2009/08/03

#447

آقای جنتلمن ! داداش ایندفعه تا نریدیم بهت جمع کن برو !
.

به ده دلیل قطبی در تنفیذ احمدی نژاد شرکت کرد :
  1. سوراخ را پیدا کرده . در امریکا سوراخ به این راحتی ها پیدا نمیشود .
  2. سوراخ اصلی را هم پیدا کرده . امریکائیها سوراخ اصلی ندارند تمام سوراخهایشان عین هم است .
  3. گشاد کرده میخواهد زود به همه چیز برسد . در امریکا برای رسیدن به هر چیزی باید زحمت میکشید خودش را جر میداد .
  4. همه کار کرده بود جز مایه خالی . از این کارها در امریکا عمراً نمی شود کرد .
  5. دید اگر نرود از یک بشکه به ابیل فض کمتر است . در امریکا آدم از یک بشکه به ابیل فض خیلی بیشتر است .
  6. چهار دفعه بهش خندیدیم پر رو شد . در امریکا به کسی بخندی چهار دفعه با کمال ادب تشکر میکند .
  7. بهش گفته بودند مردم ایران دو دقیقه ای خشتکت را درمی آورند خواست ببیند چطوری . در امریکا چون خشتک درنمی آید نمیشود این چیزها را دید .
  8. تاریخ ایران را تکرار کرد . ایرانیها اول گریه میکنند که یکی بیاید بعد همانرا فحشش میدهند که برود . در تاریخ امریکا از این خبرها نیست .
  9. دید در سی سال گذشته نشده کسی مربی تیم ملی باشد ولی کهنه ی خر نباشد . در امریکا کهنه ی خر را مربی تیم ملی نمیکنند .
  10. از عبارت جنتلمن خوشش نمی آمد خواست "مادر جنتل من" بشود . در امریکا همه خوششان می آید همان جنتلمن باشند کسی دوست ندارد به مادرش بگویند جنتلن !
نتیجه : آقای قطبی ! آن جنتلمن برو را یادت هست که در بی.بی.سی صد دفعه گفتی ؟ من همانم که آنرا نوشتم . حالا این مطلب را داشته باش بقیه اش را سر فرصت در خدمتت هستم مفصل ! برو آب بکش تا به بقیه ی کس و کارت نگفتم جنتل !