2008/11/18

#245

.
محـصـولـی وزیـر کـشـور شـد ، اَدَ یـاشـاسـیـن آذربـایـجـان !
.

قسمتی از دفاعایت محصولی در مجلس به این شرح بود :

ایمروز که منیم از هاردا به بوردا رَسیده ام این نَمیشد مگر دعای آنا که منیم همیشه میگوفت : بربری خوری ماشالاّ وزیر بیشی ایشالاّ ! منیم دیل میثل شوشه نازوکه و از حرفهای علی مطهری چُخ گمگینم ! منیم گوفته کرده اند که شهید باکری بد کرده ام به آنان میگویم گت بابا باد بیاد !

منیم ۲۱ سالَگی فرماندار ایله ۲۲ سالگی استاندار آنهم کوجا ؟ اردَبیل که سنه گوربان بیشم ! همانجا مدرک مدیر بازرگونی گرفتم اوچ سال درس خواندم ! امیدوارم که در ویزارت کیشور کیفی شما یاغچیدی کنم کما اینکه در اردَبیل وسط آنهمه گار و بوز خیدمت کردَه بودم !

رئیس جمهور محترم بی مان گوفته کرد منیم گلمیش کونم ویزارت کیشور گوفتم برج سازی چه کونم ؟ گوفت ویل کن ! حسب وظیفه برج ویل کردم دادم ریضازادَه ای آلله تو شاهدی جز خیدمت هچ نکرده ام !

منیم بیست سال شوده سیصد و شصت و بش میلیون از رفسنجانی طلب ایله با روی خودش نَمی آره جد و آبا لعنه ! اگر ایمروز منیم اینجام اِشّک دیروز فرماندیه سیپاه عاشورا بودم منیم خیدمتگوذارم نَمیبینی ؟!

هچ نشوده بیر تومن برم بانک وام بیگیرم بلکه به بانک وام هم دادیه ام آلله شاهید منی ! منیم از کارگری به هاردا رَسیده ام جانَ نَنَه ! آنجا که مان بورج ساخته کرده ام گبلاً قارپوز کاشتَه میشده جالیزی منیم پولش دادم یکی دیگه اگر داده بی ایسرائول موشک پرت بکنه حالا میگی من گاتلم ؟!

در کمیته بودم دنبال اشرار منطگه زدم این بسیجی های با اخلاص که میبینم یاد خودم می اوفتم اشک شوق بی من جمع میشی ! اگر منیم رای دادید که هچ اگر ندادید الهی صانتوخ ذخیره ارزی تامام بشی امسال ! آی پری باخ تو شاهدی که منیم ناموس وطن عین ناموس خودم محافیظت کرده ام فردا اگر ناتان یوهو بشه به ایسرائول مان جوابش میدم !