2011/12/23

#1069

شفاف سازی موضع کیم جونگ ایل با صداهای ناجور!‏