جلوی چشم پلیس به سمت ما آمد و هیچکس جلودارش نشد پس خونمان به گردن کیست ؟ کسی که امنیت را باید یکطرفه تأمین بکند و همین کار را هم البته نمیتواند بکند ؟ دیگر چه میخواهند بکنند ؟ سر چهار راه مسلسل مستقر بکنند و دیگر خلاص ؟ که ما تصادف بکنیم و کشته بشویم ؟

عزاداریم آقای منتظری , کجائی که عزاداری اعلام بکنی تا یک دل سیر خون گریه کنیم ؟ پیکر شهید دیروزمان امروز گم شد , چه خوب که نبودی تا این انتهای درد را ببینی . وقتی که تو قدرت را رها کردی و بسمت ما آمدی تا که بودی وجودت را مقدس داشتیم و حکمت را با جان خریدیم . امروز کجائی که تکلیفمان کنی برای آنچه باید کرد ؟

#617

اگر انقلاب شما اینطوری حسینی بود پس سلام بر یزید !
.

سالها بعد عاشورای دیروز را در تاریخ اینچنین خواهند آورد :

حرامیان یزید از صبح علی الطلوع در سرتاسر بلوار کربلا (یکی از اماکن مقدس فعلی - خیابان انقلاب سابق) با موتور مستقر شدند و ننگ عاشورائی خونین دیگری بر دامان تاریخ نهادند . پس لشکر تا دندان مسلح یزید چونان بر عاشورائیان بی دفاع حمله گرفت گوئیا به قطع نسل ایشان آمده باشد . هر که را بدید با لگد (الآن فقط خر پرت میکند آنموقعها عمده سلاح یزید بود) به جانش افتاد و با چماق (الآن به کون قاطر می بندند آنوقتها به کمر بسیج) چونان بزد که جانش نماند . یزیدیان از شب قبل نت را بروی لپ تاپهای تشنه لب عاشورائیان بستند مبادا که خبری از آنهمه توحش جائی منتشر بشود . بر هر وحشی لباسی از انتظام تن کرده بودند بی هیچ نامی و هم نشان دو بیش از نیمشان را هیچ ایرانی نبود که از بلاد سوخته فعلی (فلسطین و اینجور جاهای سابق) آورده بودند . آیا کدام ایرانی در تاریخ هموطن خود را اینچنین بزد ؟

موتورهای چموش یزیدیان چونان تازه می نمود که حتی پلاستیک بر آنها کشیده و زبانه از تایر آنها بیرون بود . بر هر مرکبی دو وحشی سیه پوش نشستی و گرزها در هوا چرخاندی و هر آینه بر سر و روی عاشورائیان فرود آوردی تا که خونها از سر و رویشان بریختند گوئیا لعبت و نیک روئی جایزه کارشان می بود . پس عاشورائیان هر دم بیشتر جمع آمدی و یزیدشان را الفاظ درشت نثار نمودی و چون رودی هر دم از شکافی بیرون زدند و جمع بشدند و چون اقیانوسی همه جا گرد آمدند تا که مهار ایشان از کف برفت و پشت یزید و لشکرش تا که هشت ریشتر بلرزید و فیروزآبادی لاغر شد . پس عاشورائیان اداره شهر یکسره در دست گرفتی و دست خالی چونان کتکی به لشکر یزید بزدند که از ننه شان نخورده بودند باشد تا حالش را ببریم . و در پایان روز جمعی از عاشورائیان را کشته بودند و جمعی را ناقص به گوشه ای افکنده بودند و جمعی اسیر برده بودند و جمعی تا هنوز همچنان در تعقیبند .

آری ای فرزند ! این حکایت به این سبب نقل نمودم تا عبرت بگیری و بدانی گر که یزید تا به روز عاشورا قاروره به جای سفت ننموده بود آنروز چنانش قاروره به صورت خودش کمانه کرد که تا آخر عمر نکبتش از یاد نرفت . و این حکایت بگفتم تا بدانی که گر یزید همان اول روز رأی عاشورائیان کف نرفته می بود بسا که دو سالی بیش امارت می نمود خاک بر سر خرش که این راز نفهمید . پس آن شد که مردمان امروز همه ساله در ششم دیماه (در تقویم , عاشورای میرحسینی جدید) در جمهوری ایرانی گرد هم می آیند و شمع می سوزانند و یاد دلاوری عاشورائیان آن روز بزرگ میدارند که شاعر در وصف یزید آن زمانه فرموده :

آنهمه شیران شرزه وانهمه پیلان مست .......... با یکی پخ جمله در رفتند جائی دور دست !

#616

فقط آمدم که بگویم صدای ما را در تهران نمیتوانید خفه کنید ...
.
جهت درآمدن مقادیر انبوهی چشم و چال می گویم که بعد از دو روز حالا در تهران از طریق یک ریموت هلندی به شبکه وصل شدم . و طبیعتاً هیچ جا هم فیلتر نیست ! و دقیقاً در مرکز تهران سرعت اینترنتم هم در حد خدا پیغمبر بالاست . و خاک بر سرتان بکنند که خودتان هم شرمتان می آید از بیرون رفتن خبر آنچه که شب جماران و صبح عاشورا به ما کردید . همین الآن میخواهم از فرصت استفاده بکنم و خالصانه نیم کیلو تف تقدیم صورت نورانی شما گردانم اگر جای خالی برای تف داشته باشد هنوز ...

امروز تا آخر وقت دویست تا مطلب می نویسم . رفقایم در تهران با خروارها خروار خبر محدود مانده اند و خارج از دسترسی . چشمم کور با تمام وجود و کمال میل جور همه شان را می کشم , منتشان را هم دارم , اصلاً نوکرشانم ...

عکس هم آپلود کردم که بدانی چقدر کارم درست است ! البته خودم هم میخواستم تست بگیرم ! فعلاً همین . میرم , زود برمیگردم , مخلصیم ...

2009/12/26

#615

آقای امام حسين ! اگر بتو آب را بستند بما نفس را می بندند ...
.

پس كجائي آقاي امام حسين ؟ امروز بيا يك سري به همين خيابان انقلاب خودمان بزن ببين يزيد گه خورده بود با تو كاري را بكند كه اينها با ما ميكنند . شما كه ميگويند با تمام فاميل و متعلقين و وابستگان همه جا شاهد و حاضريد ، الحمدلله تا سازمان ملل هم ميرويد پس كجائي تا ما را ببيني ؟ بيا يك دم سوار همان اسب سفيدت شو چرخي بزن ببين بخاطر همين شما چطور دارند ما را تكه تكه ميكنند . ببين چطور بهاي ديروزتان امروز شده بهانه . شما هرچه كه بهتان رفت باز مدفنتان معلوم است ما حتي از مدفن رفقايمان هم خبر نداريم . كجاست طايفه بني هاشم كه هر روز بما ديروزشان را نشان داده اند ولي امروز انگار حتي يكي از آنها روزگار ما را نمي بيند ؟

آقاي امام حسين ! امروز در خيابان انقلاب تاسوعاي تو را برايمان عاشورا كردند . اينها براي نابود كردن ما جلو جلو حتي يكروز پيشواز ميروند . تو باز ادعاي خلافت داشتي ، كسي بتو نپيوست ، تنهايت گذاشتند ، آن شد ، ما به قرآن هيچ ادعائي نداريم هر روز هم بيشتر دارند از همه جا بما متصل ميشوند شده ايم اين پس ما كه هر نفرمان از هزار هزار شما مقدس تر است . ميداني اگر منرا بگيرند بخاطر همين حرف با تعبير اهانت بتو بيرحمانه ميكشند ولي اگر در اعتراض به اهانت به همين تو بيرون بروم باز هم سرنوشت مشابهي دارم ؟ لااقل بخند به ريشمان كه گفته باشيم باز يك واكنشي نشان داده اي ...

خدايا ! در آن عرش كبريائي ات چه بيرحمانه و بي تفاوت نشسته اي و تماشا ميكني . در برابر تك تك ما كه آفريدي و بخاطر حكمي كه كردي اينطور داريم جان ميدهيم مسئولي . تماشاچي نباش ، خشم بگير ، بابا يك تكاني به خودت بده ! تو كه تا پاي ما در كمترينش بلغزد روزگارمان را سياه ميكني . تو كه تا چپ نگاهت بكنيم هزار جور قيافه ميگيري برايمان . خوشت آمده انگار از اين حال ؟ به خود تو قسم كه امروز بلندترين فريادهاي من بسر تو است و نه هيچكس ديگر . بابا ما يك ميخ هم كه مي سازيم حتي وقتي كه توي سرش ميزنيم مراقبيم كه كج نشود تو در برابر اعظم مخلوقاتي كه آفريده اي چنان بي تفاوت نشسته اي كه نه انگار كه آفريده اي ، خدايا تو ريده اي !

#614

از من نخواهيد كه شيپورچی باشم ...
.

در هيچ جاي هيچكدام از نوشتنهايم دنبال جمع كردن هورا و دست و سوت نيستم . دوست نداشته باشيد كه باشم . دوست نداشته باشيد حرفي بزنم كه دوست داريد بشنويد غير از آن چيزي كه هست . من اينجا جانم را گرفته ام دستم بي هيچ چشمداشتي آنچه را كه از خود شما مي بينم عيناً و با وسواس براي خودتان نقل ميكنم اينقدر از ديدن خودتان در آينه واهمه نداشته باشيد . دلتان نخواهد كه شيپور بگيرم دستم فقط هورا كش باشم و فقط حرفهائي محض خوش آمدنتان بزنم . بگذاريد يكنفر هم يكبار و يكجا كه شده عيبها را ببيند و صادقانه بگويد . اگر كسي چنين كرد فوراً نخواهيد كه خفه اش كنيد بخدا به هيچ جا نميرسيم . اينقدر به همه بر نخورد كه اگر من بجاي پا روي دستهايم ايستاده بودم واقعيتها را درست مي ديدم الآن چپكي مي بينم .

من اينجا بين تمام شماهايم . بخدا ديدن چيزهائي كه ميگويم اصلاً سخت نيست . هماني را كه شما از من مي بينيد منهم از شما مي بينم و همين . هيچ بدم نمي آيد بجاي سيصدتا كامنت بد و بيراه اينجا و بالاترين فقط براي يك مطلب و فقط ظرف ده ساعت ، بشينند قربانم بروند . فكر كرده ايد كار سختي است ؟ نخواهيد كه مثل خيليها توي اين شرايط نامردانه سوار موج احساسات شماها بشوم قضايا را جوري بگويم كه دلتان ميخواهد باشد نه آن جوري كه هست . بخدا خود شما بعداً اول از همه يقه ام را ميگيريد كه چرا چنين كردي . من حتي اگر ازم بخواهند - و كما اينكه روزي هزار دفعه ميخواهند - براي هيچكسي و هيچ جرياني شيپور نميزنم . من از خود شمايم ، خود شما منرا ساخته ايد ، قسم عمده بودن امروزم را از خود شما دارم ، از اين بابت بهتان دين دارم ، خود شما بمن گفته ايد كه سخت باشم و سختتر ببينم ، نخواهيد كه بجاي قلم شيپور دستم بگيرم ، من شيپورچي نيستم ...

2009/12/25

#613

شنبه شب 05/10/88 ، جماران ؛ خاتمی هست منم همينطور !
.

شنبه ساعت 6 عصر به صرف سخنراني و آره و اينا اينجا هستم ، شما هم باشيد : میدان قدس ، خیابان شهید دکتر باهنر ، خیابان یاسر ، کوچه حسنی‌کیا ، حسينيه شماره يك جماران (يه وقت اشتباهي نري حسينيه شماره دو آنجا كتك نميزنن ها !)
.

#612

تقويم سبز (۴) ، جمعه ۰۴/۱۰/۱۳۸۸

يك قلم شش ماه به پليس آماده‌باش داده‌ايم!
.

#611

رفقای پائين شهر ، جنبش شده ونك به بالا كجائيد ؟
.

اين چيزي است كه از همان زمان پيش از انتخابات هم ديده ميشد و حالا جدي تر ديده ميشود . شبانه هاي دم انتخابات هيچكدام از پائين شهر نبود . سعادت آباد بود و شهرك غرب و پارك ملت و تجريش و نياوران و همين بالاها . بعد از انتخابات هم هر جا كه ماجرائي شد همه از همينجاها مي آمدند . قدري كه با خوش بيني نگاه ميكردي بچه هاي امير آباد و ستارخان و يوسف آباد و حتي بچه هاي شرق تهران هم ديده ميشدند . از ميدان انقلاب يك خط كه كشيده باشي به بالا ميشود كساني كه هميشه همه جا هستند . فرقي نميكند كه قرار تجمع يا حركت كجا باشد ، همه از همان خط بالا مي آيند .

اين قضيه مثل ديروزي كه قرارمان جائي مثل ميدان توپخانه بود حتي تا حدي آدم را مي آزرد . موقع برگشت همه بسمت بالا مي آمدند . اصلاً همانجا كه بودي هم سنگيني نگاه پائين را روي بچه هاي بالا حس ميكردي . ميدانم كه بافت مذهبي متحجر پائين آنقدر ضخيم هست كه به اين راحتي ها باز نشود . ميدانم كه آنقدر ترياك و هروئين به جان پائين شهر ريخته اند كه نفسشان گرفته شده ، اما ميخواهم بگويم رفقا ! شما كه معرفت و مرام تهراني را از شما مثال ميزنند ، شما كه اگر بخواهند بگويند بچه ناف تهران شما را نشان ميدهند ، شمائي كه اگر صداي يكي تان دربيايد صدتاي بچه هاي بالا را حريفيد ، اصلاً شما كه در مقابل ما سوسولها بهتان ميگويند لوتي ! دلمان ميخواهد قرار بعدي مثلاً تجريش باشد و بيشتر از خودمان شما را آنجا ببينيم . جنبش متعلق به همه است . ما هر بار كه بوده خيلي آمده ايم پائين ، اگر لازم باشد باز هم مي آئيم ولي دلمان نميخواهد زياد مزاحم بشويم ايندفعه شما تشريف بياوريد بالا !

