2008/07/02

#36

رزمايش شبيه‌سازي شده وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در سال 2002 نشان مي‌دهد که در واكنش سهمگين ايران در حمله احتمالي آمريكا قايق‌هاي تندروی ايران قادر است در 10 دقيقه، 16 ناو آمريكائی را نابود كند (فارس)

* در اینجا به جهت تکمیل فرمایشات خبرگزاری بشدت محترم فارس محاسبات دقیق عملیاتی خودمان را که از سال ۲۰۰۲ تا حالا درباره واکنش سهمگین قایقهای تندرو ظرف ۱۰ دقیقه انجام داده ایم بطور سهمگینی در زیر می آوریم !

به پنج دلیل جنگ ما با امریکا نیم ساعت بیشتر طول نمیکشد !


قایقهای تندروی ما درحالیکه 16 تا ناو امریکائی را نابود کرده اند بعد سوراخهایشان را با روزنامه گرفته اند دارند میبرند گاراژ !
  1. هر قایق تندروی ما قادر است در ۱۰ دقیقه ۱۶ ناو امریکائی را بطور سهمگینی نابود کند و چون ما در حال حاضر هزارتا قایق تندرو داریم پس بعبارتی میکند ۱۶۰۰۰ تا ناو امریکائی که چون امریکا سر و تهش اینهمه ناو ندارد لذا بعد از پنج دقیقه بطور سهمگینی ناو برای قایقهای تندروی ما کم می آید و مجبور میشویم برویم بقیه ناوهای بقیه جاهای دنیا را هم بطور سهمگینی نابود کنیم که این خودش ۱۵ دقیقه زمان میبرد تا قایقهای ما برسند به ناوهای بقیه جاهای دنیا بعد دوباره ۱۰ دقیقه طول میکشد که تمام ناوها بطور سهمگینی نابود بشوند که میشود ۳۰ دقیقه و چون امریکائیها بدون ناوهایشان در تمام جاهای دنیا هیچکاره اند لذا پنج تا بسته می اندازند توی آب و فرار میکنند و جنگ تمام میشود و اخبار فیلمش را بما نشان میدهد !
  2. برعکسش هم میشود اینطوری که هر ۱۶ تا ناو امریکائی ممکن است بتواند در ۱۰ دقیقه یک قایق تندروی ما را به زحمت ولی بطور سهمگینی نابود کند که اینطوری یعنی امریکا باید برود ناوهایش را از تمام جاهای دنیا خصوصاً لبنان جمع کند بیاورد در خلیج که اینکار بطور سهمگینی ۱۰ دقیقه طول میکشد و چون اگر در سواحل لبنان امریکا ناو نداشته باشد ما ظرف ۱۰ دقیقه تمام خاورمیانه را بطور سهمگینی نابود میکنیم اینست که ظرف ۳۰ دقیقه دیگر چیزی باقی نمی ماند که امریکائیها بخواهند بخاطرش بطور سهمگینی حمله کنند یا ازش دفاع بنمایند و لذا پنج تا بسته می اندازند توی آب و فرار میکنند و اخبار فیلمش را بما نشان میدهد !
  3. هردوتائی با هم نیز میشود اینطوری که هر قایق ما در ۱۰ دقیقه ۱۶ تا ناو امریکائی را بطور سهمگینی نابود بکند بعد هر ۱۶ تا ناو امریکائی در ۱۰ دقیقه یک قایق ما را بطور سهمگینی نابود بنماید بعد ۱۰ دقیقه هم طول میکشد که همه همدیگر را بطور سهمگینی نابود بنمایند این میشود ۳۰ دقیقه و بعدش چون چیزی نمیماند که هر یک از طرفین بخواهند آنرا نابود بکنند لذا امریکائیها پنج تا بسته می اندازند توی آب و فرار میکنند و اخبار فیلمش را بما نشان میدهد !
  4. هیچکدام از اینها هم همینطور ! یعنی امریکائیها میبینند که هر قایق تندروی ما ۱۶ ناوشان را در ۱۰ دقیقه بطور سهمگینی نابود مینماید و هر ۱۶ تا ناو آنها در ۱۰ دقیقه فقط یک قایق تندروی ما را بطور سهمگینی نابود مینماید . اینطوری که بشود امریکائیها می نشینند ۱۰ دقیقه فکر میکنند بعدش میگویند مگه ما دیوانه ایم که بطور سهمگینی به آنها حمله بکنیم تا آنها بطور سهمگینی ما را نابود بنمایند لذا پنج تا بسته می اندازند توی آب و فرار میکنند و اخبار فیلمش را بما نشان میدهد !
  5. تمام موارد بالا با همدیگر هم میشود ! یعنی ما در ۱۰ دقیقه ۱۶ تا ناو آنها را بطور سهمگینی نابود میکنیم آنها هم ۱۶ تا ناوشان در ۱۰ دقیقه یک قایق ما را بطور سهمگینی نابود میکنند بعد ۱۰ دقیقه بعد جمهوری اسلامی شربت زهر مار میخورد و بطور سهمگینی تمام شرایط تمام جاها را قبول میکند و دیگر نه یک قایق ما ۱۶ ناو آنها را بطور سهمگینی نابود میکند نه ۱۶ تا ناو آنها یک قایق ما را لذا جنگ تمام میشود و امریکائیها پنج تا بسته می اندازند توی آب و فرار میکنند و اخبار فیلمش را بما نشان میدهد !