2008/08/19

#160

هاشمي‌ رفسنجاني در كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات: توسعه‌ نبايد به قيمت خاكسترنشين شدن نسل‌هاي آينده صورت گيرد (یسنا)
* البته ما دیدیم این فرمایش ایشان خیلی به کنگره اصلاح نباتات مربوط میشود لذا بر آن شدیم تا به احترام این پسته خندان نظام یک دقیقه سکوت اعلام کنیم تا در دلمان غش غش بخندیم جوری که اشکمان حتماً دربیاید ! یک دقیقه شما شروع شد : ..... ۱۵ ..... ۳۰ ..... ۴۵ ..... ۶۰ ..... بسه دیگه نخندید یک دقیقه تمام شد !

خاکسترنشین شدن نسل های قبلی هم بخاطر توسعه بود ؟!

میفرماید بزن قدش تو نسلهای گذشته را توسعه دادی منهم دارم نسلهای آینده را توسعه میدهم !

در اینجا نتایج حاصله از فرمایش این سردار سازندگی را که یک قلم تمام سدهای ساخته شده در دوره ایشان را الآن دوباره دارند میسازند در زیر می آوریم :

--> توسعه‌ نبايد به قيمت خاكسترنشين شدن نسل‌هاي آينده صورت گيرد پس :

 1. گور بابای نسلهای خاکسترنشین شده گذشته !
 2. ده سال دیگر هم میشود گور بابای نسلهای خاکسترنشین شده قبلی که الآن نسلهای آینده هستند !
 3. حالا ما که خاکسترنشین شدیم رفت ، این وسط توسعه مان کو ؟!
 4. ما فکر میکردیم احمدی نژاد با این توسعه ای که دارد خودش را میدهد و امیدواریم جر نخورد ، فقط دارد ما را خاکسترنشین میکند تو نگو اینها برای نسلهای آینده هم برنامه دارند !
 5. چقدر خوب است که رئیس جمهورهای قبلی ما اینقدر دلشان برای نسلهای آینده میسوزد درحالیکه نسلهای معاصر خودشان دقیقاً مربوط به سمت چپ هسته مبارکشان بود !
 6. اینهم خوب شد که شد ما قیمت توسعه را هم فهمیدیم وگرنه فکر میکردیم جمهوری اسلامی اینهمه پول را دارد خرج توسعه ما میکند که اینقدر هم ناله دارد !
 7. حالا که قیمت توسعه را هم ما داریم میدهیم اگر راست میگوئید توسعه را هم سهمیه بندی کنید که ما قسطی قیمتش را بپردازیم !
 8. بی زحمت اینرا هم مشخص کنید که قیمت توسعه به نرخ امروز چند است ما حساب کتاب دستمان باشد البته ببخشیدا آخه اصلاً به شما اعتماد نداریم !
 9. اصلاً خیلی باحال است ! قیمت توسعه را ما داریم میدهیم روسیه و چین و لبنان و غزه و اینجور جاها توسعه پیدا میکنند نسلهایشان قبلی و بعدی شان هم دوزار نمیدهند !
 10. پس یکدفعه تعارف نکنید همه مان را بفرستید سوریه عملگی خانوم حضرت رقیه هم خوشحال میشود اتفاقاً !
 11. قیمت همه چیزها برای ما مربوط به قیمتهای جهانی است ولی قیمت توسعه هم مربوط به قیمتهای جهانی است منتها جهان سومی که قیمتهایش هیچوقت بالا نمیرود !
 12. ملت دارند روی کهکشان راه شیری برای نسلهای آینده شان قیمت میگذارند ما تازه درگیر توسعه هستیم ، آنهم نه الآن نسلهای آینده !
 13. البته اینهائی که دارند زرت و زرت اعدام و خودکشی میشوند نسل به حساب نمی آیند ها وگرنه ما الآن اینقدر توسعه پیدا کرده بودیم که داشتیم از فضا سیگنال سرکاری برای زمینیها میفرستادیم !
 14. ضمناً توسعه هم یک چیزی است که غیر از نسلهای آینده به کنگره اصلاح نباتات هم مربوط میشود کجای این حرف خنده داشت ؟!
 15. دوباره یک دقیقه سکوت !