2008/09/05

#194

رهبرمعظم انقلاب اسلامي: قرآن بايد ازكودكي طوری تعليم داده شود كه اين آيات همواره صراط مستقيم را نشان دهد (ایسنا)

اگر در بزرگی تعلیم داده شود صراط غیر مستقیم را نشان میدهد ؟!

پرسیدند شما اینهمه تعالیم را از کجایت درآوردی ؟ فرمودند از اینجا !

سه پاسخ کلی برای این سوال وجود دارد :

  1. فقط در کودکی مستقیم را نشان میدهد !
    تحقیقات نشان میدهد که اگر در کودکی قرآن "طوری" تعلیم داده بشود که آدم فکر بکند خدا زبان داده برای حرف نزدن چشم داده برای ندیدن گوش داده برای نشنیدن و بطورکلی خدا مغز داده فقط برای اینکه وزن بدن آدم ۲۵۰ گرم اضافه تر بشود آنوقت دیگر تا ابد ملکه ذهنش میشود و هیچ فکری نمیکند جز اینکه نعوذ بالله خداوند گرفته ما را با اینهمه نعمتهائی که برای استفاده نکردن بما داده ! بعد اینطوری که بشود وقتی بزرگ شد فکر میکند اگر از اینطرف برود چند نفر را با چماق بزند خدا از آنطرف برایش حوری دسته میکند درحالیکه اگر قرآن بخواهد در بزرگی "اینطوری" تعلیم داده بشود دنگ و فنگ آن خیلی بیشتر است تا وقتی که آدم دو سالش است و هرچی بگویند میگوید چشب !
  2. در بزرگی غیر مستقیم را نشان میدهد !
    علتش هم اینست که وقتی آدم بزرگ بشود چون دست خودش نیست و خیلی چیزهای دیگر هم به او تعلیم داده میشود اینست که وقتی قرآن به او "اینطوری" تعلیم داده بشود ممکن است فکر بکند حرف مفت زدن و پاچه خدا پیغمبر را برای پوشش هرگونه گه کاری وسط کشیدن هم حدی دارد و اصلاً آدم بجای این مزخرفاتی که دینداران ما میگویند میتواند برود از دین نداران ما چندتا حرف حساب بشنود ! آنوقت تعالیم "اینطوری" قرآن بجای اینکه آدم را بفرستد که خودکشی بکند آدم را میفرستد که خودکشی بشود که این خودش گناه کبیره است و صراط غیر مستقیم را نشان میدهد !
  3. هم مستقیم را نشان میدهد هم غیر مستقیم !
    نظر به اینکه در جمهوری اسلامی قوانین الهی چرخشی است و بستگی دارد آن قوانین در چه زمانی و در مورد کی بکار گرفته بشود که مستقیم باشد یا غیر مستقیم اینست که آدم در کودکی ممکن است "طوری" تعلیم ببیند که غیر مستقیم را نشان بدهد حال آنکه همان تعالیم وقتی بزرگ شد و احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود مستقیم را نشان بدهد ! ضمن اینکه اگر تعالیم باعث بشود که آدم برود دختر مردم را ازاله کند غیر مستقیم است ولی اگر همان آدم وزیر بشود اصلاً شما چه میگوئید این وسط ؟! فی الواقع تعالیم "طوری" نیست که خدا میگوید بلکه "طوری" است که خدا بچه میگوید و کوچک و بزرگ هم ندارد بلکه همه اعم از کوچک و بزرگ فقط باید یکجا برای پاره شدن توسط تعالیم داشته باشند که شکر خدا دارند و ما در این زمینه بدون نیاز به چینیها خودکفائیم و اگر میگوئید نه پس بفرمائید شما همین الآن روی کجایتان نشسته اید ؟! نه بفرمائید دیگر !