2008/07/01

#33

در راستای توقیف روزنامه اعتماد و صدور حکم جلب حق شناس مدیر مسئول روزنامه

نامه محرمانه "پرچمقلی آویزان گوش چاله" به هیچکس !ای اعتماد ! من دیگر بتو اعتماد ندارم میمون ! چرا به هیکل رئیس جمهور آفتابه میگری ؟! آفتابه که مال هیکل نیست مال دور گردن اراذل اوباش است ! ای نفله ! خوشت می آید من الآن بتو چندتا از آن فحشهائی بدهم که توش از بعضی جاهای خانمهای مسئله دار استفاده شده ؟! مگر احمدی نژاد کاریکاتور است که هی بهش میخندید ؟! آن بدبخت فلک زده که چیزی نگفته ! گفته من رئیس جمهور امام زمانم نه رئیس جمهور این یارو ! اصلاً گفته که گفته حالا تو چرا به رهبری میگوئی یارو ؟! تازه اون فلک زده که این حرف را سه سال پیش زده ! خوب است آنموقع میگفت رئیس جمهور امام زمانم حالا بگوید خود امام زمانم ؟! دلت خنک میشود مگر اینطوری چار چشم ! حالا برای من در روزنامه افشاگری میکنی بعد میروی عربستان صعودی که دشمنی اش همیشه با ما صعودی بوده ؟! ای خائن ای وطن فروش ای افشاگر ! خوشت می آید منهم بروم در دانشگاه همدان به همه بگویم که سر انتخابات خواب ماندی ؟! اینرا که خودت در برنامه مثلث شیشه ای هم گفته ای ! پس چرا من بیخودی بروم اینرا افشا کنم ؟! مگه دانشجوها گوش مفت دارند که هی بروند خودکشی کنند ای مفلوک ؟! تا دیدی دارد جنگ میشود و سوراخ موش خیلی گران شده رفتی عربستان که یعنی فرار مغزها ! چرا یکماه پیش رفتی در برنامه مثلث شیشه ای یک چیزهائی گفتی که یکماه بعد ما بگوئیم روی هیکل رحیم مشائی سیفون کشیده شده و آن برنامه را بکنیم توی قیف ؟! اصلاً چه ربطی دارد ؟! ما که مثلثمان هیچوقت شیشه ای نبود الدنگ ! آهنی بوده تا جائیکه من یادم می آید ! ای گنده بک ! چرا در مثلث شیشه ای گفتی شورای نگهبان به غیب وصل میباشد ؟! مگر نمیباشد ؟! اگر نمیباشد پس از کجا میداند که هیچکدام از مردم ایران صلاحیت ندارند عین نوه امام ؟! تو چپ گرائی یا چپاول گرا ؟! ای بی خاصیت دو دفعه مجلس افتاد دست چپی ها ما دادیم دست تو ، هر دو دفعه را به فاک دادی ! این وسط این فاطی رجبی چه میگوید ؟! تو چرا اینقدر او را دوست میداری ؟! مگه خودت خواهر مادر به اسم فاطی نداری ؟! پس چرا یک دختر داری که اسمش فاطی است و تو داری خودت را جر میدهی که یکجوری بچپانی اش توی مجلس بی حیا ؟!

من بقیه افشاگری هایم را به زبان محرمانه خودمان میگویم تا کمتر ضایع بشوی !
اونشبی که آره و اینا و فاطی و شمسی و پوری و سوری و زارعی اینا ... وای نگو آخه مامانم اینا !

حالا خوب شد ؟! در همان عربستان اینقدر بمان تا کپک بزنی بشوی عین همین فاطی رجبی خودمان ! ما هم با کسی جنگ نمیکنیم بلکه شش ماه دیگر معطل میکنیم میگوئیم داریم بسته پیشنهادی جدید را بررسی میکنیم تا تو کونت بسوزد ! ای چپی از ته دره ای بدتر !