2009/12/24

#610

سبزها مثل توپ در توپخانه صدا كردند !
.

در توپخانه همه چيز توپ بود . تعداد قليلي بين 250 نفر الي غير قابل محاسبه طبق معمول توسط عده اي كه به دستور هيچكسي از هيچ جائي با كلنگ ايستاده بودند در توپخانه پراكنده شدند و در خيابان بغلي دوباره جمع شدند . بطوركلي سبزها عادت كرده اند كه در هر تجمعي همه جا جمع بشوند بجز همانجاهائي كه با هم قرار گذاشته بودند . به همين مناسبت ضمن حضور در صحنه با تعداد قليلي مصاحبه كرده ايم كه محض پوز زني مي آيد :

** يك آدم گردن كلفت

ما : ببخشيد شما .....
(ما را گرفت برد توي ون يك فص زد كلي فحش داد انگشت نگاري كرد فيلم گرفت چادر سرمان كرد گفت پدرسگ با لباس زنانه ميخواستي فرار كني ؟ الآن خشتكت را ميكشم سرت . در همين لحظه بيسيم زدند گفتند تعداد قليلي دارند به خواهر مادر ديكتاتور شماره ميدهند دويد رفت ما هم فرار كرديم در رفتيم)

** يك آدم گردن نازك

ما : ببخشيد الآن اگر ما بخواهيم سوال بپرسيم خشتكمان را بطور مبدل سرمان چادر ميكني ؟
گردن نازك : نخير
ما : جان من ؟ پس لطفاً بفرمائيد .....
(دست كرد از توي جيبش يك اسپري فلفل درآورد زرتي فيسسسس زد توي صورتمان يك شلنگ از ماشين آب پاش گرفت به هيكلمان يك چماق از يكجاي ديگرش درآورد تا ميخورديم زد بعد با موتور دويست متر دنبالمان كرد يك سنگ برداشت زد سه تا شيشه آورد پائين عكس امام را پاره كرد گفت ايناهاش اين بود سي نفر كفن پوشيدند افتادند دنبالمان . هنوز تحت تعقيبيم)

** يك آدم گردن معمولي

ما : وايسم يا فرار كنم ؟
گردن معمولي : فرار نكن ما همه با هم هستيم
ما : ببخشيد دوربين مخفيه ؟
گردن معمولي : نخير دوربينهايشان خيلي هم علنيه . اوناهاش ببين همه جاي ميدان گذاشته اند .
ما : يعني تو از خودي ديگه الآن شكر خدا ؟
(يك گوني كشيد سرمان برد توي راه تفهيم اتهام كرد گفت سال 64 به نايب امام فحش دادي پنج سال زندان داشت سه سال بعد به همان آدم فحش ندادي ده سال هم اينجا الآن اگر يزدي بيفتد بميرد از خوشحالي همينجا تكنو ميزني مرجع است بايد نارحت شد ده سال هم اينجا در عوض منتظري مرده ميگوئي مرجع است ناراحت ميشوي ده سال هم اين جمعاً هشت ميليارد دلار كسري درآمد فلسطين وثيقه ات ميشود اگر دادي سه ماه بعد سه روز ميروي مرخصي اگر نه سه روز بعد سه سال تبعيد ميشوي ور دل دراويش گنابادي حالا به امام خامنه اي نميگي امام ؟)

** يك خواهر كه نوك دماغش معلوم بود (خودم ديدم)

ما : ببخشيد خواهر ...
خواهر : دوربين داري ؟
ما : بله اين موبايلمان يكي دارد
خواهر : فوري صد و پنجاه نفر را صدا كرد با يك پلاكارد آمدند گرفتند طرف دوربين موبايل ما نوشته بود
vi jast retiniurding bikaz neda bak vant forom alman

** چند نفر در حال فرار

ما : ببخشيد شما ... اينجا ... الآن ...
چند نفر : بيا داداش دمت گرم باز اشك آور زدن قرار بعدي يكشنبه روز عاشورا از امام حسين تا آزادي .
ما : داداش نفر قبلي كه اين حرفها رو زد هشت ميليارد وثيقه ام شد جان مادرت بي خيال .
چند نفر : بابا اسكل ! آخه اون اگر از اونا نبود كه يكنفري همينطور راست راست وسط ميدون واينستاده بود كسي هم كارش نداشته باشه .
ما : اه ! راست ميگي ها !
چند نفر : ضمناً حواست باشه قراره فردا عين دم انتخابات چندتا خانوم مانوم از دوبي بيارن وسط دسته عزاداري فيلم بگيرن بندازن گردن ما .
ما : خب !

2009/12/23

#609

تقويم سبز (۳) ، چهارشنبه ، ۰۲/۱۰/۱۳۸۸
.
فردا ۲۵۰ نفر در ميدان توپخانه تجمع كرده بودند!
.

حسين شوش در كيهان، امروز جمعيت حاضرين فردا در تجمع يادبود امام منتطري را همين‌قدر اعلام كرد. گفته مي‌شود هدف سبزها از برگزاري مراسم در ميدان توپخانه همين راحت كردن محاسبه جمعيت توسط كيهان بدليل نزديكي مسافت بوده است. كيهان همچنين امروز در ادامه افزود عده قليلي از طرفداران ميرحسين فردا با پرتاب كاتيوشا و آر.پي.جي ۷ به سمت مأموران، ده‌هزار نفر را كشته و صد هزار نفر را زخمي كرده و بقيه را اسير گرفتند و به ناموس همه‌شان هم تجاوز كردند. قرار است خبرگزاري فارس فردا همين گزارش را بطور مصور ارائه بدهد.....

#608

پيام تسليت رهبری برای آيت الله صانعی لو رفت !
.

انا لله و انا عليه من راجعون

خبر ارتحال آن بزرگوار را ديشب شنيديم خدا ميداند كه خيلي ناراحت شديم . خواستيم حضوراً در بيت ايشان حاضر بشويم محاصره بود نشد . بالاي ديوار هم مأمور گذاشته بودند كوچه را بسته بودند از چهارتا محل به اينطرف هر كسي رد ميشد ميگرفتند خوف كرديم برگشتيم . به اطلاعمان رسيد كه علت فوت ايشان عارضه قلبي عنوان شده ، قرار بود علت مرگ چيز ديگري باشد كه جا دارد تا ما دستگاههاي مربوطه را يك كمي بيشتر با هم هماهنگ كنيم . اينجانب اين ضايعه را خصوصاً به همسر آن مرحوم و بيت ايشان كه خدا الهي جمعاً ازشان نگذرد تسليت عرض نموده فقط ايشان در اواخر عمر يك آزمايش الهي بود كه رد شد خدا الهي اين دنيا را بنويسد پاي همان دنيا .

ايشان در طول حيات ظفرمون گل امام راحل زحمات شديدي كشيد كه هيچوقت ياد ما نميرود . البته بعداً گاهي حيثيت ما را نيز تيرچه ميگرفت يك سخنراني ميكرد بيت ما را در مجموع ميفرستاد ديزني لند خشم الهي بر او باد . كاش اين آخر سري امتحان الهي را هم قبول شده بود يه تيكه ميفرستاديم براي المپياد . براي ارتحال ايشان سفارش كرديم جاده قم را ببندند ما همين تهران در خدمت عزاداران هستيم . از مجمع تشخيص مصلحت پرسيديم چطوري است براي امام راحل بايد جاده چالوس را ببنديم براي بقيه جاده قم ؟ جوابمان را نداد . اگر گذاشتم اين چاقال باز هم نماز جمعه بخواند اين سبيلها را ميزنيم شنبليله ميكاريم .

اينجانب در كمال ناراحتي اعلام ميدارم چنانچه اين برنج محسن دوباره برداشت پيام تسليت ما را كپي كرد مسئولش ديگر ما نيستيم الهي توي قابلمه قد نكشد ري هم نكند . هر چند كه همچنان باقالي پلو با محسن !

مقام معظم مفرح مشعشع منبسط منظم مبسوط ناقص مظلوم (مشكل تبعيد حله) رهبري دام اضافاته
يوم خامس من قمر رحم المحرم سنه الف رابع و ربيع من اصلاح مصداق المصرف

رونوشت :

 1. برادران اهل بيت عصمت و بكارت ممد اينا (جوري بكشيد كه صدا درنيايد)
 2. سردار گارسيا امير سبكبال اسلام (وقتي كشتي برو سجيل آزمايش كن سه تا حتماً)
 3. خواهران امّ رقيه بنت خديج خانوم (vant را با دبليو مي نويسند بدبخت !)

2009/12/22

#607

خودنويس ، تقويم سبز (2) ، سه شنبه 01/10/1388
.
عين اين است كه توی خر قلكی سكه بيندازی سوار نشوی!
.

احمدي‌نژاد كه ديروز توي كيهان مورد استقبال ميليون‌ها نفر قرار گرفته بود امروز توي شيراز توسط هيئت همراه استقبال شد. اين در حالي بود كه طبق آمار و نمودارهاي موجود در وزارت خارجه (اين تهي‌ها مال دولتهاي قبلي است) وي در زمان انتخابات يك‌تنه توانسته بود از همين شيراز بيش از يك و نيم ميليون رأي بياورد. حالا چرا اينجوري است احتمالاً سند داريم كه توطئه‌اي چيزي باشد ليكن به اعتقاد مورخ خودنويس، چنان‌چه يك و نيم ميليون نفر به يكي رأي بدهند ولي هزارتاي همان‌ها استقبالش نروند عين اين مي‌ماند كه توي اين خر قلكي پارك‌ها سكه بيندازي بعد خره همينطوري براي خودش هينـّه هينـّه آهنگ بزند سوارش نشوي! ..... ادامه .....

#606

خداوند جواب داد : بخشش تو بهانه س ، كل نظام نشانه س !
.

اينجانب خداوند در اين لحظه پر خير و بركت به مصداق آيه شريفه اي كه خودم فرمودم : كونوا بالقسط (معني بد ندارد) در كمال صحت و سلامت جلوي اين دوربين نشسته و ضمن تشكر از بازجوي محترم كه اصولاً هي با من خوشرفتاري ميكند جوابيه ام را نسبت به طلب بخشش و چشم پوشي مقام معظم مفصل منبسط منظم مبسوط امام آيت الله (بيشتر بگم يا بازم تبعيد دارد ؟) خامنه اي كه خودم كردم كه احسنت بر خودم باد ارائه ميفرمايم :

مقرر فرموده اي كه ما از سر تقصيرات آيت الخودم منتظري بگذريم . جنابعالي خيلي باحالي ! حكم را خودت صادر ميكني بخشش را مي اندازي گردن ما ؟ بنده نيم ساعت پيش اين جبرئيل را صدا فرمودم پرونده ايشان را آورد هرچي ورق زديم همه اش از تو نوشته بود . حضرتعالي بفرما آيا توي پرونده هاي ما هم دست برده اي ؟ همينجا جا دارد كه بفرمايم اولاً داداش ! ما خودمان اينكاره ايم بيخودي خدا نشده ايم هزار نفر را در سماوات خفت كرده ايم تا رسيده ايم اينجا . هزار و چهارصد سال پيش اراده فرموديم گچ بگيريم به عصمت بشر ، گرفتيم ، هنوز حالش را ميبريم . هزار سال بعد يكروز بيكار بوديم يه قل دو قل بازي ميكرديم شيعه را اختراع فرموديم . همين اختراع شيعه اتفاقاً معجزت ما ميباشد كه عمراً هنوز كسي را نيافريده ايم كه يك اختراع مذهبي بكند آنوقت زيست شناسي تكان بخورد . تو منرا قبول نداري حافظ را كه قبول داري ؟ خودم ديده ام با شعرا گرم و صميمانه ميكني صد دفعه . اينهمه حافظ از حضرت بنده و كتابمان گفته آيا تا حالا ديده اي يك كلمه از يزيد و حسين و زين العابدين هم بگويد ؟ تو فكر كردي حافظ چلاغ بوده چهار كلمه قربان لبان تشنه علي اصغر برود ؟ نه پدر جان ! حافظ قرن هفتم بود آنموقع ما هنوز شما را اختراع نفرموده بوديم .

