2008/06/27

#23

امام‌جمعه موقت سرخس: مردم بايد با نيروي انتظامي براي مقابله با سوداگران مرگ همکاري کنند (ایسنا)

البته آدم خنده اش میگیرد ولی چون بطورکلی آدمیزاد یک موجودی است که ضمناً کنجکاو هم هست اینست که بعضی وقتها که زیاد کنجکاو میشود یکهو فضول هم میشود و یک سوالاتی برایش پیش می آید که اگر نیاید بیشتر عمر میکند ! مثل همین سوال پائین !

ببخشید آنوقت سوداگران مرگ باید با کی همکاری بکنند ؟!

یکی از مردم در حال همکاری با نیروی انتظامی در کنار دستگاه خودپرداز سرنگ نیروی انتظامی !

بیست سوالی : اگر مردم با نیروی انتظامی همکاری کنند آنوقت چه میشود ؟!
 1. آنوقت انگار با خود سوداگران مرگ همکاری کرده اند ؟!
 2. با چند راه جدید سوداگری مرگ آشنا میشوند ؟!
 3. می فهمند که اگر سوداگران مرگ شیش تومن بدهند نیروی انتظامی باهاشان همکاری هم میکند ؟!
 4. وقتی مردم همکاری کنند همیشه جنس خوب دستشان میرسد ؟!
 5. متوجه میشوند که سردار زارعی غیر از خانوم باز و نماز خوان عملی هم بوده !
 6. این وصله ها به نیروی انتظامی نمی چسبد ولی اگر بچسبد دیگه جدا نمیشود ؟!
 7. اگر چیزی به نیروی انتظامی بچسبد ولی جدا نشود باید ۷۰ میلیون تومن وثیقه بگذارند ؟!
 8. مردم برای مقابله با سوداگران مرگ از مقابل با نیروی انتظامی همکاری میکنند ؟!
 9. سوداگری مرگ یکجور شغل شریفی است که نیروی انتظامی برای اینکه دست زیاد نشود اسمش را بد در کرده ؟!
 10. نیروی انتظامی به نیروهایش لوازم سوداگری مرگ آویزان میکند تا با مردمی که همکاری نمیکنند مقابله کند ؟!
 11. سوداگری مرگ قباحت داره ولی اگر سهم حاجی را بدهی سوداگری بقیه چیزها قباحت داره ؟!
 12. اکثر مردم با نیروی انتظامی همکاری میکنند به همین خاطر ما اینهمه معتاد داریم ؟!
 13. تا حالا تقصیر ذغال خوب بود حالا تقصیر همکاران بد ؟!
 14. تا حالا امکانات نبود ولی حالا بسکه امکانات هست اینطوری شده ؟!
 15. اگر نیروی انتظامی همینجور همکاری بکند عملی ها هم روزی سه وعده با آنها همکاری میکنند ؟!
 16. سوداگری مرگ اصلاً به امام جمعه سرخس چه ربطی دارد ؟!
 17. این بالائی چه سوال خنده داری بود که من کردم ؟!
 18. جیمز باند توی اسمش باند داشت اینها توی رسمشان باند دارند ؟!
 19. حالا ما اگر بخواهیم با نیروی انتظامی همکاری کنیم باید چند رکعت جلوی سردار نماز بخوانیم ؟!
 20. ببخشید سردار الآن گرمی چنده وزنی چند ؟!
 21. علیرضا تو این چیزها را از کجا میدانی ؟!
 22. علیرضا تو چرا فکر میکنی اینهائی که میدانی صد درصد درست است ؟!
 23. علیرضا نکنه تو خودت این چیزها را از نزدیک دیده ای خدای نکرده ؟!
 24. علیرضا تو هم ؟!
 25. علیرضا پس حالا که تو رو کردی ما هم رو میکنم که ما هم ؟!
 26. علیرضا این بیست سوالی چرا شد بیست و پنج سوالی ؟!
 27. علیرضا اگر ما بگذاریم تو مطلب را در حد همان بیست سوالی جمع میکنی ؟!
 28. علیرضا حالا که اینطور شد ما نمیگذاریم ببینیم کی کم میاره ؟!
 29. علیرضا چرا پس کم نمی آوری ؟!
 30. علیرضا ................

نتیجه : من کم آوردم بابا شما خودتان اگر خواستید تا هزار ادامه بدهید حالا خوب شد ؟!