2009/12/04

#574

خ.ره ! دير نيست كه نمايش مرگ تو را اجرا كنيم !
.

در راستاي اينكه تعدادي گوساله نمايش كشته شدن ندا را اجرا كرده اند نمايشنامه زير بدون هيچ پرده اي متقابلاً تقديم ميشود :

صحنه : سه ماه بعد - يك جاي تاريك - چيزي ديده نميشود فقط صداي دو نفر به گوش ميرسد

اولي : خوب شد مديريت مترو را گرفتيم دست خودمان . الآن كه سوراخ شده متري سه ميليون خيلي بدرد ميخورد
دومي : بر گمشو ببينم . همين سوراخهاي مترو را نتوانستي مديريت كني ميخواستي سوراخ جهان را مديريت كرده باشي ؟ ببين چقدر اين سوراخي كه هستيم تنگ است .
اولي : اماما ! اين سوراخ نصفش مال دولتهاي قبلي است نصف ديگرش هم كار قاليباف بود . وقتي ما مديريت آنرا گرفتيم سوراخ سازي تمام شده بود .
دومي : ا.ن آقا ! خيال كردي اينجا هم تلويزيون است داري آمار قبلي ها را ميدهي ؟ همين حرفها را زدي من خ.ر شدم از تو حمايت كردم . قرار بود با آنهمه بگير و ببندي كه آن چهار ساله كردي صداي كسي درنيايد . تر زدي !
اولي : خ.ره ! من تر نزدم . اين بسيج اگر كم نمي آورد به مردم ملحق نميشد الآن وضع اينجوري نبود . من تعجب ميكنم شما اين اطلاعات را از كجا آوردي ؟
دومي : از وزارت خارجه خودت ! حالا خوب شد اين فيروزآبادي را با خودمان نياورديم همانجا وسط مردم ول كرديم در رفتيم . وگرنه الآن سوراخ كل مترو هم جا نداشت .
اولي : راستي آقا مجتبي چي شد ؟
دومي : هيچي خودش را توي بيت آتش زد كشت با آقا ميثم و مصطفي و بقيه . اگر ميگرفتند جرش ميدادند .
اولي : نه جر نميدادند . اين سبزها عين ما وحشي نيستند . خودشان گفته بودند اگر بگيريم ميبريم دادگاه محاكمه ميكنيم .
دومي : خيلي ا.ني ! فكر كردي دادگاه اينها هم مرتضوي دارد يك تلفن بزنيم همه چيز راست و ريست بشود ؟ آن ممه شاهرودي و لاريجاني را لولو برد . اگر محاكمه ميشديم خشتكمان را درمي آوردند .
اولي : نخير ، امام زمان كمك ميكرد خشتك ما درنمي آمد . بنده خودم هر جا كه ميرفتم اگر امام زمان نبود خشتكم صد دفعه سرم پرچم شده بود .
دومي : حالا وقتي بهت ميگن ا.ن دوباره بگو من ! بدبخت ! اوني كه نميگذاشت خشتك تو پرچم بشود امام زمان نبود من بودم . اين صداها ديگه چيه ؟
اولي : اين صداي عده قليلي است كه از دستشان فرار كرديم آمديم اينجا توي سوراخ . بشكند اين دست من كه اينهمه به لبنان و سوريه و سودان و ونزوئلا و بقيه جاها پول دادم براي همچين روزهائي پدرسگها تلفن ما را هم جواب ندادند . فقط خالد مشعل برداشت فحش داد قطع كرد .
دومي : آره . تلفن اين سيد حسن نصرالله پفيوز را هم يك زنيكه اي جواب ميداد ميگفت واگذار شده . راستي اگر الآن منرا بگيرند ريشم را ميزنند ؟
اولي : نخير ، ريش شما سي سال مد بوده نميزنند . اينها وقتي بگيرند فقط جاهاي كثيف را ميزنند . فكر كنم همه جاي منرا بزنند . خدا بيامرز اعظم سادات هميشه ميگفت بو ميدي !

(اين نمايش كاملاً باز است خودتان هر چيزي كه خواستيد تهش اضافه كنيد . چه بسا كه همين نمايشنامه نويسي بشدت جون ميدهد براي بازي وبلاگي . هر جور عشقتونه !)