2009/09/30

#501

چرا هيچوقت غزه اشتباهي از هيچ جا حذف نميشود ؟!
.

با توجه به اين مهم كه وزير آميزش و پروش گفته "خليج فارس اشتباهي از كتاب حذف شده" ما ضمن تائيد اين مطلب دلايل اين اشتباه بي اهميت را كه وقتي مموتي از هسته اين عربها آويزان ميشود لازم است تا بعضي وقتها پيش بيايد در زير مي آوريم :

اشتباه شد چون :
  1. قرار بود درياي خزر حذف بشود اشتباهي خليج فارس حذف شد . در چاپهاي بعدي حتماً جبران ميشود .
  2. مولوي و سعدي و حافظ و فردوسي و زاگرس و تا چند وقت ديگر دوغ آبعلي هم اشتباهي مال ما بوده . خوب شد نينداختيم جلد كتاب .
  3. اينجا اشتباهي ميزنند آدم ميكشند تو گير دادي به يك اشتباه چاپي ؟ برو كيهان را نگاه كن روزي 28 صفحه از اينجور اشتباهات دارد خيلي هم طبيعي است .
  4. نسل جديد به اينجور اطلاعات تاريخي احتياج ندارد . فعلاً اتفاقات مهمتري دارد مي افتد كه قرار است بعداً تاريخي بشود .
  5. اصلاً مگر تغييرات نقشه ايران كار يكروز دو روز است ؟ اوووووه ! برو نگاه كن از هخامنشي ها به اينور هر سال هي يك چيزي از جلد كتاب حذف شده .
  6. بجاي اينكه بروي تشكر كني كه عكس شهيد سيدة النساء في العالمين مروه الشربيني را كه اينهمه مهم است نينداخته اند تنگ جلد كتاب اول دبستان نشستي ايراد هم ميگيري ؟
  7. بيخود و بي جهت عكس يكجائي كه هيچ چيزش مال ما نيست را بيندازند كه چه ؟ ما آنجا جمعاً چهارتا قايق تندرو داريم كه آنهم عكسش محرمانه است روي جلد نمي اندازند كه .
  8. خوشت مي آيد بنويسي خليج فارس بعد كه رفتي دوبي بگيرند لخت همه جايت را در فرودگاه بگردند بخندند بعد مموتي براي گرم و صميمانه برود زير خليج عربي عكس بگيرد ؟
  9. الدنگ ! اينجا كه غزه نيست اسم يك كوچه بن بست حذف بشود دانشجوهاي خط شوش-امام بروند به مقر اتحاديه اروپا تخم مرغ بزنند .
  10. حالا بجاي اينكه بروي توي كتاب را بخواني ببيني چه گهي زده اند نشستي زل زدي به جلد كتاب ؟ تاج را از سر خسرو پرويز كشيده اند پائين ول كني عمامه ميگذارند عكس جمجمه ننه ي كوروش كبير را كه بد حجاب بود پاك كرده اند دست خشايار شاه را چون آستين كوتاه بود رنگ ماليده اند خود مموتي هم كه در بذل و بخشش ايران با كل سلسله قاجار مسابقه گذاشته فقط عكس ممرضا شاه را گذاشته اند يكي آنهم چپه كه تازه آنجاهاي كتاب تدريس هم نميشود بعد تو ميگي خليجمان كو ؟ سر قبر باباي مموتي كه فعلاً سه دفعه مرده !