2009/03/06

(#337) حتماً ناتالی

سفر خاتمی به شیراز (خبرها را بخوانید)


کار محمود با یک سفر شیراز تمام شد ؛ حتماً رأی میاره ناتالی !
.
در ادامه سفر زیارتی سید سلطان حسین خاتمی به شیراز احمدی نژاد با انتشار نامه ای انتخاب بجا و شایسته او را به ریاست جمهوری تبریک گفت . وی که قبل از سفر خاتمی قرار بود پنج سال دیگر باعث تفریح جهان بشود علت اینکار را خستگی ناشی از استقبالهای میلیونی ذکر کرد . احمدی نژاد که سه سال از چهار سال ریاست جمهوری اش را بین استقبالهای میلیونی در یزد و زینگولد و جیبوتی گیر کرده بود برای مداوا به آسایشگاه استثنائی منتقل شد . کارشناسان یک علت دیگر خستگی نامبرده را چنین اعلام کردند که هر کاری را مجبور بود دو بار انجام بدهد : یکبار خراب کند یکبار سعی کند که همان کار را درست کند !

گفته میشود چنانچه خاتمی دوتا سفر دیگر اینجوری برود به امید خدا یک نفر باید وصیتنامه دو واحدی سیاسی الهی بنویسد . این درحالیست که چنانچه خاتمی دیگر سفر نرود بقیه باید وصیتنامه بنویسند . این سفر بخوبی نشان داد که مردم ایران بطور یکپارچه گوش به فرمان رهبر هرگز اجازه ورود سلطان حسین ها را نمیدهند . تعدادی از این مردم که البته ایرانی بودند ولی فقط دبیر عربی ما زبانشان را میفهمید در اعتراض به حضور خاتمی در شاهچراغ تجمع کردند . در این تجمع مسالمت آمیز که مثل بقیه کارهای مسالمت آمیز نظام هیچ کسی به دستور هیچ کس دیگری به هیچ جائی حمله نمیکند مردم ایرانی جنوب لبنان با تانک مانع ورود بدون هماهنگی خاتمی به شاهچراغ شدند . توضیحاً اینکه زیارت بدون هماهنگی ممکن است میت را از خواب بپراند !

این درحالیست که تعدادی از دشمنان قسم خورده که غیر از صد نفر شامل بقیه ملت ایران میشود از روی فضولی دنبال خاتمی تا شاهچراغ پیاده روی خانوادگی کردند . گفته میشود چنانچه خاتمی دفعه بعد بجای شیراز بدون هماهنگی برود بیت مردم خنده خنده آنجا را تصرف میکنند . برخی نیز معتقدند که خاتمی دقیقاً به همین جهت هیچوقت بدون هماهنگی نمیرود بیت چون اگر آنجا تصرف بشود همین مردم فریب خورده بجای رئیس جمهور یه تیکه میروند شاه می آورند !

در این سفر هیجان انگیز همچنین معلوم شد که فرماندار شیراز غیر از فرماندار بودن مسئول جان ملت هم هست . وی که از محل جلوی ماشین خاتمی به مسلمانان جهان پیام میداد گفت که مسئول جان خاتمی نیست . این درحالیست که جان خاتمی عین بینظیر بوتو اصولاً برای فرماندارهای منتخب کیهان اهمیت دارد . در پایان این سفر مفسران در مورد وضعیت سایر کاندیداهای انتخاباتی گفتند برو بذار باد بیاد . این عده معتقدند که در انتخابات جاری حتی با وجود محصولی احمدی نژاد حتماً رأی می آورد ناتالی ! ناتالی یک عنصر "مسئله دار" است که چون بطور خداداد هسته ندارد برای پرهیز از بی ادبی ، موضوع را حواله میدهند به خودش !