2008/11/19

#247

احمدي نژاد در جمع مردم زنجان : ملت ايران با چاقوي زنجان دست و پاي متجاوزان را قطع مي‌كند (فارس)

دلاور هـسـتـه ای ، چـاقـو بـکـش دسـتـه ای !
.

بنا به اعلام فرهنگستان زبان و ادب فارسی احتمال میرود منظور رئیس جمهور از چاقو ، چاقو نباشد بلکه ایشان بطور کنائی در کنار عباراتی مثل دماغو ، ریغو ، جیغو ، شپشو ، بوگندو و سایر عبارتهای مشابهی که در نظام اسلامی وجه تسمیه زیاد دارد فرموده باشد چاقو ! به نظر کارشناسان زبان چون ایشان بطور مشخص نفرموده اند منظورشان از چاقو کدام فرد چاق میباشد لذا این احتمال میرود که منظور ایشان از چاقو همان سردار فیروزآبادی خودمان باشد که اگر دست و پای خودش دست و پا گیر نشود دست و پای متجاوزان را هم بلد است که قطع بکند ! توضیحاً اینکه زبان فارسی یک چیزی است که خیلی شیرین میباشد و در جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شیوع مرض قند با لهجه عربی تلفظ میشود !

در همین راستا برخی نیز معتقدند که چون چاقو دسته دارد و در مملکت آقا دسته بیشتر از خود چاقو کاربرد دارد و در سه سال و نیم اخیر عموماً همه چیز تا دسته به همه کس رفته است و نیز به این دلیل که رئیس جمهور مشخصاً نگفته اند که با کجای چاقو میخواهند دست و پای متجاوزان را قطع بکنند لذا این احتمال هم وجود دارد که ایشان با همان دسته ای که تا دسته بما انداخته بخواهد به دشمن هم بیندازد که این امر در جای خودش از قطع دست و پا خیلی دردناکتر است ! منابع آگاه به نقل از پزشک تیم میگویند قطع دست و پا فقط یکبار درد دارد درحالیکه تا دسته انداختن یک عمر !

همچنین گروهی بر این باورند که چون اخیراً در جمهوری اسلامی چاقو دسته خودش را میبرد لذا رئیس جمهور در هنگام قطع دست و پای متجاوزان باید مواظب باشد که یهو دسته خودش را نبرد ! در همین راستا کارشناسان ختنه اعلام کرده اند بریدن دسته بدون رعایت اصول ایمنی خیلی خطرناک بوده و منجر به خواجگی فرد میشود ! به گفته این کارشناسان آدم در صورت خواجگی نمیتواند درست از حقوق هسته ای اش دفاع بکند !