2010/06/15

#756

منشوری به ارزش منشور کوروش !

منم میرحسین ، سبز دادگر ، پسر میر اسماعیل

آنگاه که بدون جنگ و پیکار به ریاست جمهوری برآمدم

همه مردم منرا با شادمانی پذیرفتند

نگذاشتم رنج و آزاری

به سبزهای این سرزمین وارد آید

من ، حزب اللهی را ، برانداختم

فرمان دادم ، که همه‌ی مردم ، در انتخاب رئیس جمهور خود ، آزاد باشند

ویرانه‌های دولت مموتی را ، آباد کردم

و مردمان آواره از جمهوری اسلامی را

که فرار کرده بودند رفته بودند خارج

به خانه‌های خود بازگرداندم

من ، جامعه‌ای آرام مهیا ساختم

و صلح و آرامش را

برای همگان به ارمغان آوردم

در اینجا یک خاطره‌ای از این امام راحل برایتان تعریف بکنم

(اینجاهای منشور خط خطی بود خوانده نشد !)