2009/11/11

#541

چهار هزار سال بعد : بقايای لشكر گمشده سپاه در غزه پيدا شد !
.

با توجه به پيدا شدن بقاياي لشكر كمبوجيه پسر كوروش كبير در مصر اخبار باستانشناسي چهار هزار سال بعد در زير مي آيد :

حسب تحقيقات و حفاري هاي باستانشناسي لشكر گمشده سپاه پاسداران كه چهار هزار سال پيش از دست يك قوم كاملاً ايراني كه بر خلاف رسم آنزمان اصلاً عربي حرف نميزدند موسوم به سبزها فرار كرده رفته بود خودش را يكجائي گم و گور كرده بود ، امروز در غزه پيدا شد . فرمانده اين سپاه آقا مجتبي فرزند ديميترعلي صغير يكي از امپراطوران سفاك تاريخ بود . وي كه چهار هزار سال پيش كمر به قتل تمام ملت ايران زمين بسته بود با جمع آوردن سپاه عظيمي ابتدا يك جانور باستاني بنام مموتي را به قدرت رساند كه بقاياي اين جانور همچنان باعث خجالت بشريت است . اين جانور ماقبل تاريخ كه ظاهراً در زمان خودش هم يكجور ماقبل تاريخ محسوب ميشد بطور خاصي با حمام مشكل داشت ولي به جانوري با نام علمي فاطي علاقه وافر نشان ميداد چونانكه طبق نسخ خطي موجود بخاطر وي كه همسر يكي از معاونانش شده بود كوه دماوند را با تيشه آسفالت كرد .

به اعتقاد دانشمندان لشكر گمشده سپاه در اين چهار هزار سال هيچ هم گم نشده بوده بلكه اگر از همان اول ميپرسيدي همه ميدانستند كه اينها از دست قوم سبزها كجا فرار كرده اند . منطقه باستاني غزه كه امروز مهمترين مرز تجاري ايران و امريكاست از همان اول هم مهمترين مرز تجاري ايران با بقيه جاهاي دنيا بود ولي يواشكي . ظاهراً كليه معاملات تجاري ريشگولاساكسونهاي ايران با كله گنده ها در اين منطقه انجام ميشده و لذا جمجمه هاي گنده اي از كله گنده ها كشف گرديده است . در حفاري ها همچنين اسكلت يك كينگ كنگ كه بر عكس بقيه اسكلتها كله كوچكي دارد كشف گرديده كه گمان ميرود متعلق به يكي از سرداران سپاه گمشده موسوم به فيروزآبادي باشد . دانشمندان با صرف چهار هزار ساعت - نفر ، تحقيقات گسترده اي را بر روي اينكه كينگ كنگ به اين گندگي اصلاً چطوري حركت ميكرده تا اينكه بخواهد سردار سپاه گمشده هم باشد آغاز كرده اند .

مطابق اسناد موجود در آن زمان دنيا شامل تعدادي كشور مختلف بود ليكن پس از فرار سپاه گمشده ي آقا مجتبي و در دست گرفتن قدرت توسط سبزها كشور ايران كه در آنزمان تبديل به يك قصبه شده بود دوباره عين چهار هزار سال قبلش با شروع موج پيشرفت و تمدن مرزهاي ايران تا حوالي مرزهاي فعلي امريكا واقع در كره ماه پيش رفت و مطابق توافقي كه ده سال بعد از فرار سپاه گمشده انجام شد دو سوم كره زمين شد ايران بقيه اش امريكا . گفته ميشود در پنج هزار و چهارصد سال پيش اسلام به ايران زمين وارد و همزمان بقيه چيزها از ايران خارج شد . هزار و چهارصد سال بعد مجتباي صغير درصدد كشتن پدرش ديمترعلي برآمد كه اين توطئه با هوشياري فسيلي كه همچنان توي چاه نگهداري ميشود ناكام ماند . در كنار بقاياي اين سپاه گمشده اشياء گران قيمت تاريخي از قبيل چماق ، گاز اشك آور ، بطري نوشابه و امثالهم كشف گرديده است . گفته ميشود افراد سپاه گمشده پس از فرار به غزه با بطري نوشابه خود ارضائي ميكرده اند !