بنده مامورم و معذور . امام جان ! بلائي كه تو بسر دين ما آوردي اگر ما خودمان ميخواستيم بياوريم با اينهمه قلچماقي مان نمي توانستيم . كاري كه تو با فرستادگان ما كردي اگر نميفرستاديم بهتر بود . ما در طول ميليونها سال (با ميليونها نفر تو فرق دارد) حضرت اينها را نه يكي نه دوتا ، صد و بيست و چهار هزارتا فرستاديم كه وضع اينجوري نشود تو يك تنه ظرف بيست سال يك كاري كردي كه پوز خدائي ما را زدي . اينهمه كه تو سپاه جمع كرده اي ما اگر تمام هرچه ابابيل داريم را نازل كنيم باز براي اين لباس شخصيهاي دويست هزار تومني تو پرنده و جانور كم مي آوريم . اينش به كنار ، مي ترسيم يكوقت ابابيل را بفرستيم به دار و دسته تو سنگ بزنند دار و دسته تو بردارند بهشان كفش پرت بكنند بعد خواهران پلاكارد بردارند بنويسند :

i mast want ababil retirniunding az ingilish

مخلص كلام اينكه داداش خودتي . ما هرچي شتر كه قرار است ديديم نديده باشيم را نگه داشته ايم براي تو . هرچي مغفرت توي بساطمان داريم را گذاشتيم انبار براي تو ، هرچي ستار قرار بود براي عيوب باشيم گذاشته ايم براي تو . ستار كه خوبست معين و حميرا و گوگوش و بقيه را هم آورده ايم به چندتا از اين يارو دي.جي ها هم آماده باش داده ايم . منتظري را بي خيال شو كه تا تو هستي ما جا براي چشمپوشي از منتطري نداريم . بيا و از ايشان بكش بيرون . اصلاً تو انگار خوشت مي آيد از فردا سبزها راه بيفتند بگويند منتظري بهانه س ، كل نظام نشانه س !

#605

واندرين وانفسا طنزستان خودنويس هم شروع بكار كرد
.

تقويم سبز مي نويسم اينجا

2009/12/21

#604

خودنويس ، تقويم سبز، قسمت اول دوشنبه ۳۰ /09 /۱۳۸۸
.
كسي كه گريه گدائي ميكند گريه عاشقانه را نتواند ديد ...؛
.

#603

آقای ارشاد ! از امروز به آيت الله منتظری ميگويم امام ...
.

من از امروز ايشان را امام خطاب ميكنم . مگر معني امام رهبر و پيشوا نيست ؟ چرا كسي را كه هرگز و هيچ ادعائي بر رهبري نداشت و حتي تمام بتهاي كاذب رهبري را شكست و كسي كه يك عمر همه را قدم به قدم گرفت و تا نشان دادن آنچه كه تعالي است و آنچه كه سر خم نكردن پيش هيچ امامي پيش برد امام نخوانم ؟ چرا كسي را كه طمع فريباي قدرت رهبر شدن را به تلنگري چنان شكاند كه انگار ناچيزترين عنصر عالم را پس ميزند امام ندانم ؟ كسي كه بخاطر حرمت خون انسان جلوي هر نا انساني ايستاد و به قيمت از دست رفتن خودش در برابر از دست رفتن امتش سكوت نكرد . كسي كه از عرش كاخ قدرت به يك اتاق در محاصره رضا داد تا غير از كتاب و مكتب و سوره ، سيره را هم عملي بياموزد . مگر وصف يك امام چه هاي ديگر غير از اينهاست ؟

مني كه تا به اين لحظه همه جا از شنيدن نام امام براي هر ناقابلي رنج برده ام با كمال ميل و تمام وجود دلم ميخواهد كه ايشان را امام خطاب كرده باشم و پيشنهاد دارم كه اگر شما هم همين حس را به ايشان داريد هر جا كه نامش را ميبريد امام خطابش كنيد . تا بلكه وزارت شيپور جمهوري اسلامي هم بداند كه تكليف مردم بخشنامه اي نيست ...

2009/12/20

#602

رفقايم مراقب باشند ؛ صفحه من هم رفع فيلتر شده ...
.
رفقا ظاهراً اين كهنه بازي نو شروع شده ي رفع فيلتر به صفحه منهم رسيده . خواستم خواهش كنم كه اگر منت ميگذاريد و مي آئيد هرگز بدون فيلترشكن وارد صفحه نشويد . بالاترين را هم ديدم كه باز رفع فيلتر كرده اند . همه جا را تله ميگذارند انگار . مرسي از شماها كه حواستان هميشه هست ...

تكميلي : حدود ساعت 2 نيمه شب است و صفحه را باز فيلتر مي بينم . ظاهراً از حدود 9 يا 10 شب رفع فيلتر بوده . خودم حوالي 12 تست كردم كه فيلتر نبود . در هر حال در كليت ماجرا فرقي نميكند . هر بار كه اگر مجدداً رفع فيلتر شد شما احتياط كنيد لطفاً ...

#601

مردم ديدم كه زير نگاه سگان جمع شدند و شمع سوزاندند ...
.
چه سگهاي خوش استيلي دارد ولايت . اكثراً 150cc ، تريل ، قرمز و مشكي . از نه و نيم شب كه تجمع رسمي شد قلاده ها هم ول شد و سگان آمدند . هر كه را ديدند و توانستند زدند كه چرا عزادار كسي است كه سگبان دوست ندارد . فايده نميكرد . مثل هميشه هر جا كه سگان هار ولايت قلاده پاره ميكردند مردم جاي ديگري گوشه ميگرفتند . بازار شمع سوزاندن هم داغ بود . روي پستهاي برق و مخابرات را سقاخانه ميكردند با شمع . شعله شمعها انگار كه سگان را بد مي سوزاند كه بعد از تاراندن مردم به شمعها هم حمله ميكردند . اين سگان از شعله يك شمع ما هم مثل سگ ميترسند ...

شرق به غرب ميرداماد از ميدان محسني را بستند . سر هر چهار راهي استخواني انداختند تا سگان جمع باشند . پيش از آن مردم چنان ترافيك سبزي برايشان ساختند كه نه جاي سوزني . همه هم فقط آنجا بودند براي هماني كه قرار بود باشند . و نه هيچكسي و نديدم حتي يك كس را كه بي جهت آمده باشد . دستهاي همه به V بالا و بوق ماشينها كه هر سگداني را ميلرزاند . هر جا كه ميشد مردم با "عزا عزاست امروز" جمع مي آمدند . هر جا كه بيشتر ميشد ميرحسينشان را هم صدا ميكردند . تكبير ميگفتند و براي ديكتاتور سگبانشان پيام ميفرستادند . تا حدود 11 شب وقتي كه بودم وضع همين بود . دست اين مردم نجيب را بايد بوسيد كه خسته هم نميشوند ...

و اين تازه اول راه بود ...

#600

آقای خامنه ای ! برای يك كلمه تسليت لال نمير ...
.

بابا اماما ! پيغمبرا ! خدايا ! تو كه بخاطر ننوشتن نوع مقامت شش سال آدم را ميفرستند مسافرت ، تو كه خدا تو را فرستاده تا خبرگان براي ولايت ما كشفت بكند ، تو كه علي الحساب افسار دستت است تا منجي بيايد و بدهي دستش ، تو كه اگر يك توله سگ فلسطيني ونگ بزند يك هفته بدليل تالمات وارده نميخوابي ، تو كه هر بار حسن نصرالله را چنان بغل ميكني كه انگار جد و آبادت را بعد عمري ديده باشي ، تو كه به نگراني شيعه هاي يمن يك هفته سخنراني ميكني ، تو كه وكيل وصي مسلمانان تمام جهان غير از چين و روسيه اي ، تو كه اگر الآن بگويند عمر خالد پشم ابن رقيه در سومالي سرما خورده جهاد ميدهي ، مگر رهبر مسلمانان جهان نيستي ؟ ببينم مگر منتظري گيرم كه مرجع هم نه ، مسلمان هم نبود ؟ پس ديدي عدالت نميداني ؟ ديدي هويت نميداني ؟ ديدي مردن ما و كشتن ما هيچ روي مباركت را نمي آيد ؟ آقاي خامنه اي ! پس ديدي قاتلي ؟ ناراحت نشو اگر كه حتي وسط مراسم تشييع گفتيم كه ولايتت باطله . همين ...

#599

سـبـزهـای مـؤمـن يـتـيـم شـدنـد ...
.

بزرگترمان را از دست داديم . حالا بچه ها وقتي ميخواهند سليم و سقيم را بدانند از كه بپرسند ؟ همانها كه تا مرجعشان نگفته بود ، ماه رمضان را روزه نگرفتند و تا او نگفت منتظر عيدشان ماندند . معمار بزرگي كه تا ديد خشت اول ديواري كه چيده كج است براي اينكه تا ثريا كج نرود آوار را به جان خريد و اثر خودش را خراب كرد . ميتوانست امروز بر بالاي همان ديوار بنشيند و حكم براند و امارت كند . اينقدر دلش پاك و لبريز از مروت بود كه حتي از مقام مذهبي اش براي اعلام يك جهاد عليه آنها كه امروزمان را اينچنين تباه كردند استفاده نكرد ...

جمهوري اسلامي براي يك كلام تعزيت لال مرد . آخر او كه خالد مشعل و عماد مغنيه و هزارتا جاني آدمكش ديگر نبود كه ايرانمان را بخاطر كثيفشان سياهپوش بكنند . كه اين مثلاً رهبر بشيند چنان برايشان ختم بگيرد و زار بزند انگار كه پاره پاره اش كرده باشند . بايد هم چنين بكند ، اينها فرزندان زناي همين جمهوري اسلامي هستند . و جالب كه همه از ترس رسوائي براي مرگ يك زنازاده شان شادي ميكنند اينها چنان در رسوائي و بي آبروئي غوطه ورند كه حتي نميفهمند كه احمق ! الآن حتي اگر كه خاك عالم هم بر سرت شده باشد نبايد كه علناً عزا گرفت . و فقط يك سوالم پيش مي آيد كه خودم از جوابش خنده ام ميگيرد : كسي كه فرزند حرامش را اينچنين به ياد دارد چطور پدر شرعي اش را فراموش ميكند ؟

منتظرمان باشيد اي متظاهران به انتظار . ببينيد تا براي منتظري چه كنيم كه حسرت جزئي از آنرا براي خودتان هميشه داريد . داغتان ميكنيم با داغي كه داريم و داغ نبودن و نيامدنمان را بد به دلتان خواهيم گذاشت . تماشا كنيد ...

2009/12/19

#598

آقای صادق گچی ! مدارك كهريزك كه ديروز نديده بودی امروز ببين !
.

به ميمنت و شگون دادسراي نظامي مداركي را كه همين ديروز صادق گچي نديده بود امروز رو كرد . مطابق همين مداركي كه ديروز ديده نميشد قتل تعداد قليلي بر اثر مننژيت و گاز co2 (موجود در نوشابه) تائيد و پرونده جهت نديده شدن به كشوي دادگاه تقديم شد . متن گزارش دادسراي نظامي به اين شرح در زير مي آيد :

مطابق اخبار كذب محض قتل تعداد قليلي كه مداركش موجود نيست مستندات موجود همراه با مقاديري عطسه و مننژيت در زير مي آيد :

 1. در مورد كذب محض قتل بر اثر فشار شواهد نشان ميدهد كه مقتول پيش از شهادت سه ماه بدليل شكستگي پا و خجالت از مامان در منزل يك فرد نيكوكاري كه اينا اينم عكسش زندگاني ميكرده و الآن از آقاي كروبي شكايت دارد . ليكن بدليل اينكه مقتول الآن زنده نيست لذا مطابق تمام هر آنچه بند و تبصره موجود ، شكايت از آقاي كروبي همچنان به قوت خود باقيست و مقتول تقاضاي مجازات خيلي بدي مي نمايد .
 2. كارشناسان پزشكي قانوني پس از مشاهده بيست و هشت ساعت خبر 20:30 متوجه شدند كه اتفاقات كهريزك هم همه اش قبلاً در ونزوئلا افتاده بوده است ميباشد مورالس هم شاهد است . بر اين اساس شايعه كذب محض قتل رامين پور اندرجاني با سالاد تكذيب شده ايشان اصلاً اطلاع دقيقي از چيزهائي كه نبايد ميگفته هيچوقت نداشته است كه بخواهد مورد سالاد ورزي قرار بگيرد . در غير اينصورت اين عكس مروه شربيني الآن توي خشتك احمدي نژاد چيكار ميكند پس ؟ سوال اينجاست كه مگر آيا ليكن هذا در امريكا كسي سالاد نميخورد ؟
 3. همچنين تحقيقات نشان ميدهد كه تعداد قليلي كذب محض پيش از شهادت در يك فيلم بيست ثانيه اي ابتدا نيم ساعت به دوربين نگاه كرده بعد به قتل رسيده اند . اين درحاليست كه كاليبر تفنگ هيچكدام از نيروهاي امام زمان كه علاوه بر پدر نام هم ندارند با كاليبر كذب محضي كه باعث قتل شده است مطابقت نداشته اينها كمتر از آر.پي.جي و خمپاره حال نميكنند . بر اين اساس چنانچه هر كدام از پرسنل شريف كهريزك طي سالهاي جاري سرما بخورند حتماً از همان تعداد قليل مننژيت گرفته اند احتمال هرگونه خوكي و بزي و استر و يابو محال مينمايد .

در پايان از محضر رياست محترم قواي چندگانه و قضائيه تقاضا را مي نمايد كه براي ديدن اين چيزهائي كه ديروز نديده بود عينك بزنند . مردم يك وقت خداي نكرده حرف درمي آورند ميگويند رئيس قوه قهريه ما غير از كر و كچل احياناً خدا به دور كور هم هست بهت ميگويند مستر سه كاف ! خودداني !

2009/12/18

#597

داداش اگر عده كم آوردی دفعه ديگه ما بيائيم !
.

