2008/11/17

#243

در راستای پذیرش توافقنامه امنیتی توسط کابینه عراق

توافق میکنم اگر جمهوری اسلامی بگذارد ، عراق امنیت داشته باشد !


در همین رابطه خبرنگار جمهوری اسلامی که جدش میرسد به ابو لوءلوء و خبرنگار ما که از طرف پدری صهیونیست است گزارشی تهیه کرده اند که بطور زنده و مستقیم میخوانید :

* یک بچه ۴ ساله عراقی :

با خبرنگار ج.ا : امریکا دَ دَ دَ من ایخ دارم اَئی میکنم ! (در اینجا خبرنگار مربوطه به همه توضیح میدهد که کودکان عراقی با شنیدن اسم امریکا اَئی میکنند !)
با خبرنگار ما : عمو قاقا داد گفت اَئی کن مامان منو زد جمهولی اسهالی اَخه !

* یک دانشجوی عراقی :

با خبرنگار ج.ا : ما قشر تحصیلکرده به این ننگ تاریخی شدیداً اعتراض داریم .
با خبرنگار ما : به نام خدا من ممد ممدیانی هستم عضو تیم ورزشهای کبدی بسیج دانشگاه قم که برای یک اردوی تدارکاتی به عراق آمده ایم !

* یک دیپلمات عراقی :

با خبرنگار ج.ا : این پیمان نقض کامل حقوق ملت عراق است .
با خبرنگار ما : من با اون قبلیه دو ساعت حرف زدم وسط حرفام گفتم این ، عراق ، حقوق ، نقض ، ملت ، پیمان ، است ، کامل ! یارو گرفته اینارو چسبونده به هم گذاشته رو تصویر ما ! چه گرفتاری شدیم ها !

* یک دیپلمات ایرانی :

با خبرنگار ج.ا : ملت عراق زیر فشارهای گوناگون مزدوران امریکائی تن به این ذلت نمیدهند و انفجارهای اخیر گواه این امر است .
با خبرنگار ما : اِ ! عباس توئی ؟! من کاظم دارابی ام نشناختی منو ؟! تو اینجا چیکار میکنی نکنه تو هم بمب گذار شدی بی شرف ؟!

* یک وزیر عراقی

با خبرنگار ج.ا : ما به هیچ وجه هرگز تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهیم .....
با خبرنگار ما : اون همکارت دیوانه بود ؟! وسط حرفم یهو گفت خیلی ممنون رفت ! داشتم میگفتم ما اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی دخالتی در این قضیه داشته باشد !

* یک بازاری عراقی

با خبرنگار ج.ا : در اعتراض به غیژژژژژژژ خششششششش (!) باز هم بازار را تعطیل میکنیم .
با خبرنگار ما : بله ، میگفتم که وقتی برگردم ایران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده باز هم بازار را تعطیل میکنیم !

* یک تاجر عراقی

با خبرنگار ج.ا : وضع کار و کسب ما تازه داشت رونق میگرفت ولی با قبول این پیمان ما باید از گرسنگی بمیریم . این وضع اصلاً قابل تحمل نیست من از عراق میروم .
با خبرنگار ما : من از تهران تی.ان.تی وارد میکردم از عراق جنازه خارج میکردم ! با این وضع میروم همان لبنان که بودم آنجا تجارت ما تعطیلی ندارد !

نتیجه گیری خبرنگار جمهوری اسلامی : همانطور که مشاهده کردید تمام اقشار ملت عراق با قبول این پیمان مخالفند !
نتیجه گیری خبرنگار ما : همانطور که مشاهده کردید خبرنگار جمهوری اسلامی راست میگوید !