2008/07/03

#40

در راستای بازگشت افشین قطبی به ایران بعنوان سرمربی پرسپولیس

جنتلمن ! WELL COMBACK داداش ... بیا !

به این دلایل افشین قطبی باید به ایران برگردد :
 1. امریکائیها دارند به ایران می آیند !
 2. دفتر حافظ منافع امریکا از شهروندانش حمایت میکند !
 3. همینطوری پیش برود تا دو هفته دیگر امریکائیها هم برای تیم فوتبالشان در لیگ ایران مربی میخواهند !
 4. اگر به او اهانت بشود امریکائیها ایندفعه جدی جدی بما حمله میکنند !
 5. با امریکائیها بهتر از متکی حرف میزند !
 6. تنها کسی است که میتواند با امریکائیها جدی حرف بزند !
 7. بعد از گفتگوی او ما مجبور نیستیم برویم راهپیمائی حرفهایش را تکذیب کنیم !
 8. میتواند به علمای وزارت خارجه یک زبان لازم جدید غیر از عربی درس بدهد !
 9. دلمان میخواهد تیممان را مربی قهرمان کند نه حضرت رقیه !
 10. دفعه قبل جمهوری اسلامی هر کاری کرد که مسخره اش بکند نشد ممکن است ایندفعه بشود !
 11. تنها کسی است که در ایران به دلار پول میگیرد به ریال خرج میکند !
 12. ما خیلی حال میکنیم که برای اولین بار یک ایرانی هرچی گفت گفتند باشه !
 13. با این هم خیلی حال میکنیم که تنها ایرانی است که به هزار دلیل نمیتوانند کتکش بزنند !
 14. تنها ایرانی دنیاست که اگر از کسی قهر بکند بجای او آن هیچی ندار را عوض میکنند !
 15. قیمت قطبی با پرسپولیس خیلی رفته بود بالا ایندفعه می آید پائین به تیم برزیل یک کمی تخفیف میدهد !
 16. قطبی در فوتبال همه جور تجربه ای دارد غیر از ضایع شدن جمهوری اسلامی این تجربه را مفتی بهش میدهد !
 17. تنها موجود زنده دنیاست که ریش ندارد ولی ما میتوانیم دوستش داشته باشیم !
 18. اگر بگوید قرمز را بخاطر پرسپولیس دوست دارم ولی بخاطر شهدای صدراسلام دوست ندارم اشکالی ندارد !
 19. تنها ایرانی است که در امریکا کار کرده ولی در ایران هم میتواند کار کند !
 20. تنها مدیر ایرانی است که ایران را خیلی دوست دارد !

نتیجه خیلی مشخص : همه جا قرمزته وحشتناک !