2008/06/30

#27


در راستای حفر ۳۲۰ هزار قبر برای کشته شدگان دشمن در جنگ احتمالی با ایران

* ما البته سوال نمودیم گفتند کشته شدگان خودمان چون همگی شهید هستند اینست که در کبریا و اینجور جاها برایشان قبر کنده ایم که همان میشود یکجورهائی بغل دست قبر خودمان که ملت برای قرائت فاتحه که تشریف میبرند ، همانجا سر قبر ما نیز اول فاتحه بخوانند بعد اگر خواستند پی پی بکنند نه اینکه اول پی پی بکنند بعد فاتحه نخوانده بروند سر یک قبر دیگر پی پی بکنند !

هر کسی کو دور ماند از قبر خویش !

احمدی نژاد در حال احداث قبر برای دشمن !


در اینجا ضمن پیشنهاد جدی احداث یک واحد مرده شور خانه با ظرفیت ۳۲۰ هزار میت در محل فوق ، دلایل حفر این تعداد قبر را در زیر می آوریم :
 1. عموما" در زمان جنگ عقل کمتر کسی میرسد که برود توی قبر دنبال احمدی نژاد و بقیه بگردد !
 2. بعد از جنگ اگر از پسر احمدی نژاد بپرسند کجا بودی میگوید سر قبر بابام !
 3. خواستند توالت عمومی بسازند رویشان نشد قبر کندند !
 4. یک ضرب المثل قدیمی میگوید یارو قبر خودشو با دست خودش کند !
 5. در حال حاضر چون تمام مردم ایران هم میشوند همان دشمن لذا بالای تپه های مهاباد و سنندج دیگر جا ندارد ۳۲۰ هزارتا قبر کم آمده بود !
 6. قطعه خبرنگاران ، دانشجوها و نیز قطعه واجبی خورهای بهشت زهرا هم جا ندارد !
 7. در همین راستا چون پریروز کنکور بود حساب کردند دیدند ظرفیت دانشگاهها ۳۲۰ هزار نفر است !
 8. اینها را کندند تا اگر بعدا" پرسیدند در زمان جنگ کدام گوری بودید بگویند توی گور دشمن !
 9. همه کارهای جمهوری اسلامی سر و ته است اینجوری که اول قبر میکند بعد دنبال میّت برای قبر میگردد !
 10. این تعداد قبر نشاندهنده آنست که در حال حاضر فقط ۳۲۰ هزار نفر حاضرند باز هم برای جمهوری اسلامی بروند بجنگند !
 11. از فردا احمدی نژاد راه می افتد همه جا میگوید دیدید پیروز شدیم ؟! ایناهاش اینم قبر دشمن !
 12. ستون پنجم جمهوری اسلامی هم عین خودش دروغ می گوید چون رفته به اینا گفته در تمام دنیا فقط ۳۲۰ هزارتا دشمن داریم !
 13. شاید هم برعکس یعنی رفته گفته جمهوری اسلامی در تمام دنیا فقط ۳۲۰ هزارتا دشمن ندارد !
 14. کندن قبر برای دشمن خارجی از چال کردن دشمن داخلی بالای تپه ها ثوابش بیشتر است !
 15. در این مملکت از اولش همینطوری بوده که مرده روی زمین نمیمانده !
 16. کندن قبر ضمنا" نشاندهنده این هم هست که اینها فکر همه جا را کرده اند چون دشمن میگوید فقط حمله هوائی میکنم اینها خودشان را برای تصرف ایران هم آماده کرده اند !
 17. با این وصف شما حساب بفرمائید چندتا هواپیما قرار است به ایران حمله بکند که تازه اینها ۳۲۰ هزارتایش را هم میخواهند زنند !
 18. اصولا" در همه جای دنیا رسم است که قبل از جنگ حکومت خودش را برای بهترین برخورد با دشمن آماده میکند اتفاقا" جمهوری اسلامی هم همینکار را کرده !
 19. تا بوده اینطوری بوده که روحانیت هیچوقت بیکار نمانده حالا هم کندن قبر و ایجاد قبرستان روضه خوان هم میخواهد مگر سران این مملکت قبلا" چیکاره بودند ؟! از حالا به بعد هم همان !
 20. حالا که اینطور شد هر کسی کو دور ماند از اصل خویش ..... روضه میخواند کنار قبر خویش !