2009/06/10

#389

داداش !
ما اینهمه با آبرو بودیم میخوایم یه کمی هم بی آبرو باشیم ولمون کن !
.

آقای محمود ! ببین کلهم در تمام مدت گذشته این اولین باری است که دارم بتو میگویم آقا اگر میفهمی ! من فقط یک جمله با تو حرف دارم و یک سوال بازم اگر میفهمی !

آقا محمود ! ما را بین تمام ملتهای جهان از همه آبرودارتر کرده ای میدانم از همه پیشرفته تر کرده ای میدانم از همه موفقتریم میدانم از همه پنجاه سال جلو افتادیم میدانم همه به ما وابسته شده اند میدانم تمام قدرتهای بزرگ پیش ما یا تو یا هر جور که حال میکنی تا هسته خم شده اند میدانم در تمام ابعاد و زمینه ها چندین برابر نسبت به طول تاریخ ترقی کرده ایم میدانم در تمام علوم مختلف چیزهائی کشف کردیم که به عقل جن هم نمیرسید میدانم سه برابر جمعیت ایران و حتی جهان دانشجو اضافه کرده ای میدانم دست تمام ابرقدرتها را رو کرده ای میدانم همه بخاطر کارهای تو مثل سگ از ملت ایران میترسند میدانم دست هر عمله ای موبایل داده ای میدانم بدترین توهینها را به جان خریده ای میدانم همه با تو بخاطر کارهائی که برای ما میکنی لجند میدانم همه درباره ی تو دروغ میگویند تو درباره ی همه راست میگوئی میدانم هیچکدام از فامیلهایت را نیاوردی هیچ کاره ای نکرده ای میدانم هر آنچه عزت که در طول تاریخ داریم از تو داریم میدانم با خدا پیغمبر و جن بوداده رفیقی میدانم روزی سی و دو ساعت برای ما کار کرده ای میدانم همه ی ما را بیخود و بی جهت پولدار کرده ای میدانم اسرائیل به همه ی ما پول داده که فحشت بدهیم میدانم و .......... و خیلی چیزهای دیگر را هم میدانم که تو خودت هم نمیدانی !

آقا محمود ! موسوی فقط دروغ میگوید آمار غلط میدهد دشمن خدا و پیغمبر و دین است اصلاً بت می پرستد میخواهد ما چنان را بدبخت بکند که مرغهای آسمان بحالمان زار بزند خانمش دوزار سواد ندارد در زمان موسوی ما بدبخت شدیم رفت در زمان هاشمی بدتر شدیم در زمان خاتمی اصلاً رفتیم زیر گل رویمان نمیشد سرمان را پیش کسی بالا بیاوریم و .......... اینها را هم میدانم و خیلی چیزهای دیگر که تو نمیدانی !

آقا محمود ! من اگر اینهمه چیزهائی که تو برای سعادت این دنیا و آن دنیا و بقیه ی جاها بمن داده ای را نخواهم ، بخواهم به خاک سیاه بشینم باید کی را ببینم ؟ تو را به جان همان امام زمانی که رفیقت است بیا چهل و پنج دقیقه دیگر در تلویزیون بشین فقط جواب همین یک سوال منرا بده هیچ هم کار سختی نیست . همین !

فقط ببین چندبار بتو گفتم آقا اگر بجای جواب دوباره برداشتی بمن نمودار نشان دادی بجای آقا چیزهای دیگر بتو گفتم ناراحت نشی ها ! گفته باشم !