2008/09/08

#204

در راستای ادعای اخیر کردان مبنی بر پذیرش وزارت بدلیل "خوب آمدن" استخاره آیت الله بهجت درباره ایشان

* البته ما فکر میکردیم این آیت الله بهجت فقط مربی بدن ساز علی دائی است تو نگو درست هم فکر میکردیم چون کردان هم با یکجائی از بدن علی دائی زیاد فرقی نمیکند و باید ساخته شود !

بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

کردان اومد مبارکه ، دور آکسفورد بگردم !

احمدی نژاد درحالیکه دارد برای کردان استخاره میکند ! خدایا بیارم ، نیارم ، بیارم ، نیارم ...
( خدا فرمود برو اون وزیر شد تو هم پنج سال دیگه رئیس جمهور ! )

در اینجا ما نیز البته چون استخاره بلد نبودیم رفتیم برای کردان فال حافظ گرفتیم اینجوری آمد:

فال اول ---> به طهارت گذران منزل پیری و مکن ..... خلعت سیب چو تشریف شباب آلوده

که یعنی ای کردان ! ما که جریان شباب تو را میدانیم سیب دیگه چیه این وسط ؟! سر پیری یک منزل توپ در وزارتخانه گیرت آمد ولی تو مکن ! (در اینجا حافظ از صنعت ازاله استفاده کرده است - مترجم !) ای دکترین مرد استعلامی ! در شباب کجا تشریف برده بودی که خلعت سیب آلوده شد ؟! مگر آن بی حیا اسمش سیب بود ؟! پس چرا هی بهش میگفتی هلو ؟! آدم باش این منزل پیری را تا انتخابات بعدی به طهارت گذران ! اگر هم نگذراندی لااقل بعدش برو خودت را طهارت کن ! بعدش هر غلطی کردی ، کردی حتی اگر خلعت سیب آلوده شد عین شباب !

فال دوم ---> دل رمیده لولی دشتیست شورانگیز ..... دروغ وعده و قتّال وضع و رنگ آمیز

که یعنی ای لوله ! برو خودت را رنگ کن ما خودمان اینکاره ایم ! ما آخر نفهمیدیم تو در ساری ازاله کردی یا در دشت شورانگیز ؟! با آنهمه قتّال وضعی که هستی ! دروغ وعده که یکی دیگر بود تو چرا خالی بندی های او را رنگ آمیزی میکنی ؟! الدنگ گه را که با ماله پخش نمیکنند آنرا جمع میکنند عین رنگ آمیز ! این وضع است که تو داری ؟! خیکی که هستی کچل که هستی ازاله که میکنی با افتخار که تو را میکنند دکتر ، حالا برای من قتّال وضع هم شده ای ؟! زنجیره ای هستی یا واجبی ای ؟! ای شورانگیز برو دهن این جاسبی را ببند دارد جریان بقیه مدرکهائی که نداری ولی تائید میشود را به همه میگوید ! جریان سیب و شباب را هم که همه میدانند !

فال سوم ---> دلا دائم گدای کوی او باش ..... بحکم آنکه دولت جاودان به

البته در اینجا منظور حافظ از "او باش" همان "اوباش" است که چون در قرن هفتم طرح امنیت اجتماعی و اراذل و اوباش نداشتند اینست که حافظ یکجوری گفته که بدرد تمام قرنها بخورد ! (بازم مترجم !) و این بیت یعنی که ای گدای اوباش ! بیا یک کمی هم گدای ما باش ! سیب هم که ایناهاش ! ما تو را با فاکس از آکسفورد آوردیم چونکه دولت جاودان به ! رهبری هم که گفته یعنی چی که محمود عوض اِه ! اصلاً دلا دائم تو عین او باش ! حالا نروی معتاد بشوی بعد بگوئی خودت گفتی عین او باش ! اینطوری میشوی اوباش بعد یک دفعه دیدی که رئیس جمهور هم شدی چون دلا دائم تو پررو عین او باش ! "بحکم آنکه" هم یعنی خودت میدانی به حکم که ! فعلاً سیب و رنگ آمیزی تا انتخابات بعدی تعطیل چونکه دولت جاودان به !