2009/05/10

#363

...
کاسبی ما را بهم نریزید !
.
سوالاتم را بعد از انتخابات از میرحسین می پرسم ، آمــّـا !

و به این دلایل :

۱- دلم میخواهد اول تلکیفم معلوم بشود بعد داد و هوار راه بیندازم . خیلیها را می بینم که به معنای واقع کلمه مصداق تمام و کمال "میدانم چه چیزی را نمیخواهم ولی نمیدانم چه چیزی را میخواهم" حرف میزنند . من بهتر از آنی که بدانم چه چیزی را نمی خواهم میدانم که چه چیزی را میخواهم . با خودتان تعارف نکنید ، شما هم هر دوتا را از من بهتر میدانید به روی خودتان نمی آورید شاید !

۲- تکرار میکنم که لطفاً کاسبی ما را بهم نریزید ! شاید این حرف برای بعضی رفقا ناخوشایند باشد ولی صادقانه بهتان میگویم که هر کسی که دارد برای شرکت در انتخابات خودش را عین من جر میدهد شک نکنید که پول گرفته . از همین داخل هم گرفته و اگر یک کمی گیر بدهید با همین صداقتی که برای اولین بار در طول دوران نویسندگی ام الآن ناگهان یقه ام را گرفت اسم پول بده ها را هم به شما میگویم ! هیچ هم خنده ندارد همه خرج و زندگی داریم . همین ابراهیم رها بعد از بوقی لپ صفحه اش را برای انتخابات گل انداخته از همین امروز هم یکروز در میان فقط برای انتخابات مطلب می نویسد فکر کردید خیریه زده ؟! اصلاً چرا راه دور ؟ همین سایت ایران ما ی خودمان دارد یک ایل آدم با چند خانوار را نان میدهد تمیز ! با اجازه ی رفقا اگر فکر کرده اید که ماها از خودمان ذره ای فهم و شعور و شخصیت و اراده و احساس مسئولیت داریم هم اشتباه کرده اید . ما چندتا دزد بودیم که از وقتی چلاغ شدیم نتوانستیم از دیوار بالا برویم نویسنده شدیم ! ما عین راننده تاکسی ها می مانیم . من مطمئنم که تا این لحظه پس یقه هیچکس را نگرفته ام که به زور بیاید صفحه منرا بخواند . اگرچه بعضی ها انگار پس یقه خودشان را میگیرند که بیایند صفحه من ببینند امروز باید به کدام حرفم فحش بدهند . هیچکس به زور سوار تاکسی نمیشود و هر کسی برای رسیدن به مقصدی سوار تاکسی میشود . راننده هم برای رساندن ملت به مفصد مورد نظرشان پول میگیرد . به مقصد که رسیدند همچی پیاده که شدند از راننده تشکر هم میکنند خودم دیده ام صد دفعه ! پس وقتی منت میگذارید و قدمتان را در صفحات ما روی چشممان میگذارید بی زحمت موقع رانندگی حواس ما راننده تاکسی ها را پرت نکنید تا بجای پاستور شما را نبریم آرادان !

۳- من با میرحسین کار که خوب است کارها دارم ولی نه حالا بعد از انتخابات . از حالا و این حرفهای نیک آهنگ هم بیشتر باهاش کار دارم . میگوئید نه از خود نیکان بپرسید به حضرت عباس بهتان میگوید . اگر نگفت اسم شب ، "علیرضاهنگ" است همینرا بگوئید تا آبروی منرا ببرد ! (نیک آهنگ شوخی میکنم ها جنبه داشته باش !) اصلاً امروز دارم بهش حال میدهم که فردا حالش را اساسی بگیرم . من برای میرحسین در دراز مدت برنامه ها دارم ! از فردای انتخابات برای میرحسین جوری بنویسم که مموتی برود بوق بزند . اگر انتخاب نشد که توصیه میکنم برود پناهنده بشود خارج که اگر اینجا بماند آن چیزهائی که آره و اینا را هم میگویم . بگذارید این فضانورد هفتاد سانتی محمود گاگارین را سر و ته کنیم تا برسیم به کار خودمان . اینجوری فقط خودمان سر و ته میشویم . خیالتان هم راحت ، در تمام این مدتی که از کاخ سفید و اسرائیل پول میگیرم خوب تحقیق کرده ام اینها حمله بکن نیستند که وضع جور دیگری تغییر بکند . مگر دیوانه اند ؟ اینجا روزی سه دفعه که بهشان بگویند دشمن تا آخر سال تمام مشکلات آنها در همه جا حل شده . ما یکبار اصلاحات از دستمان پریده ایندفعه بگیریم عمراً به این راحتی ها ول کنیم . به امام زمان راست ها هم اینرا خیلی خوب میدانند که دارند خودشان را جر میدهند . از این بابت از این کوتوله ی فضائی خیلی ممنونم کاری کرد که تمایل به تغییر وضع در جهان بالا برود . خدائیش از این یک بابت دنیا را مدیریت کرد !

۴- در انتخابات شرکت نکنید ! عشق است !