راهپيمائي روز جهاني دفاع از پاره شدن امام امروز با حضور ميليونها هزار و دويست نفر شامل گروه سني الف و گروه سني خ با شكوه عجيب غريبي برگزار شد (سن دقيق گروه سني خ تا اين لحظه غير قابل محاسبه بوده اكثراً فسيل شده اند) . البته موضوع جدي است ولي آدم خنده اش ميگيرد . مقايسه بين راهپيمائيهاي دشمن سوسك كن با مجوز و تبليغات و اتوبوس اينها و راهپيمائي غير قانوني ما تعداد قليلي اغتشاشگر موارد زير را نشان ميدهد :
 1. در مورد اول اگر كسي نرود كتك ميخورد مورد دوم اگر بروي كتك ميخوري .
 2. مورد اول دوربينها پنج نفر را ميكند ميليونها نفر دومي ميليونها نفر توسط دوربين ميشود پنج نفر .
 3. مورد اول بچه ها را به زور جمع ميكنند ميبرند دومي بچه ها به زور ما را جمع ميكنند ميبرند .
 4. مورد اول يك هفته سخنراني ميكنند كه از روي نمودار توضيح بدهند ميليونها نفر بودند دومي يك هفته سخنراني ميكنند كه توضيح بدهند هيچكس نبود .
 5. مورد اول بعد از راهپيمائي رسانه هاي جهان به مردمشان ميگويند ايرانيها را ببين عين وحشي ها شده اند دومي همان رسانه ها به همان مردم ميگويند بدبخت ياد بگير ببين چقدر آدمند .
 6. مورد اول هيچ زني نميرود سر چند نفر چادر ميكنند كه بگويند زنها هم بودند دومي سر آدم چادر ميكنند كه بگويند زنها نبودند اين خودش را اين ريختي كرده .
 7. مورد اول كسي نميرود اينها يك دهن گشاد دارند فوري معلوم ميشود خيلي اسباب خنده است دومي همه ميروند باز هم اين دهن گشاده معلوم ميشود حالي ميكنيم ما .
 8. مورد اول كسي نميرود به بسيج آماده باش ميدهند كه بروند راهپيمائي دومي همه ميروند به بسيج آماده باش ميدهند چون ما رفته ايم راهپيمائي .
 9. مورد اول كسي نميرود ما خوشحال ميشويم دومي همه ميروند ما باز هم خيلي خوشحال ميشويم .
 10. مورد اول كسي نميرود ريده ميشود به نظام دومي همه ميروند باز هم عصمت نظام گچي ميشود !

2009/12/17

#596

ببخشيد آقای امام حسين ما امسال يه كمی با شما كار داريم !
.

ستاد برگزاري مراسم دهه اول محرم كه امسال اگر همينطوري پيش برود شب تاسوعا نشده علم يزيد را از پهنا فرو ميكند توي خشتك معاويه ، برگزاري مراسم امسال را در شبهاي مختلف به اين شرح اعلام كرد :

شب اول : سينه زني ، زنجير زني ، تو سر زني ، قمه زني ، باتوم زني ، تير زني ، اشك آور زني ، خود زني ، با شركت عده قليلي از عاشقان ابا عبدلله الميرحسين در سراسر كشور . در پايان مراسم به عزاداران شام نوشابه با شيشه داده ميشود .

شب دوم : مراسم معنوي حضور در صحنه بوسيله اتوبوس از شهرهاي مجاور و بصورت ميليوني . صد و بيست لشكر از نيروهاي انتظامي ، هنگ 32 عاشورا ، تيپ مكانيزه تاسوعا ، واحد هلي برد امام زمان امنيت اين مراسم را حد فاصل شوش - شابدل عظيم تامين مي نمايد از قرار هر نفر شبي دويست هزار تومان .

شب سوم : سخنراني پر فيض حاج مموت آراداني ، ارائه اسناد دليل حمله عثمانيها به قسطنطنيه جهت جلوگيري از ظهور امام حسين در صحنه ، افشاي نقش يزيد در به قدرت رسيدن اوباما و ارائه نمودار پسرخالگي عايشه با هيلاري كلينتون در دولتهاي قبلي (اين بالائيه مائيم) . در پايان مژده بهره برداري از چهار ميليون و هشتصد و سي و دو هزار سانتريفيوژ جديد كه قرار است بعداً ساخته بشود به عزاداران حسيني داده خواهد شد .

شب چهارم : ممانعت از حضور تعداد قليلي كه بجاي جيغ و نعره كشيدن قصد داشتند با سكوت عزاداري بكنند . در اين مراسم نوراني تعداد سه ميليون نفر از همان عده قليل در حال فرار شعارهائي عليه بيت يزيد دادند كه بعضاً خيلي هم بامزه بود . در يكي از اين شعارها آمده بود : يا ميرحسين بهانه س ، شخص يزيد نشانه س . شعار ديگر : بسكه علي پليده ، روي يزيد سفيده .

شب پنجم : مراسم ملكوتي حمله با ماشين آب پاش جهت خنك نمودن دسته عزاداران ميرحسيني ، زنجير زني به پهلو و زانوي عزاداران ، پاره شدن پوستر امام زمان (پاره شدن عكس امام خوب جواب نداد) ، برگزاري نمايش تعزيه قتل دكتر رامين پور اندرجاني ، گاز گرفتگي يكنفر توي رختخواب .

شب ششم : شايعه كذب محض ناپديد شدن تعداد قليلي از عاشقان ابا عبدلله الميرحسين در مراسم ديشب ، شايعه كذب محض دستگيري كروبي ، كذب محض ربوده شدن خود ابا عبدلله الميرحسين ، و تعدادي اكاذيب محض ديگر در مورد خاتمي و رفسنجاني و بقيه اغتشاشگران . در مراسم ديشب پاي سيد حسن خميني هم شكست كه چون از مامانش خجالت ميكشيد سه ماه رفت منزل يك فرد نيكوكار اينا اينم عكسش .

شب هفتم : سينه زني دسته هاي عزادار براي شهيد مروه الشربيني (يكي از متعلقات و ملزومات خشتك احمدي نژاد) ، قربان لبان مروه شربيني (لبان مذكور تشنه يا با ماتيك فرقي نميكند) ، دعاي زيارت طفلان مروه شربيني (توي خيمه شاهد ماجرا بودند ولي چون سنشان كم بود ما بجايشان حرف ميزنيم) . طرح هدفمند شدن رايانه و لپ تاپ در نماز جمعه اقامه ميشود .

شب هشتم : جدي شدن غيبت كذب محض سران اغتشاش ، حضور اين بيست و هفت درصد كه ميگن ايناهاش ، حركت هيئتهاي ميرحسيني بسمت مركز شهر . حمله قرآن به نيزه ها ، انتشار مقاديري فيلم و عكس كه مربوط به تاريخ الآن نيست (اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا هم افتاده) ، پخش تصاوير رهبري در حال گريه براي (ببخشيد از دست) ابا عبدلله الميرحسين .

شب نهم : تحصن دسته هاي عزادار تا روشن نمودن تكليف يزيد ، جمع آوري حسينيه ها ، هيئتها و تكايا ، كشف روايات جديد در مورد كراهت عزاداري براي سالار شهيدان ، پخش فيلم كمدي ، شايعه كذب محض خروج بيست و هشت تا تريلي شمش طلا از مرز افغانستان ، شايعه كذب محض كناره گيري فرماندهان بسيج و نيروي انتظامي ، شايعه كذب محض فرار يزيد به سوراخ موش .

شب دهم : افشاگري زينب رهنورد عمه بلاكش قيام عاشورا ، تشييع پيكر شهداي عاشورا در بقيع زهرا ، حركت قافله سبز ميرحسيني براي فرو كردن الباقي علم يزيد به خشتك باباش و هفت جد و آبادش ، تسخير لانه جاسوسي در خيابان پاستور ، اعلام سي خرداد بعنوان مبداء تاريخ هجرت سبزها ، پيروزي خون بر شمشير ، آخ حالا باز قرررر تو كمرم فراوونه !

2009/12/16

#595

ابطحی در وب نوشت از دل نوشت ...
.
۲۵ آذر ۱۳۸۸ ... سالگرد مادرم

واقعاً باورم نمی‌شود. یک ماه پیش که محاکمه شده‌بودم و در انتظار ابلاغ حکم و دادن وثیقه و آزادی بودم، در آخرین ملاقات در زندان، همسرم برای تسلی دل من گفت انشاء‌الله تا سال مادرت آزاد می‌شوی و با هم به مشهد بر سر مزارش می‌رویم. پرسیدم به این زودی؟ گویا 160 روز از سال را که در زندان بودم از تقویم ذهنی‌ام پاک کرده‌بودم. واقعاً یک سال از رفتن مادرم می‌گذرد. در برابر یک آسمان سختی و ناراحتی و غصه به خاطرمرگ مادرم، اما از اینکه در پنج ماه گذشته نبود ناراحت نبودم. همش فکر می‌کردم که اگر مادرم زنده بود و قیافه من را آن شب در دادگاه از تلویزیون می­دید چه بر سرش می‌آمد.

به امید خدا قرار داریم روز جمعه ۲۷ آذر و اول محرم بر سر مزارش در مشهد و در صحن حرم امام رضا مراسم سالگردش را برگزار کنیم. مادرم عاشق امام حسین بود. آنها که مادرشان هستند، قدرشان را بدانند. خدا وجود مادر را بهانه می‌کند تا به آنها مهربانی نماید. مادر سمبل مهربانی خلقت خداست. کاش در جامعه ما اثری از این نشانه‌ی خلقت خدا یافت می‌شد و آدم‌ها مثل مادرها با یکدیگر مهربان بودند و اینقدر خشونت و تندی و بداخلاقی رواج نداشت. مادرم تا بود هر روز صبح برایم زیارت عاشورا می‌خواند. چهره‌ی مهربان و اطمینان بخشش در طول ۱۶۰ روز زندان همواره همراهم بود و مهربانی‌اش جبران سختی زندان را می‌کرد. خدا مادرتان را برایتان نگه دارد. هر روز صورت گرم مادرتان را بوسه باران کنید. اگر هم مادرتان رفته است یادش کنید. پارسال برای اولین بار سه روز به خاطر فوت مادرم وبلاگ ۵ ساله‌ام را تعطیل کردم. گمان نمی‌کردم امسال بیش از ۵ ماه تعطیل باشد. ما نمی‌خواستیم حبس را، اما بود. اگر مادرتان هست اول مادرتان را ببوسید. اگر نیست، اول برایش فاتحه بخوانید و بعد هم اگر خواستید برای مادر من هم در سالگردش فاتحه‌ای بخوانید ...
.

#594

هی ابيل فض ! ديدی تحليف ياتاق سوزی مياره ؟!
.

ابيل فض ريضازاده يكي از وزنه هاي مراسم تحليف بطور مادام العمر از مربيگري محروم شد . البته با توجه به سنگيني حكم صادره احتمال ميرود كه اين حكم در ابتدا براي يكي از سران اغتشاشات بصورت فله اي صادر شده باشد ليكن محاسبه فله دقيق نبوده احكام صادره يكي بيشتر از متهمان درآمده كه چون حكم الهي در هر حال نبايد روي زمين بماند بسته اند به خيك همين رضازاده ي خيكي !

در اينجا و با توجه به اينكه بعد از حضور در مراسم تحليف ، از آنجائي كه ديگر كسي كاري با اين تپه ي گوشت ندارد و نظام كلاً درصدد آب كردن چربيهاي اضافه اش برآمده اخبار مربوط به ابيل فض كه طي روزهاي آتي حتماً منتشر ميشود در زير مي آيد :

امروز : با توجه به عملكرد ضعيف رضازاده در هرگونه بلند كردن و پرتاب و كارهاي ديگر با وزنه هيئت مديره بلند كردن در نظام وي را تا ابد از هرگونه بلند كردن اجسام سنگين بركنار كرد . حكم صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب عمراً غير قابل تجديد نظر است و به تعداد قليلي اغتشاشگر نوشابه ميدهيم .

فردا : پس از وصول جواب تست دوپينگ المپيك 1926 و كشف مقاديري تافتون و پيراشكي در بدن رضازاده و همچنين با بازبيني كامل فيلم ايشان مشخص شد كه نامبرده به كمك شخصي موسوم به ابيل فض اقدام به بلند نمودن وزنه كرده است . دادگاه ويژه روحانيت با توقيف تمام مدالهاي ايشان الي آخر همين هفته براي پرداخت ماليات وزنه برداري در آتن مهلت داد .

پس فردا : به حكم قانون كه حرف اول را خصوصاً در اين مملكت ميزند حسين رضازاده يكي از سران اغتشاشات اخير دستگير شد . وي به دست داشتن در انفجار حسينيه شيراز با تحريك كانالهاي ماهواره اي و دردانه فولادوند اعتراف نموده و بعنوان عامل نفوذي ميرحسين موسوي در مراسم تحليف در بيت رهبري شركت نموده است . وي هنوز به محل اختفاي ابيل فض اعتراف ننموده است .

پسون فردا : جمعي از خواهران بسيجي با تجمع جلوي دوربين و پرتاب تخم مرغ به مقر سازمان ملل خواهان استرداد ابيل فض از هر جائي كه هست شدند . اين خواهران همچنين با نشان دادن پلاكار "wi vanet abil faz kharej ritiunrding" و اجراي نمايش خياباني بازسازي صحنه بالا بردن وزنه توسط رضازاده مراتب نفرت و انزجار خود را اعلام كردند .

پس پسون فردا : پزشكي قانوني به نقل از شاهدان عيني اعلام كرد حسين كه رضازاده بدليل گاز گرفتگي در رختخواب پس از انتقال به بيمارستان همچنان زنده بوده احتمالاً هنوز هم زنده است . اين درحاليست كه وي قبل از گاز گرفتگي به رستوران سر كوچه سفارش سالاد داده كه سالاد مزبور از اين قرصي ها بوده يك پيك بخوري فرداش سردرد مي آورد .

