2009/01/01

صفا آوردی نیک آقای رهنما ...

...
با خبر شدم که مهندس رهنمای عزیز در مونترال بنده نوازی فرموده هر روز هنگامی که صبحانه تناول میفرماید این صفحه را هم میخواند .

این آقای مهندس رهنما دقیقاً همان کسی است که درست 7 سال پیش این اصغر لگن را بما انداخت بعد که فهمید چه کاری کرده برای اینکه دست من بهش نرسد فوراً مهاجرت گرفت فرار کرد رفت کانادا !

من در همینجا به کلیه رفقای کانادائی ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده و خواستار رسیدگی فوری به بد قولی های این "نیک آقا" میباشم ! بدیهیست در صورت عدم رسیدگی ظرف دو دقیقه آتی بنده در تهران پراید ایشان را پنچر میکنم !