2009/09/30

#502

اعـتـراف ، آزادی ، جـمـهـوری اسـلامـی !
.

بنا به اعلام روابط عمومي سعيد حجاريان متاسفانه زنده آزاد شد . وي كه پس از افشاي نقش مخملي كانت و دكارت و حسن بصري و بقيه در انواع و اقسام براندازي همچنان توانست زنده بماند هم اكنون نسبت به قبل از بازداشت با مشكل صد و پنجاه كيلو اضافه وزن مواجه است كه باعث نگراني شده . نامبرده در جلسات دادگاه توانست بخوبي متني را كه خودش نوشته بود بدهد يكنفر ديگر بخواند . وي درحاليكه از همه چيز راضي بود با شنيدن خبر آزادي اش نزديك بود از ناراحتي خودش را با تير بزند ليكن چون جاي تير خوردنش هنوز درد ميكند لذا ايندفعه تصميم گرفت خودش را با تبر بزند كه اين توطئه هم ناكام ماند . در همين راستا يكي از خبرنگاران درحاليكه خودش از سوال خودش خنده اش گرفته بود پرسيد جداً شما حجاريان را اصلاً براي چي گرفتيد ؟ اين الدنگ فضول كه جاسوس سلطنت طلبها هم بود يك عالمه كتك خورد .

روابط عمومي افزود آزادي حجاريان احتمالاً هيچ ربطي به اوضاع جسمي ورزشكاري او ندارد و وي در زندان كاملاً آزادانه ميتوانست روزي بيست و پنج تا واليوم دوازده بخورد . حجاريان اين مطلب را كلاً روي باقي مطالب تائيد كرد . برخي آگاهان كه هنوز بطري وارد هيچ جائيشان نشده معتقدند كه اصلاً قرار نيست تا پس فرداي آزادي حجاريان يك چيزهائي فاش بشود كه آدم شاخ دربياورد . به همين مناسبت قرار شد تا اطلاع ثانوي هيچ كسي از هيچ جائي هيچوقت چهار چشمي مواظب حجاريان و اطرافيانش نباشد و تلفن حجاريان نيز بدليل بدهي قطع شد . حجاريان در آخرين دفاعيه اش گفت نبودم كه قبض بدم .

بر اين اساس شعار اعتراف ، آزادي ، جمهوري اسلامي بالاي درب مستراح سازمان ملل با طلا حك شد . بان گي مون هدف از اينكار را رفع گرفتگي چاه عنوان كرد . توضيحاً اينكه چاه سازمان ملل پس از سخن ريني مموتي بدليل ازدحام ميليوني جمعيت استقبال كننده بكلي گرفت . بان گي مون افزود ببخشيد بقيه ي در و ديوارهاي سازمان ملل قبلاً با جملات قصار قبلي هاي خود شما حك شده بود . بطوركلي در طول دولت نهم همه براي حك اثر در مستراح بشدت انگيزه پيدا كردند !