2009/10/19

#519

بخدا تصادف عمدی نبود، حالا فكر كن مثل بقيه چيزها دروغ ميگن !
.

در حادثه تلخ برخورد دو اتوبوس كه در شيراز اتفاق افتاد تعدادي دانشجوي ناكام كه هنوز نه زندان رفته بودند نه به چيزي اعتراف كرده بودند و براي همين ناكام بودند متاسفانه كشته و زخمي شدند . در اينجا و با توجه به اينكه اتوبوس يك وسيله اي است كه وقتي دانشجو سوار آن ميشود راننده حتماً خوابش ميبرد و نيز با توجه به سوابق ارزشمند دانشجوياري جمهوري اسلامي هزار و يك دليل براي اثبات عمدي بودن اين حادثه به ذهنمان رسيد كه هزارتايش را اينجا مي آوريم آن يك دانه اش پيشكش :

تصادف عمدي بود چون :

100 - جاسبي فوراً دستور رسيدگي داد : هميشه همينطور است . خودشان اولين نفر دستور رسيدگي به كارهاي خودشان را ميدهند بعد ميگويند ونزوئلا هم همينجوري شده بود ، تصادف شد انداختند گردن چاوز .

200 - پليس فوراً در محل حاضر شد : شما الآن بگيريد بزنيد همسايه تان را جر بدهيد (اگر خواستيد بدهيد همسايه تان شما را جر بدهد) عمراً اگر پليس در محل حاضر شد . حالا سه تا دانشجو انگشت توي دماغشان بكنند پليس از دو روز قبل در محل حاضر ميشود .

300 - خبرنگار فارس گزارش تصويري تهيه كرد : اين فارس چون يك سرش به سيم بكسل حضرت عباس وصل شده اينست كه قبل از اينكه در جائي اتفاقي شبيه به سرمقاله كيهان دو روز قبلش بيفتد خبرنگارش همانجا در محل حاضر است .

400 - تعدادي از مصدومين توسط مردم منتقل شدند : حالا اگر سه ماه بعد 20:30 يكي از همان دانشجوها را كنار مادرش نشان داد گفت در تصادف اتوبوس پايم شكست روم نشد به مادرم بگويم فرد خيري منرا برد خانه باز بگوئيد دروغه .

500 - نيروهاي امداد براي خارج كردن افراد شيشه ها را شكستند : من نميدانم اين نيروهاي امداد اگر قرار بود بجاي امداد ، نابود بكنند چيكار ميكردند . اينها خصوصاً در چهار پنج ماه گذشته عادت كرده اند براي امدادرساني بزنند شيشه ماشينها را بياورند پائين .

600 - اسامي حادثه ديدگان اعلام نشد : شما همه جا را ببينيد . عكس و خبر هست ولي اسم نيست . بطوركلي هر وقت اينها يك غلطي ميكنند بعد از اينكه تمام دنيا خبرش را منتشر كرد سه هفته بعد رئيس پليس را كه الآن رفته ثبت احوال مي آورند ميگويند از اين اسم ما فقط دوتا داريم يكي بيست سال پيش رفته افريقا يكي بيست سال ديگر تازه ميشود بيست ساله بفرمائيد ايني كه شما ميگوئيد كدامشان بود ما رسيدگي كنيم .

700 - چند نفر ابراز تاسف كردند : اصولاً جمهوري اسلامي هميشه متاسف است . الآن سي سال است دارد نسبت به همه چيز در جهان ابراز تاسف ميكند بعد معلوم ميشود كار خودشان بوده زر ميزدند متاسفند .

800 - چند نفر ديگر ابراز همدردي كردند : اين چند نفر نگفتند با كي همدرد هستند ولي جمهوري اسلامي هميشه همدرد تمام عالم و آدم هست . زدن دختر مردم را كشتن ديروز ميگن بيا براي همدردي اسمشو بنياد شهيد بنويسيم .

900 - دانشگاه تهران امروز هم شلوغ شد : اينها به هر دليل و مناسبتي بروند دانشگاه فوري شلوغ ميشود . مگر همين اينكه اتوبوس ناغافل تصادف بكند بتوانند به بهانه از دست رفتن عزيزان بروند دانشگاه بدون اينكه فحش بخورند بيايند بيرون تا جهان ببيند كه دانشگاه با دولت هيچ مشكلي ندارد .

1000- اصلاً ببينم از كي تا حالا در جمهوري اسلامي عمدي بودن تصادف اتوبوس دانشجوها دليل ميخواهد ؟ همينكه بشنويد هر جاي عالم يك اتوبوس تصادف كرده همه خودشان ميدانند كه اتوبوس خر نيست كه بيخود تصادف بكند حضرت عباسي شما خودتان وقتي خبر تصادف اتوبوس بشنويد بقيه خبر را هم ميخوانيد ؟!

تذكر : اين دلائل ما هر كدامش به صدتا دليل مي ارزد براي همين شماره ها اينجوري شد . دليل هزار و يكمي عددش رند نبود پيشكش خودتان !