2008/06/19

#5

لاریجانی : اشتباه امریکا آنها را با پهلوانان ایرانی روبرو میکند (ایسنا)

*البته ما قصد نداشتیم به این زودیها به این نوجوان ریش قرمز گیر بدهیم ولی چون دفعه قبل هم گفته بود "جوجه تیغی های سیاسی" و ما هیچی بهش نگفتیم لذا ترسیدیم الآن هم چیزی نگیم پس فردا بگه پهلوانان ایرانی عین جوجه تیغی میمانند !

این جَمَل و جومول جمالتو عشق است !


ایشان گوریل انگوری نیست ، سردار فیروزآبادی است یکی از پهلوانان ایرانی !

در اینجا ما باز هم بطریقه بیست سوالی که اتفاقاً شماها هم خیلی خوشتان می آید نتایج مستفاد شده از فرمایش ایشان را به جهت وارد آوردن ضربه به دشمنان ریش قرمز داخلی در زیر می آوریم !

اگر اشتباه امریکا آنها را با پهلوانان ایرانی روبرو بکند آنوقت :
 1. پهلوانان ایرانی میگویند چه اشتباهی کردیم که با امریکا روبرو شدیم ؟!
 2. امریکا از روبرو اشتباهی میزند خشتک پهلوانان ایرانی را پشت و رو میکند ؟!
 3. امریکا ایران را با اشتباه پهلوانانش روبرو میکند ؟!
 4. پهلوانان ایرانی چون پهلوان پنبه هستند از روبروی امریکا اشتباهی فرار میکنند ؟!
 5. امریکا اول اشتباه میکند بعد پهلوانان ایرانی از روبرو زیر و رو میشوند ؟!
 6. وقتی امریکا با پهلوانان ایرانی روبرو بشود ما اشتباهی خیلی خوشحال میشویم ؟!
 7. امریکا اشتباه میکند بعد پهلوانان ایرانی با مردم ایران روبرو میشوند ؟!
 8. مردم منتظرند امریکا اشتباه بکند تا با پهلوانان ایرانی روبرو بشوند ؟!
 9. پهلوانان ایرانی اشتباهی فرار میکنند میروند لبنان ولی آنجا هم با امریکا روبرو میشوند ؟!
 10. چون بیشتر پهلوانان ایرانی لبنانی هستند یک کاری میکنند که امریکا اشتباه بکند ؟!
 11. پهلوانان ایرانی چون موشک شهاب ۳ دارند اشتباهی فکر میکنند میتوانند با امریکا روبرو بشوند ؟!
 12. از نظر انگلیس روبرو شدن پهلوانان ایرانی با امریکا خیلی کار اشتباهیه ؟!
 13. بعد از اشتباه امریکا مردم ایران پهلوان میشوند و خودشان بقیه کارها را میکنند ؟!
 14. چرا امریکا در این ۲۹ سال گذشته هیچوقت اشتباه نکرد تا ما اینهمه با پهلوانان ایرانی روبرو نشیم ؟!
 15. امریکا چند وقت پیشا یکبار اشتباه کرد بعد پهلوانان ایرانی پنج تا بسته انداختند توی آب از روبرو فرار کردند بعد فیلم گرفتند بما نشان دادند ؟!
 16. پهلوانان ایرانی اشتباهی فکر میکنند چون از نوار غزه بسمت روبرو موشک پرانی میکنند از ایران هم میتوانند اینکار را بکنند !
 17. وقتی امریکا از روبرو اشتباه بکند تمام زرت و پرتهای پهلوانان ایرانی فقط ۲ ساعت طول میکشد ؟!
 18. پهلوانان ایرانی امریکا را به اشتباه می اندازند بعد مردم ایران با یک چیزهائی روبرو میشوند که تا حالا ندیده اند ؟!
 19. اگر منظور از پهلوانان ایرانی دار و دسته احمدی نژاد باشد آنوقت ببخشید غلامرضا تختی این وسط کی بود که ده دفعه امریکائیها را بدون اشتباه زد زمین ؟!
 20. ریش قرمز بزرگ که داداش همین لاریجانی باشد وقتی مشاور آقا بزرگ بود یکبار سال ۵۹ اشتباه کرد ما ۸ سال با عراق روبرو شدیم حالا اینهم میخواهد ما را ۸ سال با امریکا روبرو بکند ولی اشتباه میکند ؟!

نتیجه خصوصی : چقدر خوبه که همه چیز در ایران خانوادگیه نه ؟!
نتیجه خیلی مهم : تا باشه از این اشتباهها !
نتیجه خیلی مهمتر : مرگ بر امریکا !
نتیجه علمی : در ایران هیچ چیزی مبنای علمی ندارد سوال بعدی لطفاً !
نتیجه قانونی : قانون ؟ برو بابا علیرضا گرفتی مارو ؟!