2009/12/21

#603

آقای ارشاد ! از امروز به آيت الله منتظری ميگويم امام ...
.

من از امروز ايشان را امام خطاب ميكنم . مگر معني امام رهبر و پيشوا نيست ؟ چرا كسي را كه هرگز و هيچ ادعائي بر رهبري نداشت و حتي تمام بتهاي كاذب رهبري را شكست و كسي كه يك عمر همه را قدم به قدم گرفت و تا نشان دادن آنچه كه تعالي است و آنچه كه سر خم نكردن پيش هيچ امامي پيش برد امام نخوانم ؟ چرا كسي را كه طمع فريباي قدرت رهبر شدن را به تلنگري چنان شكاند كه انگار ناچيزترين عنصر عالم را پس ميزند امام ندانم ؟ كسي كه بخاطر حرمت خون انسان جلوي هر نا انساني ايستاد و به قيمت از دست رفتن خودش در برابر از دست رفتن امتش سكوت نكرد . كسي كه از عرش كاخ قدرت به يك اتاق در محاصره رضا داد تا غير از كتاب و مكتب و سوره ، سيره را هم عملي بياموزد . مگر وصف يك امام چه هاي ديگر غير از اينهاست ؟

مني كه تا به اين لحظه همه جا از شنيدن نام امام براي هر ناقابلي رنج برده ام با كمال ميل و تمام وجود دلم ميخواهد كه ايشان را امام خطاب كرده باشم و پيشنهاد دارم كه اگر شما هم همين حس را به ايشان داريد هر جا كه نامش را ميبريد امام خطابش كنيد . تا بلكه وزارت شيپور جمهوري اسلامي هم بداند كه تكليف مردم بخشنامه اي نيست ...