2009/11/19

#552

اعظم سادات هم به ضيافت شام زيبارويان دعوت نشد !
.زيبارويان داخلي 16 سوپاپه مدل آخر 2009 چهار زمانه جك هيدروليك !

سريال شام ندادن در ايتاليا باز هم تكرار شد . در ضيافت شام قذافي با حضور زيباروياني كه اعظم سادات فراحي (س) تمام شرايط آنها را داشت و بعنوان يك بانوي زيبا ، جادار ، مطمئن ميتوانست مايه مباهات مجلس بشود قذافي در پايان با يك جلد قرآن و پنجاه يورو پول مهمانان را دعوت به اسلام كرد . ناظران گفته اند (و ظاهراً خيلي هم مطمئن هستند) كه چنانچه اعظم سادات (س) در ضيافت ديشب حضور داشت اتفاقات زير به احتمال دو هزار و نهصد و بيست درصد (برگرفته از آمار موجود در وزات خارجه) مي افتاد :

  1. زيبارويان فرار ميكردند ميگفتند اگر قرار است بعد از اسلام بشويم اين ، نخواستيم داداش خوب شد مرد نبوديم ختنه نكرديم .
  2. زيبارويان فرار ميكردند به قذافي ميگفتند قرار بود مهماني زنانه باشد اين يارو كيه آوردي ؟
  3. زيبارويان نفري پنجاه يورو ميدادند كه ديگر كسي به اينجور ضيافتها دعوتشان نكند با اين خاك بر گوري .
  4. اعظم سادات نفري پنجاه يورو و يك گوني سيب زميني به زيبارويان ميداد كه به شوهرش رأي بدهند .
  5. زيبارويان ميگفتند برو بابا ما اينهمه خرج ريختمان كرده ايم مسلمان بشويم كه عين اين ملت فقط نوك دماغمان را ببينند ؟
  6. زيبارويان ميگفتند جداً اگر خدا پيغمبر آخرش اينست الآن همه مان ميرويم بت پرست ميشويم .
  7. زيبارويان مسلمان ميشدند و بلافاصله نماز وحشت ميخواندند آن پنجاه يورو را هم ميدادند صدقه به نيت شر دور بلا دور اعظم سادات دور .
  8. زيبارويان ميگفتند ما مسلمان بشويم كه بعدش عين اين حوري بشويم مگه اُسكليم ؟ خب همين الآن هم كه داريم تمام كارهاي همان حوري ها را ميكنيم خيلي هم آبرومندانه تر .
  9. زيبارويان حضوراً از همه چيز اعظم سادات بعنوان زن مسلمان الگو برداري ميكردند جز مشك حضرت عباس و دور كمر 240 و ساير چيزهائي كه در حالت عادي بايد برجسته و فرو رفته باشد الآن به بركت اسلام شده تپه .
  10. زيبارويان ميگفتند مگه اينها دوباره انتخابات دارند كه افتاده اند به جمع كردن زيبارو ؟ اگر هم انتخابات دارند بروند از همان دوبي زيبارو بياورند كه پول كه بدهي همه كار ميكنند حتي عكس شوشوي اين هيولا را ميبرند بالا !