2008/08/18

##

این نوشته رو به یک صفحه دیگرم منتقل کردم : ایـــنـــجـــا

یه کمی من باز جیغ کشیده بودم اینجا که بعضی وقتها اینجوری میشم و از شما معذرت میخوام