پسون پسون فرداش : جمعاً سه تا حسين رضازاده در جهان داريم : يكي در هفت سالگي با خوراكي كه مامانش داده بود رفت مدرسه ديگه برنگشت از يابنده تقاضا ميشود با صندوق پستي مكاتبه نموده جمعي را خوشحال بكند ، يكي الآن در ژاپن تعويض روغني دارد چشمش هم اينجوري است اينا اينم عكسش اصلاً شبيه ابيل فض نيست ، يكي ديگر هم بسكه ماليد و رفت تحليف و اينا ياتاق سوزاند الآن ميخواهند ببرند تعميرگاه جرثقيل ندارند . خدا كند فيروزآبادي جرثقيل حمل و نقل خودش را قرض بدهد اينها به همين راحتي ها از زمين بلند نميشوند !

2009/12/15

#593

كسی كه توی زندان وبلاگ می نويسد بيرون سكوت نميكند آسد ممل آقا !
.
قربان سكوتت بروم كه اينروزها از فرياد ما بلندتر است و هيچكس هم نميشنود . البته به صرفش كه باشد مي شنود . آخر الآن كه ديگر زنداني نيستي كه جيغ و هوار كشيدن براي تو آدم را بكند توي بوق . بيرون بوق هم كه خبري نيست برادر جان بگذار همان توي بوق بمانيم ما . آنطور كه من ديده ام هر جنبشي دو چيز را حتماً لازم دارد : يكي رسانه كه شكر خدا خودمانيم و غير قابل توقيف . عين مارمولك شده ايم آسد ممل آقا هر طرفمان را كه ميزنند از يك طرف ديگر درمي آئيم . يكي ديگر هم شيپورچي ! البته تا اعلمي و چندتا ميخچه قارداش هشت سيلندر هوادارش هست از اين بابت جنبش كاملاً تامين است ...

ميدانم و خودت هم در طول زمان نشان دادي كه آنقدر مشتاق وبلاگت هستي كه خاموش گذاشتنش هزارتا معني بيشتر از معمول ميدهد . آنقدر مشتاقي كه وقتي عزيزت را از دست داده بودي فوري دويدي آمدي توي صفحه . آنقدر مشتاق كه همين از زندان كه بيرون آمدي همچي ماچمالي ات با نزديكاني كه از تو دور شده بودند و دورهائي كه آمدند بتو نزديك شدند تمام كه شد باز هم اول از همه پريدي آمدي توي صفحه . تازه قول هم داده بودي كه زير حرفت نزني و از اين آتش ها نسوزاني . بمن چه خودت گفتي ! عطريانفر هم شاهد است ! اصلاً چه ميگويم ؟ تو آنقدر مشتاق وبلاگت هستي كه توي زندان هم تا از جكوزي مي آمدي بيرون فوري مي نوشتي ! باز هم بمن چه ، خودت همانموقع اينقدر توي وبلاگ از زندان تعريف كردي كه آدم فكر ميكرد اشتباهي برده اند هاوائي . فقط يك كمي لاغر شدي كه آنهم طبيعي است . فكر آدم كه باز ميشود وزن آدم كم ميشود ! چرا اينجوري نگاه ميكني خودت توي تلويزيون گفتي فكرم باز شده الآن ! حجاريان هم بود !

بنويس آسد ممل آقا بنويس . بنويس از باد و مباد و تا هرچه بادا باد . بگذار نوشتنت هزارتا معني بيشتر از ننوشتنت بدهد . بگذار تا كه هستي خودت معني كني نوشتنت را . نگذار كه "ننوشته هايت "براي نگهداري دست غريبه ها بيفتد همين حالا "نوشته هايت" را خودت نگهدار باش . خدا هم تا كه قرآن را نوشت گفت خودم محافظتش ميكنم دست خر كوتاه ! هر چند كه همين حالا شاخ شمشاد خودش هم هست و باز دست خر بلند است . ميدانم كه آنقدر هنرمند هستي كه چگونه ننوشتن را هم با نوشتنت معني كني . هنرت را به رخ بكش آسد ممل آقا ، بنويس ...

2009/12/13

#592

حالا چه وقت خوابه ، عكس امام تو جوبه !
.

آقاي جمهوري اسلامي ! بنده الآن دلائل پاره شدن امام را عيناً مطابق دلائلي كه خودت مي آوري اينجا ميگويم . چنانچه اين دلائل هيچ ربطي به موضوع ندارد پس گه ميخوري هر دفعه براي هر موضوعي همين دلائل را براي ما مي آوري :

 1. اين حرفها كدام است ؟ پاي امام شكسته بود ولي چون از بتول خجالت ميكشيد سه ماه رفته بود منزل يك فرد نيكوكاري ايناها اينم عكسش و از آقاي كروبي اعلام شكايت مي نمايم كه آبروي امام را همه جا برد .
 2. بنده بعنوان يك استاد دانشگاه از شما سوال ميكنم : آيا در امريكا عكس امام پاره نميشود ؟ آيا پاره شدگي فقط توي ايران اتفاق مي افتد ؟
 3. من تعجب ميكنم اين اطلاعات را شما از كجا مي آوريد ؟ اينجا سبيل گربه ميرود زير چرخ فرغون حقوق بشر صدتا بيانيه ميدهد ايناها اينهم نمودار فرغون در دولتهاي گذشته ايني كه از صفحه زده بيرون مائيم .
 4. ما سند داريم اين امريكائيها برنامه داشتند آمدند عراق را گرفتند كه عكس امام پاره بشود . اينها ميدانستند كه قرار است در اين منطقه يك خري مثل اين رئيس جمهور بشود آمدند عراق را گرفتند .
 5. اينها همه اش صحنه سازي است ونزوئلا هم قبلاً اتفاق افتاده وگرنه چطور ميشود كه توي آن فيلم بيست ثانيه اي ، امام در حال پاره شدن ده دقيقه به دوربين نگاه ميكند ؟
 6. اين حرفهاي مفت را يك مشت گرد و غبار ميزنند كه ملت بزودي همه شان را خفه ميكنند . اينها فكر كرده بودند به همين راحتي توي انتخابات تقلب ميكنند الآن ديدند نخير طاهراً تابحال جاي سفت نشاشيده بودند .
 7. اين امام اصلاً عين هلو مي ماند . آدم دلش ميخواهد پاره اش بكند . البته ما براي پاره كردن از تمام ظرفيتهايمان استفاده ميكنيم اين پاره شدنها هم در هر دولتي اتفاق مي افتد و طبيعي است .
 8. بنا به اعلام ثبت احوال ما جمعاً سه تا امام خميني داريم : يكي سرش قده درآورد ده سال پيش ارتحال گرفت مردم ميروند شمال يكي ديگر بين قم و شابدل عظيم معطر دارد از بچه بازها بپرسي ميگويند رفته بوديم قمبل عظيم زيارت يكي هم خودش امام بود ولي نوه هايش امامزاده هم نشدند نميدانم چرا اينهم عكسشان اين پائينيه خطرناكه حسن !

#591

از روزی كه ميرحسين دستگير بشود يك هفته می شمارم تا انتهای نظام !
.

ما جمعي از خلقهاي ستم كشيده كه قرنها زير يوغ استبداد و استعمار و استثمار و استمرار و مضارع و مستقبل تحت ستم و فوق بيداد بوديم ليكن بعد از طلوع اسلام يكي اينجا يكي شعب ابي طالب كاخ را خراب نموده با كوخ زدند سر ما را شكستند و از ظلمت و سياهي شب رهيديم ... (ديگر ادبياتم نمي آيد حوصله ام سر رفت) خلاصه اينكه الدنگ ! زودتر اين ميرحسين را دستگير كنيد بعدش خاتمي و كروبي و رفسنجاني و نوه هاي امام و مراجع تقليد و امامزاده ها و بقيه را هم بگيريد اينترنت و موبايل و برق و صندوق پستي همه را قطع نموده كفترهاي نامه رسان را هم در هوا با تير بزنيد هر كس آتش روشن كرد بدانيد عين سرخپوستها دارد به دشمن علامت ميدهد بگيريد خشتكش را سرش روسري كنيد داداش ما مرديم بسكه از مناسبتهاي شما و روشهاي مسالمت آميز خودمان براي گرخاندن شما استفاده نموديم بلكه شما بما محبت كرديد و همه را گرفتيد و همه چيز را قطع كرديد و ما ديگر چيزي براي از دست دادن نداشتيم تازه كلي هم بهانه جديد پيدا كرده باشيم كار را يكسره كنيم توي تاريكي و سكوت رسانه اي كه هيچكس نمي بيند بي خيال روشهاي مسالمت آميز شديم يكدفعه گرفتيم زديم خشتك شما را ..... (ببخشيد هنوز چيزي قطع نشده سكوت رسانه اي حاكم نيست آزادي بيان زياد است اين حرفها پخش ميشود بد آموزي دارد !)

ضمناً عكس امام را هم من پاره كردم . اين تن بميره اگر بگذارم كسي گردن بگيرد ، نه جان من اصرار نكنيد !

2009/12/12

#590

سپاه كه گاز ميگرفتی همه عمر
ديدی كه چگونه گاز سپاه را گرفت ؟!
.

اخبار رسانه ها طي روزها و ساعتهاي آينده :

امروز : دکتر سلیمانی پور ، مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین سپاه به همراه همسر مکرمه بر اثر گاز گرفتگي ناگهان گازيده شد . به نقل از شاهدان عيني كه چندتايشان تا همين الآن اينجا بودند وي ديشب درحاليكه با زنش توي رختخواب بود اين خواست اون را گاز بگيرد اون خواست اينرا گاز بگيرد ناگهان گاز هر دويشان را گرفت . تحقيقات همچنان روي گاز ادامه دارد .

فردا : پزشكي قانوني با تحقيق روي همان شاهدان عيني كه ديروز اينجا بودند اعلام كرد كه دكتر سليماني پور تا زمان انتقال به بيمارستان هنوز زنده بود ولي چون نمي بايست مي بود يا اگر قرار بود زنده بماند گاز كه ديوانه نبود او را بگيرد عليرغم تلاش پزشكان كه پشت درهاي بسته انجام شد از دار فاني رفت بالا .

پس فردا : خشتك همان شاهدان عيني نشان ميدهد كه ظاهراً به احتمال خيلي كمي دكتر سليماني پور به قتل رسيده است . پليس با ترسيم كروكي در رختخواب به اجاق گاز رسيد و دو اثر انگشت روي بخاري پيدا شد كه يكي متعلق به خود سليماني پور يكي هم همسر مكرمه اش ميباشد . ظاهراً اينها دو دستي شير گاز را ميچرخانده اند كه تحقيقات هنوز ادامه دارد .

پسون فردا : پزشكي قانوني تائيد كه دكتر سليماني پور لحظاتي قبل از گاز گرفتگي توي رختخواب از رستوران سالاد آورده بودند همانجا توي رختخواب با همسر مكرمه سالاد تناول ميكرده كه ناگهان گاز گرفته شد . شاهدان عيني ضمن تائيد صد درصد قتل دكتر سيلماني پور خواستار رسيدگي به پرونده در دادگاه ويژه روحانيت شد .

پس پسون فردا : خواهران بسيجي با تجمع مقابل دوربين و پرتاب تخم مرغ به مقر سازمان ملل خواهان استرداد قاتل دكتر سليماني پور از 1+5 شدند . اين خواهران در پلاكاردهاي خود نوشتند : jast retaurneud fayv + van . دكتر احمدي نژاد نيز در پيامي ابراز "تعلم" كرد .

پسون پسون فرداش : بنا به اعلام ثبت احوال كه پارسال كلانتري بود ما جمعاً سه تا دكتر سليماني پور در جهان داريم : يكي فرزند ابوالقاسم فردوسي كه در جنگ جهاني دوم توسط ناپلئون كشته شد ، يكي دكتر نيست بلكه خيلي هم مهندس است ننه اش سواد ندارد دكتر صدايش ميكند ، يكي هم اينا اين عكسش ، نخاعي است دكتر قطع اميد كرده هم اكنون نيازمند ياري سبز شماست !

#589

مادمازل عليرضا هم وارد ميشود !
.

ببخشيد سر كار بوديم امكانات تحقير شدنمان كم بود !

نگن داداش كم و كسرت ميشد و اينا !

.

2009/12/11

#588

خدا را شكر كه مجيد اگر برای جنبش آب نشد برای خانمها نون شد !
.

از خيلي وقت پيش قرار بود ديگر ساختار شكن نباشم و ساز مخالف نزنم . رسماً و علناً هم به آنها كه اينروزها منتظرند يك كلام از دهن من بيرون بيايد تا هزار جور اتيكت به نبوي بچسبانند ميگويم كه اين قرار را به خواست همان نبوي گذاشته بودم . هماني كه امروز خودش را در خفا براي شما ميكشد تا شما علناً بد و بيراهش بگوئيد . يك كلام كه مخالف جريان حرف زده باشم دهها ساعت وقت ميگذارد بحث ميكند . عصباني ميشود ، داد ميزند ، قهر ميكند ، كسي مي بيند ؟ لابد اينرا هم پول ميگيرد كه بخاطر شما با من بحث اعصاب خرد كن بكند ...

