2008/08/19

#162

احمدي‌نژاد در همايش دكترين مهدويت: تمام بشريت از وضع حاكم ناراضي هستند (ایسنا)

یه آسه ، یه شاهه ، یه محمود !

احمدی نژاد درحالیکه تمام بشریت از وضع حاکم ناراضی هستند ولی بازم چارچنگولی چسبیده به وضع حاکم !

تعدادی از نتایج حاصله از ناله این بزرگوار را در مورد مردم ایران بعنوان قسمتی از تمام بشریت در زیر می آوریم :

  1. مردم ایران جزو تمام بشریت محسوب نمیشوند چون اصلاً از وضع حاکم ناراضی نیستند !
  2. مردم ایران جزو تمام بشریت محسوب میشوند ولی نمیدانم چرا از وضع حاکم ناراضی نیستند !
  3. اگر مردم ایران از وضع حاکم ناراضی باشند میروند بالای تپه و دیگر جزو تمام بشریت محسوب نمیشوند !
  4. وضع حاکم از تمام بشریت خیلی راضی است مردم ایران هم یکیش !
  5. وضع حاکم خیلی وضع باحالی است میداند که تمام بشریت از آن ناراضی هستند ولی حاکمش عوض نمیشود !
  6. ما فکر میکردیم حاکم بشریت خدا است تو نگو درست هم فکر میکردیم منتها این خدا نه آن خدای معروف !
  7. تمام مردم ایران بشریت عجیب غریبی هستند از وضع حاکم ناراضی نیستند ولی فکر میکنند جزو بشریت هستند !
  8. احمدی نژاد میداند که تمام بشریت در ایران از چی ناراضی هستند ولی نمیداند منظور بشریت از وضع حاکم خودش و صاحبش است !
  9. در ایران تمام بشریت مرض دارند میروند یک سر خر برای خودشان می آورند تا بعدش به زور از او راضی باشند چون وضع حاکم همینیه که هست !
  10. خدا را شکر ما یک رئیس جمهوری داریم که لاکردار باقرالعلوم است یک چیزهائی را کشف میکند که به عقل جن هم نمیرسد !

نتیجه : چهار هزار سال قبل از کشف امریکا ما روی در و دیوار منشور حقوق بشر نوشته بودیم الآن حاکم امریکا باید به ما بگوید حقوق بشر اصلاً چی چی است بسکه خر است نمیفهمد ما از وضع حاکم راضی هستیم !