2009/01/01

ابطحی عزیز تسلیت ...

...
متاسفانه با خبر شدم که مادر ارجمند محمد علی ابطحی به دیدار معبود رفته است
.
مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمش تسلیت میگویم