غير از اين الآن دقيقاً ديدم كه اگر يك سر سوزن مثل هميشه هاي خودم بودم و فقط و فقط و فقط مي نوشتم تا حرف خودم را زده باشم و مثل هميشه تر هايم اجازه ندهم كه كسي حرف توي دهنم بگذارد و من همانرا بگويم ، ديدم اگر اين بود خيلي قبلتر از اين حرفهايم تركيده بود . پسرك را به فجيعترين وضع زدند و گرفتند و بردند ، روح زنانه يادش افتاد كه خانمها نبايد بخاطر حجاب تحقير بشوند . بي جا و مكان ترين و بي موقع ترين تحليلي كه فقط يكجاي دنيا ممكن بود اتفاق بيفتد كه شكر خدا اتفاق هم افتاد . ميترسم كه فردا هم اگر پسرك را كشيدند بالا جنبش همچنان بگويد روسري يا تو سري مسئله اينست !

حالا و اينجا حرفم را دوباره و با صراحت بيشتر مي گويم : آقايان روسري سبزها ! تكليف خودتان را روشن كنيد . اگر قرار است به هر مسئله اي بي در نظر گرفتن جا و مكان و زمان موضوع رسيدگي كنيد پس همين الآن اول از همه تكليف همين ميرحسين و زهرا رهنورد را روشن بكنيد كه بهش مي باليد و ولي در يك تناقض خنده دار همان حجابي كه شما امروز بخاطرش جيغ ميكشيد را افتخار خودش ميداند . ميرحسين كه همچنان علناً لاي خاطرات امام راحل گير است . اگر هم قرار است فعلاً تمام توان و مقدوراتمان را بگذاريم روي يك هدف - پس زدن اين الدنگ و دار و دسته اش - كه بخاطرش خون داده ايد و مرحله به مرحله با نظمي كه لازمه هر جنبشي است جلو برويد پس ادا درنياوريد . بابا جان هزارتا كار را كه با هم نميشود كرد . كدام از شما ميتواند به جرأت بگويد كه من چيزي بنام حجاب و محدوديت را به هر شكلش به رسميت مي شناسم كه اين حرف را ميزنم ؟

ظاهراً ما هنوز فكر ميكنيم زمان قحطي همچين كه درب قابلمه باز شد اگر حمله ور بشويم بيفتيم روي غذا سير ميشويم . نه برادر ، خفه مي شويم !

همين ...

2009/12/10

#587

يكی اين مروه الشربينی را از تو خشتك احمدی نژاد دربياورد !
.

دانشگاه كاشان در يك اقدام تكان دهنده بورس تحصيلي مروه الشربيني ارائه ميدهد . اين اقدام بجا و سازنده كه در راستاي منهدم نمودن پوز دانشگاه آكسفورد (اي به قبر پدر هرچي دكتر جعلي خالي بند هي ي ي ي) انجام شد باري ديگر توجه افكار عمومي جهان را به داخل خشتك جادار احمدي نژاد كه تا حالا فقط عكس مروه الشربيني توش جا ميشد ولي الآن سردر دانشگاه كاشان هم جا ميشود جلب نمود . يكي از افكار عمومي كه جهت تحقيقات بيشتر سرش را چند بار تا بيخ توي خشتك احمدي نژاد چرخانده بود در گفتگو با ما خاطر نشان كرد از نظر خشتك مزبور مروه الشربيني با ندا زياد فرقي نميكند هر دويشان را بنياد ، شهيد اعلام كرده هر دويشان را هم اتفاقاً همان بنياد ، شهيد كرده .

اين درحاليست كه چندي پيش قرار بود دانشگاه تهران نيز بورسيه منتظر الزيدي ارائه بدهد ليكن از آنجا كه در دانشگاه تهران خيلي چيزهاي ديگر هم قبلاً قرار بود كه الآن ديگر قرار نيست لذا انتفاضه كفش كمونه كرد خورد به سر صفار هرندي كه غير از هشت تا دائي تروريست سه تا خاله جيغو هم دارد . روابط عمومي ضمن خوشحالي از اين خبر افزود چنانچه هر كسي در هر جاي دنيا مشكل باحجابي دارد ولي ننه اش از بچگي آرزو داشته كه دكترا بگيرد ميتواند با دريافت يك برگ فتوكپي مروه الشربيني از داخل خشتك احمدي نژاد در واحد كاشان آرزوي ننه اش را برآورده كند . اين درحاليست كه بعد از دستگيري مجيد توكلي در همين مملكت خودمان خيلي از آقايان بخاطر با حجاب بودن مشكل نحصيلي پيدا كرده اند . روابط عمومي در مورد اين عده افزود اينها غلط كرده اند فقط محجبه هاي بقيه جاهاي دنيا بايد مشكل تحصيلي داشته باشند !

نتيجه : حالا هي من ميگم اين مروه الشربيني توي خشتك احمدي نژاد يه قل دوقل بازي ميكند باز بگو بي ادبي !

#586

حالا برو ماليات اين جايزه نوبلت را هم بده كه برات ندزدنش !
.

با توجه به برگزاري مراسم اهداء جايزه صلح نوبل به اوباما به ده دليل چقدر خوب شد كه اين جايزه را دوباره به ايراني ها ندادند نه ؟ لطفاً جهت همكاري با من شما همينطور نخوانده بگوئيد "آره ها" تا من دلايلش را بگم وگرنه نميگم :

اگر يك ايراني جايزه صلح نوبل گرفته بود :

 1. فوري ميگفتند دخترش بهائي است صد نفر ميرفتند دم خانه اش روي ديوار مي نوشتند "اجوزه" زبان فارسي بهينه ميشد .
 2. ميخواست برود جايزه را بگيرد ممنوع الخروج ميشد در يك نوار ويدئوئي براي جهان پيغام ميفرستاد لااقلش دلش خنك بشه .
 3. ميرفت جايزه را ميگرفت بعد ممنوع الورود ميشد مجبور بود برود جايزه را بفروشد همانجاها براي خودش يك اتاق اجاره بكند يك شكم سير حرفهاي بشردوستانه بزند .
 4. در هنگام دريافت جايزه V نشان ميداد پس فردا بيست تا اتوبوس كفن پوش ميرفتند به مقر سازمان ملل تخم مرغ پر ت ميكردند .
 5. احمدي نژاد دوباره عكس مروه الشربيني را از وسط خشتكش درمي آورد ميگفت اگر جايزه صلح ميدهيد پس اينو چرا كشتيد ؟
 6. احمدي نژاد در جمع گرم و صميمانه دهها نفر كه اگر عكسشان را بگيري از بغل بكشي ميشود ميليونها نفر ميگفت اين كاغذ پاره ها اهميت ندارد بعد هرچي وزير داشت راه مي افتاد ميرفت يكي يك نوبل براي خودش جعل ميكرد .
 7. ميرفتند حقوق بازنشستگي خودش و شوهرش يا احياناً زنش را مصادره ميكردند خانه اش را مزايده ميگذاشتند النگوهاي دخترش را كش ميرفتند دفترش را پلمب ميكردند بعد ميگفتند كي ؟ من ؟
 8. محسني اژدهائي دوباره ميرفت تلويزيون ميگفت اينها خودشان هم اعتراف كرده اند كه اين كارها از خارج برنامه ريزي شده ايندفعه بگيريم خشتكشان را پشت و رو ميكنيم ميكشيم سرشان .
 9. همه در جمهوري اسلامي بسيج ميشدند ببينند طرف بخاطر تلاش براي چه كاري صلح نوبل گرفته همان كار را صد برابر حتماً زوري هم كه شده بكنند تا چشم نوبل دربيايد . در حال حاضر احتمالاً پنجاه ميليون سانتريفيوژ جديد كه هنوز ساخته نشده به بهره برداري ميرسيد .
 10. چون دلائل منرا همينطور نخوانده نگفتيد "آره ها" بقيه اش را نميگويم !

#585

برای اولين بار در جهان به خ.ريت خ.ر جايزه تعلق گرفت !
.

در پي موفقيت بيت رهبري در كسب معتبرترين نشان رهبري جهان از عقب عرضه تي تاپ در نروژ سهميه بندي شد . دولت نروژ در يك نشست اضطراري كه در محل در عقب برگزار شد اعلام كرد با اين روند چنانچه قرار باشد به خ.ريت خ.ر هم جايزه داده بشود احتمال ميرود عنقريب رقابت شديدي در بين رهبران در عقب جهان براي نشان دادن خ.ريت بيشتر و دريافت تي تاپ آغاز بشود . اين درحاليست كه بين رهبران در عقب همينطوري رقابت در نگرفته جهان دارد عين برق بسمت خ.ريت پيش ميرود رقابت دربگيرد كه يه تيكه ميشود طويله .

همچنين مقرر شد با عنايت به اينكه ظاهراً اگر به خ.ر تي تاپ بدهي خيلي كيف ميكند و تي تاپ يك چيزي است كه علاوه بر لي لي پوت در دانشگاه تهران هم زياد توليد ميشود لذا مطابق با طرح تحول خ.ريت عرضه اين محصول سهميه بندي بشود . مطابق جراحي تحول اقتصادي تي تاپ كه در نروژ صورت گرفت نحوه سهميه بندي به شكل زير اعلام شد :

 1. زير 18 سال : دارنده ركورد جهاني بيشترين كودك اعدام شونده از دلايل مهم تي تاپ دادن به خ.ر .
 2. بين 18 تا 25 : دارنده ركورد جهاني بيشترين دانشجوي زنداني شونده از دلايل اصلي توزيع عادلانه تي تاپ .
 3. 25 تا 45 سال : دارنده ركورد جهاني بيشترين روزنامه نگار زنداني و اعدام شده ، خودشان عامل توزيع تي تاپ .
 4. بالاي 45 سال : اصولاً همه تي تاپ باز !
دانشمندان عوارض تي تاپهاي جديد را غير از چاقي مزمن مسائل خانوادگي عنوان كرده اند كه در زمان استفاده ، موقع شعار دادن علني در تجمعات غير قانوني عده قليلي فقط به پسر آدم مربوط ميشود ليكن وقتي كسي توي دلش به خر تي تاپ ميدهد ناخواسته سراغ خواهر و مادر اين جانور شريف و زحمت كش براي اسلام و مسلمين هم ميرود . در موارد اوليه شعارهاي علني تجمعات غير قانوني قليل ، آقا مجتبي به نمايندگي از خ.ر در چمن موفق به دريافت سهام عدالت تي تاپ گرديد ليكن در موارد بعدي ملت فقط به خود خ.ر تي تاپ داده اند . گفته ميشود دانشگاه نروژ با اين انتخاب بجا و شايسته به خود خ.ر و خواهر مادرش يكجا تي تاپ داد !

2009/12/09

#584

خانمها می بخشيد ها ، جسارتاً از خودتان هم مايه بگذاريد ...
.

جوك بي مزه تغيير لباس مجيد توكلي فرصت ديگري ي شد تا فمينيست ها نميدانم چرا به ياد مظلوميت تاريخي خودشان بيفتند . ظاهراً هيچ فرقي نميكند كه موضوع چه و يا كه باشد . امروز اگر سر چاپيدن و نابود كردن ايران هم اتفاقي بيفتد همينكه به هر دليلي وسط كار يكي گفته باشد مانتو فوراً موضوع اصلي نتنها فراموش ميشود بلكه سه دقيقه بعد يك لشكر جمع ميشود كه آي به خانمها توهين شد . اين وسط اگر ايران چاپيده شد رفت هم گور پدرش . بايد كساني كه گفته اند مانتو را نشاند سر جايشان . گاهي اوقات واقعاً فكر ميكنم اگر خانمها حسب موضوعي نشانه هاي تحقير خودشان را كشف نكنند هزار سال هيچكس هيچ خانمي را بخاطر همان مورد كم نمي بيند ولي از فرداي آن كشف آدم ناخواسته فكر ميكند كه جداً چرا اين مورد باعث تحقير خانمهاست ؟

اتفاق جالبتر موقعي است كه خانمها براي دفاع از خودشان دست آقايان نسخه ميدهند . در مورد اخير قرار شد آقايان روسري سر بكنند . اول اينكه نفهميدم از كي لباس زنانه اسباب تحقير شده . بعد اينكه من نمي فهمم اگر لباس زنانه مايه تحقير باشد يعني از آنطرف لباس مردانه نشانه بزرگي است ؟ اگر يكنفر الآن اينرا بگويد كه خانمها دسته جمعي جرش ميدهند . بدبختي خيلي بزرگ ميل مفرط و البته مبرم آقايان به خانمهاست كه اپيدمي جهاني دارد . مهم نيست كه يك خانم چه حرفي زده باشد ، مهم اينست كه حرف زده باشد . اول همه هورا ميكشند اگر بگيرند بگويند پدرسگ براي چي هورا كشيدي خودش بايد يك هفته فكر بكند كه چرا ! و اين اتفاق در هر دو طرف هم مي افتد : از آنطرف فاطي رجبي از اينطرف اسمشو نبرها !

