2009/02/26

(#328) اصلاً 18+

...
این مطلب هیچ ربطی به انتخابات ندارد ، اصلاً ۱۸+ ، خوب شد ؟!


در راستای اینکه قرار است ما هیچ دخالتی در انتخابات نکنیم و در راستای اینکه قرار نیست ما هیچ دخالتی در انتخابات بکنیم و در راستای اینکه ما در اینجا یک جمع کامل از رفقا داریم که همه مان خیلی هم گوگولی هستیم و به همین جهت دوست نداریم درباره چیزهائی حرف بزنیم که ولو یک نفر ناراحت بشود و در راستای اینکه خیلی دلمان میخواهد الآن عین بوق بشینیم تا وقتی این یارو دوباره رئیس جمهور شد درباره اش طنز بنویسیم آی بخندیم و در راستای اینکه ما تمام کارهایمان را همینطور خنده خنده میکنیم و در راستای خیلی چیزهای دیگر اینجانب به همراه هیچ کس دیگر قصد دارم یک کارهائی نکنم که برای مشارکت نکردن شما در همان کارها رئوس آنرا محض اطلاع در زیر می آورم . لطفاً با عنایت کامل به تیتر مناسب این مطلب خصوصاً عبارت خوشایند ۱۸+ آنرا جوری بخوانید که در انتها از همه بابت خوش خوشانتان شده باشد لیکن آنقدر پیشروی نکنید که خدای نکرده غسل بر شما واجب بشود !

راس اول : اصلاً قرار نیست هیچکدام از دوستانی که دوست ندارند در انتخابات کاری انجام بدهند و دور از جان وبلاگی چیزی هم دارند دست به یک ائتلاف وبلاگی بزنند . این قضیه البته خیلی سکسی است ولی شما جنبه داشته باشد . برای نشان دادن اینکه جنبه داریم قرار است از این تاریخ لغایت اون تاریخ هر کسی دلش خواست آدرس بدهد تا ما به جهت عرض ادب و اندام لینکش را همینطوری مفتی بگذاریم در یک صفحاتی که حداقل روزی ۴۵۴۸۷۷۸۹۷۹۸۷۶۸ تا بازدید کننده ی مهم انتخاباتی دارد . اگر میخواهید بدانید ما چطوری به این عدد رسیدیم باید عرض کنم که هر کدام از وبلاگهای ما بتنهائی حداقل ۵ تا خواننده دارد که با احتساب اینکه ما خیلی هستیم پس اگر خیلی را ضربدر پنج بکنید دقیقاً میرسید به همان عدد فوق حالا دوتا کمتر سه تا بیشتر ! رفقای محترم ما از همین لحظه که ساعت سه تا عقربه دارد صفحات شما را لیست میکنیم اگر به زبان خوش آدرس ندهید خودمان زورکی آدرس شما را لیست میکنیم بهر حال عشق و حال خرج هم دارد !

راس دوم : ما از هیچکسی هیچ انتظاری نداریم که درباره ی انتخابات هرچی که دلش خواست بنویسد بلکه الهی جز جیگر بزنید اگر یک خط دراینباره بنویسید . لطفاً قبل از فحش دادن توجه داشته باشید که ما هنوز نگفته ایم درباره ی چه کاندیدائی میخواهیم مطلب ننویسیم فلذا اگر فردا معلوم شد که شما فکر میکرده اید ما از خاتمی بدمان می آید درحالیکه از احمدی نژاد بدمان می آمده آن دیگر شرمندگی اش گردن خود شما که زود قضاوت کرده اید . ما البته رفقای وبلاگی شما را نمی شناسیم اصلاً هم دلمان نمیخواهد که بشناسیم آنها اگر رفیق ما بودند که با شما بجای دوست دشمن میشدند لذا خواهشمندست بدون هیچگونه اطلاع ما خودتان همینطور سر خود بروید رفقای انتخاباتی تان را در صفحه تان لینک کنید ولی حتماً سرش منت بگذارید چون وقتی آدرس صفحه شما در لیست ما هست و لیست ما ۵۴۳۴۵۷۴۸۷۴۶۵ بازدید کننده ی مهم انتخاباتی دارد پس متاسفانه صفحه آنها هم همینقدر بازدید کننده خواهد داشت بی هیچ زور اضافه . باحاله نه ؟!

راس سوم : ما با هیچکس هیچ قراری نداریم که از طریق ایمیل با هم در ارتباط باشیم . ضمن اینکه چون قرار نیست که هیچکس مطالب را از طریق ایمیل دریافت کند و با ایمیل برای کس دیگری بفرستد و نیز چون قرار نیست که ما یکسری ارتباطات مهم دیگر هم در چند زمینه دیگر با هم داشته باشیم لذا داشتن آدرسهای ایمیل شما جز دردسر برای ما هیچی دیگر ندارد . با توجه به تیتر مناسب این مطلب ما هنوز نمیدانیم که ارتباط ایمیلی سکسی هم هست یا نه در هر حال شما اگر دوست داشتید لطفاً آدرسهای ایمیلهایتان را عمراً به ما ندهید بلکه بگذارید در قسمت خبرنامه همین صفحه یا همان صفحه که الآن به شما نمیگوئیم که دوم دام است . داور خان نبوی بدینوسیله قول داده است با هر کس که ایمیل بگذارد یک عکس یادگاری ۴×۳ در بروکسل بگیرد اگر نتوانستید بروید بروکسل داور خان یک عکس ۲×۵/۱ از خودش میگیرد بقیه اش را خالی میگذارد از طریق همان آدرس ایمیل برایتان میفرستد شما بقیه اش را همینجا بگیرید ! چیه ؟ فکر کردید احمدی نژاد و اوباما چطوری با هم در نیویورک عکس میگیرند ؟!

پخش بندی :

  1. اگر دوست داشتید آدرس صفحات فعالتان را بما بدهید حتی اگر وبلاگ آموزش هک کردن دارید ولی دلتان میخواهد در انتخابات حضور داشته باشید آدرس بدهید اینطوری اگر در انتخابات برنده نشدیم با هم میرویم بالاترین را هک میکنیم !
  2. رفقای علاقمندتان را در وبلاگتان لینک کنید تا معروف بشوند حتی اگر هیچ دوستی نداشتید بروید دشمنتان را لینک کنید اینطوری شرمنده میشود یک مزه ای میدهد که نگو !
  3. هرچی دوست داشتید درباره انتخابات بنویسید به این طریق که هرچی دلتان خواست به هرکی دلتان خواست بگوئید ما خودمان سانسورش میکنیم !
  4. آدرس ایمیلتان را در دوم دام بگذارید وگرنه آدرس خانه تان را به همه میدهیم !
  5. قضایای دیگر کاری مان را در نوشته های بعدی به اطلاع عموم مخالفان شرکت در انتخابات میرسانیم . شما میتوانید از طریق آنها در جریان کار خودتان قرار بگیرید اگر قرار نگرفتید مطالب مشابهی خواهیم نوشت که قرار بگیرید !
  6. حالا ما یک تیتر سکسی زدیم ولی شما اینقدر بی ادب نباشید . حضرت عباسی اگر در حمایت از یک کاندیدا تیتر میزدیم "حمایتت میکنیم" اصلاً به این مطلب محل سگ هم میگذاشتید ؟ نه حالا که کسی نیست خودمانیم راستشو بگوئید ! اصلاً منظور ما از ۱۸+ این بود که ۱۸ سال به بالاها حق رای دارند . بی ادبید دیگه !