2009/12/20

#602

رفقايم مراقب باشند ؛ صفحه من هم رفع فيلتر شده ...
.
رفقا ظاهراً اين كهنه بازي نو شروع شده ي رفع فيلتر به صفحه منهم رسيده . خواستم خواهش كنم كه اگر منت ميگذاريد و مي آئيد هرگز بدون فيلترشكن وارد صفحه نشويد . بالاترين را هم ديدم كه باز رفع فيلتر كرده اند . همه جا را تله ميگذارند انگار . مرسي از شماها كه حواستان هميشه هست ...

تكميلي : حدود ساعت 2 نيمه شب است و صفحه را باز فيلتر مي بينم . ظاهراً از حدود 9 يا 10 شب رفع فيلتر بوده . خودم حوالي 12 تست كردم كه فيلتر نبود . در هر حال در كليت ماجرا فرقي نميكند . هر بار كه اگر مجدداً رفع فيلتر شد شما احتياط كنيد لطفاً ...