2008/11/27

بازم دو کلمه حرف ایندفعه بدون جیغ !

.
پریروزا من مطلبی درباره محصولی و دفاعیاتش در مجلس نوشتم که همانطور که تعدادی از رفقای آذری واقع بینانه با مطلب برخورد کردند و بدون ماجرا سازی که آی به ما توهین شد ، عده ای هم ظاهراً به مذاقشان اصلاً خوش نیامده و طی این چند روز بارها آمده اند و از طریق کامنت و ایمیل سعی کرده اند مشکلاتشان را در راه استقلال آذربایجان از طریق نثار فحشهای ناجور بمن حل بکنند و در نهایت طی چند امضا که الآن در ایمیلم دیدم خواسته اند که من آن پست را حذف کنم ...

اولاً من از نمایش دادن هیچ کامنتی پرهیز و ابا ندارم مگر اینکه شامل اهانت مستقیم به هر کسی آنهم با دری وری های یامفت باشد پس هزارتا از این کامنتها هم بگذارید نمایش نخواهم داد و چون سیستم کامنتهای این صفحه بر اساس آی.پی و ایمیل است خیالتان راحت که آنها را ban کرده ام و خودم هم نخواهم خواند . این از این ...

دوماً من در نوشتن این صفحه کما اینکه در صفحات قبلی ، سعی کرده ام با مطالب ، مطبوعاتی برخورد بکنم . اینطوری که شما اگر در نشریه ای چیزی بنویسی دیگر حتی اگر بخواهی هم هرگز نمیتوانی آنرا حذف کنی چه برسد به اینکه نخواهی ! فلذا سعی کرده ام یا حرفی را نزنم یا اگر زدم چیزی را گفته باشم که بتوانم از آن دفاع کنم . اگر در تمام این مدت حتی یک کلمه در این صفحات خوانده اید که بعداً حذفش کرده ام حتماً آنرا توی بوق بکنید و خصوصاً برای استقلال آذربایجان از آن استفاده کنید !

اگر کسی قبلاً در جائی حرفی را گفته بعداً آنرا پس گرفته و مطلبش را حذف کرده و عذرخواهی هم کرده ایشان حتماً که عزیز و بزرگ و سرور بنده هستند ولی در هر حال و با کمال احترام رویه خودشان را دارند منهم رویه خودم را و فکر میکنم این حرف بدون نیاز به هیچ تفسیری به اندازه کافی روشن باشد . لطفاً اینقدر برای من ذکر تاریخ نکنید ...

مخلص تمام رفقا ...