خانمهاي محترم ! ميدانم كه من تا همينجاي حرف به ميليونها بار اعدام محكومم . لباس زنانه به تن مجيد كردن را اگر خودتان نگفته بوديد هيچكدام از ما نشانه تحقير شما نميدانستيم . محبت كنيد ما را زوركي به افكار سي سال قبل برنگردانيد . هرچه ميخواهيم فرار كنيم شما خودتان آدم را ميبريد آنجا بعد ميگوئيد متاسف باش ! خيلي ممنون كه اينهمه حافظه تان دقيق است و تمام تاريخ را همچنان از حفظيد . عموماً در روابط شخصي هم همينطوريد ! ولي امروز ما كارهاي خيلي مهمتري داريم نميخواهيم بشينيم تاريخ ورق بزنيم لطفاً مجبورمان نكنيد . آنجائي كه بهنود اعدام شد و هيچكدامتان ياد فاكتورهائي كه آن نازن ننه ي احسان را توليد كرد نيفتاديد صدا از ما درآمد كه از هيچكدام شماها درنيامد . بگذاريد چگونه زن بودن را در شيرزناني كه صف اول اعتراضات خياباني همه را جلو ميبرند ببينيم نه اين حرفها . لطفاً خرابش نكنيد . امروز كمي براي خود مجيد بگوئيد اگر وقت شد و هنوز لاي گره روسري گير نكرده بوديد ...

ممنون !

2009/12/08

#583

مظلوميت مجيد توكلی را قربان بروم ...
.

مجيد جانم امروز همه ديديم كه با تو چه كرده اند . ميداني ؟ حالا وقتي ديدم كه از من ميخواهند كه برايت بنويسم خدا را شاهد ميگيرم كه گريه ام گرفت . من طنزنويسم اما واقعاً كداميك از رفقايم ميخواهند كه به ماجراي تو بخندند ؟ بخدا هيچكدامشان . بعضي وقتها مثل حالا ميشود كه مي بينم اگر روزي ده تا مطلب بنويسم كم كار كرده ام . چقدر خوبست كه براي نوشتنم نفعي نميبرم كه بخواهم فقط به قدر انتفاع بنويسم . مي نويسم از هر چه بادا باد ...

چرا بايد تو اينهمه هزينه بدهي ؟ اخراج از دانشگاه و درست بس نبود كه يكسال و سه ماه هم زندان رفتي ؟ اين بس نبود كه باز حدود چهار ماه ديگر زندانت كردند ؟ حالا كه مي بينند هرجا را ببندند تو از جاي ديگري سر درمي آوري برداشتند چادر سرت كردند ؟ اين هزينه ها را براي كه ميدهي ؟ نميگويم براي چه كه چرائي اش از هر چيز ديگري روشنتر است ولي براي كه ؟ بتو ميگويم كه اگر براي ما است نكن . ما همانهائي هستيم كه ابطحي را هم كه گرفته بودند هزاران جيغ كشيديم و ناله ها به آسمان فرستاديم همينكه آزاد شد به جان او افتاديم كه چرا اعتراف كردي . شك نكن كه تو هم آزاد كه بشوي بالاخره يك شيپورچي جاكش ديگري مثل اعلمي باز هم پيدا ميشود كه چيستان طرح بكند و براي دو روز ديگر توي بوق بودن ما را به جان تو بيندازد . و اگر مثل مني بخواهد از تو دفاع بكند يك الاغ عشق بوق ديگر دوره راه مي اندازد كه از تو بت نسازم . خاك بر سر ما كه حالم بهم ميخورد وقتي مي بينم كه اينهمه پخمه هستيم ...

وقتي حس ميكنم كه اينبار تو را به اين راحتي ها رها نميكنند تنم ميلرزد . اگر ميخواستند كه رها بشوي هرگز با تو اينچنين نميكردند . حتي تصور اينكه الآن چه بر تو ميرود مو به تنم راست ميكند . مجيد جانم ، اصلاً دلم نميخواهد كه فردا توي سالاد تو هم قرص پيدا بشود . اصلاً دوست ندارم كه مادر تو را هم شنبه ها پارك لاله ببينم . يا كه صداي لرزانش را دوباره از راديو فردا بشنوم . مراقب خودت باش مجيد ، هر چند كه توصيه اي مضحك تر از اين نميشود ...

#582

هرچه ميكشيم از اين دانشگاه (لاكن دانشكده فنی) ميكشيم ! (امام و اينا)
.

بنا به اعلام خبر درآري فارس هم اكنون يكي الي تعدادي از حاميان ميرحسين در دانشكده فني با پرتاب گاز اشك آور به دانشجويان ولائي حمله ور شده و چند نفر را بشدت كشتند . گزارشهاي تكميلي در زير مي آيد :

صبح امروز تعداد كمي الي سه هزار نفر دانشجوي ولائي كه ديشب شام اينجا بودند با تجمع مقابل دفتر جاسوسي موسوي به سر دادن شعار "دروغگو دروغگو بيست و هفت درصدت كو" پرداختند كه توسط صدها هزار نفر از اوباش مسلح مورد حمله قرار گرفتند . به گفته منابع موثقي كه فقط يكي ما داريم يكي بابا اين صدها هزار نفر همان عده قليلي هستند كه از طرف موسوي با اتوبوس همه جا برده ميشوند . دانشجويان ولائي پس از اصابت گاز خردل اشك آور كه باعث گريه بدون نوحه شان شد به سينه زني پرداخته و بدون حمايت پليس كه همانجا بيخودي تماشا ميكرد در دسته هاي عزاداري به آرامي وارد محوطه پرديس دانشكده فني شدند .

آخرين گزارش دقيقاً تا اين لحظه حاكي از آنست كه بلافاصله پس از ورود اين عزيزان كه كاسكت يكيشان ديشب اينجا جا مانده به محوطه پرديس حاميان ميرحسين با تانك ، آر.پي.جي 7 ، خمسه خمسه ، توپ 106 ميليمتري و دوشكا بهشان حمله ور شده خيليهايشان را به اسارت گرفته و به مكان نامعلومي بردند . خدا كند بهشان تجاوز نكنند . اين حمله وحشيانه در حالي صورت گرفت كه دانشجويان ولائي كه كارت دانشجوئي چندتايشان امروز اشتباهاً بجاي نيازمنديهاي كيهان چاپ شد با شعار "وحشي برو گمشو" از حاميان ميرحسين خواهش كردند كه آنها را كمتر بكشند .

همچين زهرا رهنورد كه ديروز پس ضرب و شتم دويست خواهر رهگذر كه براي خريد وارد دانشكده هنر شده بودند از محل گريخت امروز با ورود مجدد به دانشگاه كه توسط دو اسكادران هواپيما اسكورت ميشد به كشته و زخمي كردن تعدادي رهگذر ديگر پرداخت كه هنوز ادامه دارد . مطابق تلفني كه همين الآن بهمان شد حاميان ميرحسين با قطع مجدد خطوط ارتباطي منطقه و مختل نمودن صندوقهاي پست در حال تخريب اموال و نواميس عمومي هستند . هم اكنون دانشجويان ولائي با سر دادن شعار "مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه چه رهبر" با موتور در حال كتك زدن ..... ببخشيد اينجاي خبر انگاري اشتباه شد . الدنگ ! دانشجوي ولائي كه نميگه چه شاه باشه چه رهبر ، حالا كتك زدن با موتور هيچي . تا از سايت عكس نگرفتن حيثيت ما رو منگوله نكردن حذف كن !

#581

خودنويس وارد مـِنـَه : آی نفس كش ؛ زنبيلو بردار و بيا !
.

2009/12/07

#580

بالاترين امروز ، بی ادعاترين رسانه ؛ دم همه تان گرم ...
.
هرگز جائي را نظير بالاترين پيدا نميكنيد كه تا اين اندازه و اين حجم غير قابل محاسبه اطلاع رساني داشته باشد و هيچ ادعائي نداشته باشد . يا از انتشار خبر هيچ منظور ديگري غير از خبر رساني داشته باشد . تمام سايتهاي خبري اگر به نفع يا ضرر كسي يا جرياني حتي يك خط بنويسند حتماً صدها منظور داشته و دارند و خبرگزاران نظر گردانندگان را اجرا ميكنند . در بالاترين نظر چه كسي تامين ميشود ؟ گردانندگان بالاترين ؟ آنها كه از همه نسبت به كاري كه ميكنند بي ادعاتر هستند . خبرگزاران ؟ آنها هم كه هيچ ادعائي جز انتشار خبرشان ندارند . پس كه ؟ چرا اينهمه وحشت بخاطر اينهمه بي ادعائي ؟ كداميك از بالاتريني ها ميخواهد در قبال كاري كه ميكند چيزي گيرشان بيايد ؟ اينها كه دارند از خودشان هزينه هم ميكنند براي اطلاع رساني ...

واقعيت اينست كه جريان شفاف اطلاع رساني براي سيستمي كه همه كارش در خفاست وحشت آور هم هست . سيستمي كه عادت كرده در قبال دادن هر چيز يك چيز ديگر بگيرد وقتي كه ببيند اينهمه آدم بي هيچ چشمداشتي حتي با به خطر انداختن خودشان به حركت يك جريان آزاد كمك ميكنند بايد هم بترسد . آقاي جمهوري اسلامي ! مردان و زنان بي ادعاي امروز اينجايند نپرس كجايند مردان بي ادعا ...

امروز هم بالاترين 16 آذر را پوشش داد . كاري كه هيچ جاي ديگري نميتوانست با اين خوبي و وسعت انجام بدهد . در پايان يك روز سخت و پركار دلم خواست از تمام رفقاي بالانشينم تشكر كرده باشم . و هم از بالادارها و بالايارها و شخص شخيص مهدي خان يحيي نژاد بالادار اعظم !

دم همه تان گرم ...

#579

آقای خامنه ای ! جداً نمردی اينقدر كه فحشت دادن ؟
.

الآن هيچ حالم خوب نيست و اتفاقاً همين حال را بهترين فرصت ديدم براي نوشتن اين مطلب . سر حال كه باشيم طبق روال شوخي مان ميگيرد تا بخواهد ترجمه بشود كه لاي اين حرفها بتو چي گفته ايم چند سال طول ميكشد . همانطوريكه سي سال است كه ميگذرد كسي انگار نفهميد كه شوخي شوخي چه حرفهاي جدي ئي داريم مي گوئيم ...

امروز 16 آذر بود . آنقدر پليس و ضد شورش آورده بودي كه روي 13 آبان سفيد شد . آنقدر آدم جلوي چشم خودم ديدم دستگير كردند كه شك دارم كه واقعاً اينهمه جا داشته باشي براي حتي يكساعت نگه داشتنشان . مگر اينكه استاديوم ها را هم بازداشتگاه كرده باشي كه از شما بعيد نيست . اصلاً چه حرف مسخره اي ميزنم من ، كل كشور را كرده اي بازداشتگاه بعد من نگران جا نداشتن براي چند هزار نفر هستم .

الآن دقيقاً و فقط دارم از طرف خودم حرف ميزنم . هنوز اينقدر نشده ام كه كسي براي حرف زدن بمن نمايندگي بدهد و حرف زدن آدم از طرف خودش هم شامل هيچگونه از تمام صفاتي كه توي كتاب اتهام نامه ات در جيغگستري آورده اي نميشود . امروز كه بيشتر از هميشه ديدم با وجود آنهمه خفقان كه خواستي ايجاد كني و اينرا هم نتوانستي چطور شعارهاي مردم مستقيماً شخص تو را نشانه گرفته اگر بداني به چه فكر ميكردم خنده ات ميگيرد ! فكر كردم من كه هيچكسي نيستم اينجا توي اين صفحه كه هيچ جائي نيست دوتا كامنت بد و بيراه برايم بگذارند دو روز سرم گيج ميرود دو هفته از كار مي افتم دو ماه فكر ميكنم كه چه كرده ام كه بايد اينچنينم بگويند تو بابا خيلي باحالي !

آقاي خامنه اي ! كشتي ما را ، ديدي كه زنده تر شديم ...

همين ...

2009/12/06

#578

رفع فيلتر بالاترين تله است ، فقط با وضو (فيلترشكن) وارد بشويد !
.

رفقا اينجا فيلترينگ بالاترين را برداشته اند . اين قضيه چند چيز را نشان ميدهد :
 1. عليرغم زرت و پرت سپاه كه آي توي كمد هم باشيد شناسائي ميكنيم ميگيريم مي بنديم با اينحال بدليل تغيير آي.پي بعد از استفاده شما از انواع پروكسي ها امكان رديابي به حداقل ميرسد . اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا افتاده يك چيزي ميدانم كه ميگويم !
 2. بالاترين همان "برخي سايتها" است كه نصف بودجه صدا سيما صرف پاسخگوئي به اخبار آن ميشود . همچنان با فيلترشكن وارد بشويد و تلاش كنيد كه قسمت بيشتري از بودجه صدا سيما را صرف پاسخگوئي به خودتان بكنيد خيلي هم سرگرم كننده است مزه ميدهد !
 3. اينها ميدانند كه تمام سايتهاي غيره و ذلك هر آنچه از عكس و فيلم و خبر باشد را از همين "برخي سايتها" ميگيرند . هم در انتشار اخبار دقت كنيد هم در نحوه انتشار . حتي اگر با فيلترشكن امكان درج لينك برايتان مقدور نبود بجاي استفاده از فرصت رفع فيلتر به اين فكر كنيد كه سه ثانيه بعد از ارسال بجاي لينك خودتان داغ ميشويد . حالا هر جور حال ميكنيد !
 4. بهترين زمان براي رديابي آي.پي شما وقتي است كه عكس يا فيلم آپلود ميكنيد . بنابراين اگر فيلترينگ سايت play boy هم تا فردا رفع شد شما همچنان با فيلترشكن آپلودتان را انجام بدهيد . من خودم تند تند play boy را كنترل ميكنم خبري شد بهتان ميگويم شما سرتان به كار اصلي تان باشد !
 5. اينها از بالاترين مثل سگ يا بعضي حيوانات ديگر ميترسند . فردا اگر فقط نصف همين اعضاء بالاترين بريزند توي خيابان همان اتفاقاتي مي افتد كه يكماه است در لينكهايتان پيش بيني ميكنيد . من از همينجا بهتان اجازه ميدهم فردا تا ظهر توي خيابان باشيد ولي بعد از ظهر بيائيد خبر بدهيد ! چنانچه بعد از ظهر پيدايتان نشد معلوم ميشود كه از صبح نشسته ايد بدون فيلترشكن بالا بازي الآن توي راه كهريزك هستيد . يادتان بخير چقدر نق ميزديد پاي لينكهاي من !
نتيجه : اينها اگر راست ميگويند فيلترينگ صفحه منرا بردارند !

