2008/09/05

#196

غلامحسین الهام : وضع امروز مردم، بهتر از حکومت حضرت علی (ع) است (عصر ایران)

غولومی ! یه پیت نفت هم بذار سر سفره حضرت علی !


در اینجا دلایل بهبود وضع امروز مردم در حکومت حضرت سیدعلی نسبت به حکومت حضرت علی را در زیر می آوریم :
 1. در زمان حضرت علی مردم نان نداشتند بخورند خشتک همدیگر را سر حکمیت درمی آوردند ولی الآن آنهائیکه خشتک مردم را سر حاکمیت درمی آورند الحمدلله خیلی چیزها برای خوردن دارند !
 2. در آن زمان حضرت علی وقتی دید وضع خراب است ۲۵ سال سکوت کرد الآن ۲۰ سال است حضرت سیدعلی همه را ساکت کرده وضع هم خیلی خوب است اگر خراب بود بقیه او را ساکت میکردند !
 3. آنموفعها هرکی مخالف بود بهش میگفتند دشمن جنگ راه می انداختند مردم بدبخت میشدند الآن هم دقیقاً همانطور است ولی چون وضع بهتر شده جنگ راه نمی افتد مردم یکجور دیگری بدبخت میشوند !
 4. در زمان حضرت علی زن را همینطوری دیمی غنیمت میگرفتند الآن اینکار را قانونی میکنند لایحه اش هم در کشوی مجلس موجود است !
 5. آنوقتها در مسجد از پشت به سر و کله آدم شمشیر میزنند ولی الآن وضع بهتر شده جلوی شورای شهر آدم را از روبرو با تیر میزنند !
 6. حضرت علی یکسری فرمایشاتی میکرد که تکلیف بقیه در انتخاب خلیفه روشن میشد الآن وضع بهتر شده چون حضرت سیدعلی هم دارد یکسری فرمایشاتی میکند که تکلیف بقیه در انتخاب این سلیطه روشن بشود !
 7. حضرت علی یک نامه برای مالک اشتر نوشت تمام شد رفت الآن وضع بهتر شده حضرت سیدعلی روزی یک نامه برای این و آن می نویسد هیچوقت هم تمام نمیشود !
 8. خیلیها بودند که به حضرت علی اعتقاد نداشتند ولی تو روی خودش اینرا میگفتند الآن بهتر شده هیچکس به حضرت سیدعلی اعتقاد ندارد ولی گه میخورد اینرا تو روی خودش بگوید !
 9. حضرت علی امام اول شیعه هاست و این خیلی مهم است این یکی امام آخر شیعه هاست از آن یکی مهمتر شده !
 10. آنوقتها همه برای سرنگونی حضرت علی نقشه میکشدند الآن حضرت سیدعلی خودش همه را سرنگون میکند برای ما هم خیلی نقشه ها دارد !
 11. از همه مهمتر اینکه در آن زمان جنس خوب گیر نمی آمد ولی الآن اگر جنس خوب میخوای بیا پیش خودم ! خانوم مانوم و چیزهای دیگه هم داریم ضمناً ! صفا !