2009/12/12

#589

مادمازل عليرضا هم وارد ميشود !
.

ببخشيد سر كار بوديم امكانات تحقير شدنمان كم بود !

نگن داداش كم و كسرت ميشد و اينا !

.