2008/08/19

#161

در راستای دریافت اولین مدال المپیک بعد از بوقی در چین !

نامه اصغر بلند ورزشکار به احمدی نژاد :

آقا محمود !

این تری که در المپیک زدیم هم تقصیر دولت قبلی است ؟!

مراسم بدرقه کاروان المپیک درحالیکه قسمت آخر آن آیه جدیدی که آن بالا نوشته اند در دولت قبلی اینطوری بود :
"و هو ناصر و مبین" که البته اشتباه بوده و الآن درستش کرده اند !

بنده خدا را شکر میکنم که خداوند بتو حتی یک حسن هم نداده که من بخواهم اول نامه قربانش بروم برای همین گوش کن ببین چی میگم آکسفورد !

البته همه ما ملتفت هستیم که این دولت قبلی چه بلاهائی سر تو آورده است و فرنگیس میگوید چه بسا که اگر دولت قبلی نبود الآن قد محمود حداقل بیست سانت آبرومندتر از این بود ولی داشتیم با بچه ها از تلویزیون دیش دار المپیک تماشا میکردیم دیدیم یکی دارد همه را میزند زمین بعد دیدیم یارو چقدر ریختش آشناست ناگهان فرنگیس که عموماً آمار تمام مردم دنیا را دارد گفت این همان "قادر بابا" سرایدار قبلی ساختمان ما است دیگر که حالا برگشته افغانستان مملکت خودش ورزشکار شده ! گفتیم نه بابا ؟ بعد دیدیم آره خودش است پیش خودمان گفتیم چقدر خوب شد که افغانی ها طالبان و جنگ و دولت قبلی نداشتند وضعشان در المپیک خیلی بهتر از ما است و فرنگیس هم همین را میگفت !

بعدش زدیم کانال تی پلاس دیدیم یک یاروی دیگری که ریختش خیلی آشناتر بود دارد همه را میزند زمین به فرنگیس نگاه کردیم گفت اینهم همان "جمعه بن حمام قطیفه" است که وقتی میخواستیم قاچاقی برویم کربلا زیارت ما را از لب مرز تا خود کربلا کول کرد دو تومن بهش دادیم داشت کف پای ما را هم ماچ میکرد الآن برگشته عراق ورزشکار شده ! گفتیم چقدر خوب شد عراقیها هم صدام و جنگ و دولت قبلی نداشتند الحمدلله وضعشان در المپیک از ما بهتر است و فرنگیس هم همین را میگفت !

بعد زدیم کانال جو جو ان ان دیدیم دوتا چشم دارد جلوتر از بقیه می دود ! به فرنگیس نگاه کردیم گفت بدبخت صاحب چشمها دارد می دود منتها چون هوا تاریک است تو خودش را نمیبینی فقط چشمهایش را میبینی ضمناً این همان "آنگولو بومبا تومبا" است که در دارفور سودان از گرسنگی خواهر مادر خودش را خورده بود بعد چون احمدی نژاد خیلی خواهر مادر دوست دارد تلویزیون بدون دیش ما نه هزار دفعه بعنوان جنایات صهیونیستها در سودان نشانش داد الآن قهرمان دوی سه میلیون کیلومتر با مانع و اعمال شاقه شده ! باز گفتیم چقدر خوب شد که سودان جنگ و دولت قبلی نداشته لااقل وضع این آدمخوارهایش در المپیک خیلی بهتر از ما است و فرنگیس هم همین را میگفت !

من البته میدانم که تو اینقدر پر روئی که ولت بکنند تو هم همین حرفهای فرنگیس را میگوئی ولی فقط یک سوال دارد پس کله من را میخاراند و آن اینکه خدای نکردهدر المپیک بعدی که نمیخواهی بگوئی تقصیر دولت قبلی بود چون دولت قبلی میشود همین دولت فعلی که همه چیزش تقصیر دولت قبلی است !

به کردان سلام برسان بگو دستش درد نکند جریان مدرکش خیلی با مزه بود صفا کردیم !

دیگر با تو امری ندارم تو هم اگر عرضی داری بعد از اخبار بیا از آن یکی تلویزیون بدون دیشمان نگاهت میکنم !