2009/06/21

#404

خیلی ممنون که سی سال خاطره انقلاب را زنده نگهداشتید !
.
امروز به کارمان آمد !

نظر به اینکه ندا را کشتند ما الآن خیلی خوشحالیم و اینکه فانزه را هم گرفتند تا بدانیم زور جمهوری اسلامی اگر به بابای کسی نرسد به دختر بابای کسی میرسد و در راستای اینکه شور انقلابی طی سی سال گذشته در تمام ابعاد و شئون ما موج میزند و تمام حرکات ما یا نقلابی بوده یا ضد انقلابی لذا از مقایسه آنموقعها با اینموقعها نتایجی گرفتیم که جهت رفاه حال مسلمانان جهان با این رهبر قزمیتشان اینجا می آید :
 1. آنموقع کراواتی ها انقلاب را می انداختند گردن این آخوندها الآن این آخوندها می اندازند گردن کراواتی ها .
 2. آنموقع نفت گران شد دادند به مردم وضع که خوب شد شاه سر و ته شد الآن نفت گران شد فکر کردند شاه اشتباه کرده ندادند به مردم اینطوری شد .
 3. آنموقع ضد شورشها لااقل یک دک و پزی داشتند الآن باید دو جور ماسک داشته باشی : ضد اشک آور ، ضد بوی تن ضد شورش .
 4. شاه یک کودتا کرد چند سال بعد انقلاب شد الآن قرن سرعت است کودتا که کردند چند روز بعد انقلاب شد .
 5. شاه فکر کرد مردم نخست وزیر را دوست ندارند عوضش کرد ترتیبش را دادند رهبری فکر کرد مردم رئیس جمهور را دوست ندارند نگهش داشت ترتیبش را دارند میدهند .
 6. آنموقع شاه میگفت دست انگلیس توی کار بوده ، اشتباه میکرد الآن هم رهبری گفت دست انگلیس توی کار است ، حکومت انگار ضعف چشم می آورد هیچکس دست مردم را نمی بیند .
 7. آنموقع ما همه چیز داشتیم گفتند دین ندارید انقلاب کردیم الآن هیچ چیز نداریم ولمون کن بابا دین هم اگر اینجوری است نمی خواهیم داشته باشیم انقلاب میکنیم .
 8. شاه ده نفر را انداخت زندان همانها کارش را تمام کردند الآن ده نفر هنوز نرفته اند زندان دارند کار را تمام میکنند .
 9. شاه وقتی فرار کرد رفت مصر ، ما انگار با خاورمیانه قرارداد داریم اینها به سلامتی باید بروند یک کمی اینورتر قسمت اندوه لبنان .
 10. یکسال بعد از انقلاب همه برای روح شاه فاتحه میفرستادند اینها را تا یک قرن دیگر مطمئن باشید کسی بیشتر از تف نمیفرستد .
 11. آنموقع مردم رفتند سفارت امریکا ، عوامل سیا را گرفتند الآن هم پایگاه بسیج با سفارت لبنان فرقی ندارد میروند عوامل حزب الله را میگیرند .
 12. آنموقع وقتی مردم انقلاب کردند تمام دنیا بما پشت کردند الآن حاضرند از پشت (ای بی ادبها) ولی مردم انقلاب کنند .
 13. بعد از انقلاب همه گفتند مرگ بر روسیه الآن هنوز انقلاب تمام نشده ولی این یکی خیلی شعار خوبی است : مرگ بر روسیه .
 14. آنموقع مردم آمدند بیرون که بگیرند بزنند خیلی آرام انقلاب شد الآن خیلی آرام آمدند بیرون انقلاب شد گرفتند زدند .
 15. شاه به زن کارتر گیر داده بود رهبری به شوهر هیلاری . (از هرگونه نتیجه گیری معذوریم بی تربیت ها !)