#577

داداش فردا كلنگ هم از آسمون اومد بيرونی ها !
.

نظر به اينكه هواي تهران و خيلي شهرهاي ديگر كه متاسفانه دانشگاه دارد برفي است و نظر به اينكه گاهاً مقاديري سوسول بين ما پيدا ميشود و نظر به شهين كه خيلي خوشگل است توصيه هاي زير را براي فردا جدي بگيريد چونكه خطرناكه حسن !

 1. قرار است فردا تدابير سپاه فرهنگي باشد و گل بدهند . شخصيت داشته باشيد و خودتان عين آدم سوار ون و ميني بوس بشويد و در همان حالت گل را بيخ بگيريد جلوي دوربين فارس . شركت Adobe مرد بسكه اينها عكس توليد كردند .
 2. قبل از كشته شدن ده دقيقه به دوربين نگاه نكنيد . اين الدنگ فردا راه مي افتد دور دنيا عكس مروه الشربيني را از وسط خشتكش درمي آورد ميگويد در آن فيلم سي ثانيه اي شما ده دقيقه به دوربين نگاه كرده ايد ، چرا ؟
 3. موقع كتك خوردن تقويم بگيريد دستتان . پس فردا ميگويند تصاوير كتك خوردن شما مال قبلاً بوده اين اتفاق چند دفعه در ونزوئلا هم افتاده كه مردم پارسال كتك بخورند جاي فردا بيندازند به خيك انظار عمومي . تكرار ميكنم كه خود كتك خوردن شما اصلاً مهم نيست زمان آن مهم است .
 4. همين حالا برويد تعدادي فرد مهربان و نيكوكار پيدا كنيد فردا تا پايتان شكست سه ماه برويد خانه اش صفا تا بعداً كه برگشتيد در پخش زنده از كروبي شكايت كنيد . در فرصت باقيمانده تا ميتوانيد از مامانتان خجالت بكشيد .
 5. چنانچه يهو ناغافل شاهد قتل و تجاوز به كسي شديد فوراً به رستوران زنگ بزنيد برايتان سالاد بياورد . قبل از تناول سالاد در را از پشت قفل كنيد و انگيزه تان از انداختن قرص توي سالاد را اعلام كنيد كه ما اينهمه نخنديم .
 6. شما در برابر دانشجويان بسيجي عده قليلي هستيد بيخودي تلقين نكنيد كه تعدادتان زياد است چشمتان غيچ ميشود . ميگوئيد نه برويد عكس تعداد انبوه برادران را از دو طرف بكشيد به جان خودم جواب ميدهد . سفر اصفهان كه براي جمعيت ميليوني خيلي جواب داد فقط مراقب باشيد گنبد مسجد توي عكس نيفتد سه ميشود .
 7. در صورت ايجاد ترافيك شما را با جرثقيل ميبرند شش سال زندان پارك ميكنند بعداً هشتصد ميليون ازتان ميگيرند كه برويد بيمارستان ده روزه خودتان را خوب كنيد برگرديد . خب چكار كنند درآمد نفت كه خرج نوار بهداشتي غزه بشود دادگستري بايد از يكجاي ديگري پول دربياورد ديگر .
 8. همچنين موقع شعار دادن در هنگام عنايت به رهبري نوع مقام ايشان را حتماً ذكر كنيد . مثلاً بگوئيد مقام معظم رهبري قاتله ولايتش باطله . در صورت نگفتن اندازه و نوع مقام شما را شش سال ميفرستند مسافرت دهنتان سرويس ميشود .
 9. مراقب جدولهاي سيماني باشيد چه بسا كه تعدادي از دوستانتان كه چند وقت است گم شده اند توي آنها باشند و حتماً مايو هم با خودتان ببريد كه اگر شما را انداختند توي مخزن آب پونك مشكلي پيش نيايد . قطعه رايگان بهشت زهرا پر شده است لطفاً همكاري كنيد .
 10. چنانچه ديديد تانك آورده اند نگران نشويد تدابير اينها همه اش فرهنگي است لابد عين دانشگاه مازندران براي نورافشاني آورده اند . پرژكتور برق زياد مصرف ميكند امسال چون الگوي مصرف دارد اصلاح ميشود با استپ بالاي تانك نورافشاني ميكنند . رنو 5 هم ميگويند خوب چراغي دارد ولي الگوي مصرف را اصلاح نميكرد تانك آوردند !

2009/12/05

#576

آقای جمهوری اسلامی ! شونزده آذره ، شاشيدی ؟!
.

شايد شنيده باشيد : دو نفر شرط ميبندن كه به نوبت سوار موتور بشن هر دفعه يكي بشينه ترك اون يكي اوني كه پشت فرمونه همينطور تند بره تا اوني كه ترك نشسته به خودش بشاشه ! اولي ميشينه سرعت كه به هشتاد ميرسه دومي ميگه شاشيدم . جاشونو عوض ميكنن دومي ميگه چهل كيلومتر ، شاشيدي ؟ ميگه نه . گفت شصت كيلومتر ، شاشيدي ؟ گفت نه . گفت هشتاد كيلومتر ، شاشيدي ؟ گفت نه . گفت صد كيلومتر ... اولي گفت خب خب شاشيدم شاشيدم ! دومي گفت ديگه بريني هم فايده نداره ، ترمز بريده كوچه هم بن بسته !

.............

حالا حكايت ما شد : 22 بهمن 57 شاشيدم سي سال بعد ما نشستيم پشت همان موتور . حالا سي خرداد شد ، گفت نشاشيدم ؛ هجده تير شد ، گفت نشاشيدم ؛ روز قدس شد ، گفت نشاشيدم ؛ سيزده آبان شد گفت نشاشيدم ؛ پس فردا شونزده آذره .....

داداش ! بپا ترمز موتور ته كوچه بن بست نبره اونوقت ديگه كاري از دست ما نمياد ها . از ما گفتن بود !

#575

سبزهای علفی بروند بوق بزنند ، سپاه تدابير ما را قرقره ميكند !
.
به ميمنت و مباركي فرمانده سپاه تهران گفته است "تدابير ما براي 16 آذر تدابيري فرهنگي است و قصد داريم در اين روز به دانشجويان در دانشگاه‌هاي سراسر کشور به‌ خصوص استان تهران گل هديه دهيم" . لذا ما در اين لحظه نتايج عمده اي گرفتيم كه در ساير لحظات هر كاري كرديم نگرفته بوديم . منو داشته باش !
 1. تدابير سپاه براي غير از 16 آذر تدابير بي فرهنگي بود عين خر به مردم حمله ميكردند . ايندفعه فرهنگي است لطفاً دنبال يك جانور فرهنگي بگرديد .
 2. سپاه تهران براي دانشگاههاي سراسر كشور هم تدابير دارد . ايناها خودش گفته سراسر كشور به خصوص تهران .
 3. تا حالا از سراسر كشور سپاهي مي آوردند دانشگاههاي تهران حالا از تهران ميبرند دانشگاههاي سراسر كشور . خدائيش كشف رمز تدابير اينها خيلي ساده است .
 4. هر دفعه ما گل ميداديم سپاه كتك ميزد . ايندفعه سپاه ميخواهد گل بدهد ظاهراً تنش ميخارد . ولي تدابير ما از اول فرهنگي بوده كتك نميزنيم . راست ميگويند بروند حمام .
 5. اهداء گل چون فقط يك كار است شامل تدابير نميشود . خيلي كه باشد ميشود تدبير . البته كاكتوس هم گل دارد خيلي جاهاي بدرد بخور ديگر براي سپاه هم دارد . احتمالاً كاكتوس شامل تدابير ميشود .
 6. حالا فردا پنج تا اسكل را جلوي دوربين جمع ميكنند گل ميدهند احمدي نژاد عكس مروه الشربيني را ميگيرد دستش راه مي افتد دور دنيا . ميگي نه وايسا تدابيرشان را تماشا كن .
 7. اهداء گل اتفاقاً تدابير خيلي مناسبي هم هست . گل ميدهند بعد ماشين آب پاش مي آورند كسي بپرسد ميگويند آورده ايم گل آب بدهيم .
 8. اگر قرار باشد طبق تدابير به دانشجوهاي راستكي گل بدهند سپاه بايد به اندازه كل هلند گل داشته باشد . دروغ ميگويند وگرنه چطور هنوز خبري از واگذاري سهام گلخانه ها به سپاه منتشر نشده ؟
 9. همينطوري پيش برود دفعه بعد سپاه اعلام ميكند تدابير ما فرهنگي است شعار مرگ نمي دهيم . دفعه بعدش هم با موبايل از خودشان در حال كتك زدن ما فيلم ميگيرند دفعه بعدترش هم سپاهي ها ميگويند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران !
 10. من تا همينجا نتيجه ام آمد !

2009/12/04

#574

خ.ره ! دير نيست كه نمايش مرگ تو را اجرا كنيم !
.

در راستاي اينكه تعدادي گوساله نمايش كشته شدن ندا را اجرا كرده اند نمايشنامه زير بدون هيچ پرده اي متقابلاً تقديم ميشود :

صحنه : سه ماه بعد - يك جاي تاريك - چيزي ديده نميشود فقط صداي دو نفر به گوش ميرسد

اولي : خوب شد مديريت مترو را گرفتيم دست خودمان . الآن كه سوراخ شده متري سه ميليون خيلي بدرد ميخورد
دومي : بر گمشو ببينم . همين سوراخهاي مترو را نتوانستي مديريت كني ميخواستي سوراخ جهان را مديريت كرده باشي ؟ ببين چقدر اين سوراخي كه هستيم تنگ است .
اولي : اماما ! اين سوراخ نصفش مال دولتهاي قبلي است نصف ديگرش هم كار قاليباف بود . وقتي ما مديريت آنرا گرفتيم سوراخ سازي تمام شده بود .
دومي : ا.ن آقا ! خيال كردي اينجا هم تلويزيون است داري آمار قبلي ها را ميدهي ؟ همين حرفها را زدي من خ.ر شدم از تو حمايت كردم . قرار بود با آنهمه بگير و ببندي كه آن چهار ساله كردي صداي كسي درنيايد . تر زدي !
اولي : خ.ره ! من تر نزدم . اين بسيج اگر كم نمي آورد به مردم ملحق نميشد الآن وضع اينجوري نبود . من تعجب ميكنم شما اين اطلاعات را از كجا آوردي ؟
دومي : از وزارت خارجه خودت ! حالا خوب شد اين فيروزآبادي را با خودمان نياورديم همانجا وسط مردم ول كرديم در رفتيم . وگرنه الآن سوراخ كل مترو هم جا نداشت .
اولي : راستي آقا مجتبي چي شد ؟
دومي : هيچي خودش را توي بيت آتش زد كشت با آقا ميثم و مصطفي و بقيه . اگر ميگرفتند جرش ميدادند .
اولي : نه جر نميدادند . اين سبزها عين ما وحشي نيستند . خودشان گفته بودند اگر بگيريم ميبريم دادگاه محاكمه ميكنيم .
دومي : خيلي ا.ني ! فكر كردي دادگاه اينها هم مرتضوي دارد يك تلفن بزنيم همه چيز راست و ريست بشود ؟ آن ممه شاهرودي و لاريجاني را لولو برد . اگر محاكمه ميشديم خشتكمان را درمي آوردند .
اولي : نخير ، امام زمان كمك ميكرد خشتك ما درنمي آمد . بنده خودم هر جا كه ميرفتم اگر امام زمان نبود خشتكم صد دفعه سرم پرچم شده بود .
دومي : حالا وقتي بهت ميگن ا.ن دوباره بگو من ! بدبخت ! اوني كه نميگذاشت خشتك تو پرچم بشود امام زمان نبود من بودم . اين صداها ديگه چيه ؟
اولي : اين صداي عده قليلي است كه از دستشان فرار كرديم آمديم اينجا توي سوراخ . بشكند اين دست من كه اينهمه به لبنان و سوريه و سودان و ونزوئلا و بقيه جاها پول دادم براي همچين روزهائي پدرسگها تلفن ما را هم جواب ندادند . فقط خالد مشعل برداشت فحش داد قطع كرد .
دومي : آره . تلفن اين سيد حسن نصرالله پفيوز را هم يك زنيكه اي جواب ميداد ميگفت واگذار شده . راستي اگر الآن منرا بگيرند ريشم را ميزنند ؟
اولي : نخير ، ريش شما سي سال مد بوده نميزنند . اينها وقتي بگيرند فقط جاهاي كثيف را ميزنند . فكر كنم همه جاي منرا بزنند . خدا بيامرز اعظم سادات هميشه ميگفت بو ميدي !

(اين نمايش كاملاً باز است خودتان هر چيزي كه خواستيد تهش اضافه كنيد . چه بسا كه همين نمايشنامه نويسي بشدت جون ميدهد براي بازي وبلاگي . هر جور عشقتونه !)