2008/07/02

#35

نظر به اینکه امریکا و اسرائیل قرار است از چپ و راست بزنند جمهوری اسلامی را چپ و راست بنمایند ولی این موضوع هیچ ربطی به این ندارد که جناب متکی فرموده اند "ایجاد دفتر حافظ منافع امریکا در تهران قابل بررسی است" لذا ما بر آن شدیم که سایر فرمایشات جمهوری اسلامی را طی هفته آینده که البته باز هم هیچ ربطی به هیچ چیزی ندارد در زیر بیاوریم !

ای امریکا !
اگر ما به تو دفتر بدهیم تو هم بما حکومت میدهی ؟!

میفرمایند ای الهی من قربان این امریکا بروم که تابحال مجبور بودیم بدون دفتر حافظ منافعشان باشیم !

جمهوری اسلامی فردا :
اسرائیلیها باز هم یک مانور هوائی دیگر داشتند و ما بررسی نمودیم معلوم شد که اصلاً چرا زودتر به فکرمان نرسیده بود که در تهران ۱۸ تا دفتر حافظ منافع برای امریکا جانمان بزنیم ! همش تقصیر این محمود خاک بر گوری است ! ایش !

جمهوری اسلامی پس فردا :
امریکائیها سه تا ناو دیگر آورده اند در خلیج فارس که البته قدمشان روی تخم چشم ما ولی امروز تمام آیت الله های موجود در جمهوری اسلامی رفتند اولین دفتر حافظ منافع امریکا در تهران و چند تا شهر دیگر را رسماً افتتاح کردند و ما هم دست زدیم و چندتا سوت هم زدیم ولی صلوات نفرستادیم چونکه این کارها دیگه قدیمی شده !

جمهوری اسلامی سه روز بعد :
اسرائیلی ها ۸۰۰ تا توپ ۱۰۶ را با امریکائیها هل داده اند آورده اند دم تمام مرزهای ما با تمام جاهای دیگر ولی مهم نیست چون ما در دفتر حافظ منافع امریکا نشستیم با بوش یک دست تخته بازی کردیم و کاندولیزا هم رفته گل بچینه ! حالا که اینطور شد الهی امریکائیها در انتخاباتشان تقلب بفرمایند تا سناتور مک کین رئیس جمهورشان بشود که بوش هم خیلی دوستش دارد !

جمهوری اسلامی چهار روز بعد :
امریکائیها با ناوهایشان جلوی قایقهای ما سه بار ویراژ دادند و ما به این نتیجه رسیدیم که چرا امریکائیها بجای دفتر حافظ منافع چندتا برج ۲۸ طبقه حافظ منافع نباید داشته باشند طفلکی ها ! در حال حاضر چون احداث برج یک کمی طول میکشد و ممکن است تا آنموقع امریکائیها حمله بفرمایند ما تمام برجهای جردن را علی الحساب تخلیه نمودیم دادیم به امریکائیها جانمان و شما نگران نباشید چون ما از آیت الله غضنفر اوقلی هم پرسیدیم گفت احسنتم که یعنی برج ما و برج اونا نداره !

جمهوری اسلامی پنج روز بعد :
ناوهای امریکائی فعلاْ در خلیج فارس یا حلیج عربی (هر جور راحتترید !) بشدت لنگر انداخته اند و امروز رئیس جمهور اسرائیل بطرف جمهوری اسلامی فین کرد و ما رفتیم این محمود را کردیم توی گونی بردیم یک جائی که کوه و بیابان داشت چال کردیم و رهبری هم گفته من سرما خورده ام تا دو سال دیگر نماز جمعه نمیخوانم و چه بسا شماها هم اگر نخوانید بهتر است لیکن بجایش بروید در دفتر حافظ منافع امریکا بشینید پپسی بنوشید انگار که از چاه زمزم نوشیده باشید انشالله تعالی !

جمهوری اسلامی شش روز بعد :
امریکا به اسرائیل گفته فعلاً خفه شو و ما در کنار دفتر حافظ منافع آنها سه تا شهرنو هم ایجاد کردیم چون علما گفته اند همه جور فشاری را میشود تحمل کرد جز فشار اینجوری و این جوان بدبخت که راه میرود و از ما کتک میخورد چه گناهی کرده که امریکا تابحال دفتر حافظ منافع نداشته ؟! آقا این دفتر حافظ منافع امریکا جان جان چقدر خاصیت دارد و ما نمیدانستیم !

جمهوری اسلامی درست یک هفته بعد :
از قرار معلوم این امریکائیهای کثیف حمله بکن نیستند فقط ما را گذاشته بودند سر کار ! به همین مناسبت بر ملت همیشه سرافراز افکن اسلامی واجب است تا با حضور در دفتر حافظ منافع امریکای جنایتکار از دیوار آن بالا بروند و هرکی را دیدند گروگان بگیرند بعد بکشند بعد برای اینکه مطمئن بشوند بدهند محمود که تازه از توی گونی برگشته تا خلاصشان کند ! فردا نیز مسیرهای راهپیمائی در سراسر جهان از اول کشور تا آخر کشور اعلام میگردد و ما چندتا موشک صلح آمیز به این سید حسن داده ایم تا بوسیله آنها باعث پیوند خواهر اسرائیلیها با مادر امریکائیها بشود ! نصر و من الله و فتح قریب ! چی فکر کردی اشکنه ؟! بیگیر که اومد ! شپلق !