2009/09/29

#500

آقاي نبوي !
.
نگاه تو اشكال دارد چشم خواهري نگاه كن درست ميشه !
.

در راستاي لزوم شفاف سازي كه متاسفانه عين خصوصي سازي سهامش هنوز قابل واگذاري به سپاه نيست و نيز در راستاي اهميت پاسخگوئي به خودمان و همچنين در راستاي اينكه داور خان امروز گفته است از اين طرف نگاه ميكنم جور درنمي آيد از آن طرف از بالا از پائين نگاه ميكنم باز هم جور درنمي آيد در اينجا علل عيب و ايراد نگاه داور خان را در زير مي آوريم :

عیب و ایراد اول : از بالا نگاه میکند !

ببخشید جنابعالی از بالا به کجا نگاه میکنی ؟ در حال حاضر تمام دیدنیها در ریاست جمهوری و شورای نگهبان و بیت و غیره همین پائین مائینها نهایتاً در ارتفاع یک متری قابل مشاهده است آنهم تازه اگر کسی نباشد نه حالا که یک متری ها هرجا میروند زیر دست و پای دو میلیون تا سبز گم و گور میشوند آنوقت تو از بالا نگاه میکنی تازه دلت میخواهد چیزی هم ببینی جور هم باشد ؟ خب معلوم است یک متر آدم وسط دو میلیون تا قد بلند جور درنمی آید همه چیز ناجور دیده میشود . توقعاتی داری ها !

عیب و ایراد دوم : از پائین نگاه میکند !

(بنده از همینجا به هرچی بی ادب شدیداً تذکر میدهم که این متن خیلی هم جدی است !)
داور خان ! اصلاً فکر نکن رد نگاه کردن از بالا تائید نگاه کردن از پائین است و چه بسا که اگر هم باشد ما همین الآن یک چیزی می سازیم که نباشد . هیچ هم دلخور نشو از خودت یاد گرفته ایم . اولاً نگاه کردن از پائین مستلزم رعایت دو سوم اصول دین است که عموماً به همین پائینها مربوط میشود ثانیاً جنابعالی خم میشوی که از پائین نگاه بکنی جسارتاً همچی که داری دید میزنی یکدفعه جیغ فاطی درمی آید که ای هوار این همه جای منرا دید ! بعد چون اصولاً کل نظام در همان همه جای فاطی بخوبی دیده میشود و همه جای فاطی هم خیلی ناجور است اصلاً چه توقعاتی داری ها ! دلت میخواهد در جای ناجور چیزهای جور ببینی ؟!

عیب و ایراد سوم : از این طرف نگاه میکند !

البته روشن نکرده ای که از کدام طرف . ولی ببخشید جسارتاً از "این طرف" به کدام طرف نگاه میکنی ؟ غلط نکنم از "این طرف" میخواهی به "آن طرف" نگاه کنی خب عزیز بزرگوار معلوم است که چیزی نمی بینی . مثلاً بفرما اگر فیروزآبادی تمام قد جلوی مموتی ایستاده باشد و تو نگاه بکنی ، از این طرف فیروزآبادی اصلاً کدام طرف دیگر کلاً معلوم میشود که حالا جور باشد یا ناجور ؟ البته فیروزآبادی تا بوده اینطوری بوده که پشت مموتی ایستاده . خب دیگه بدتر ! نور لیزر هم رد نمیشود از آنهمه چربي چه به نور دیده ، ای نور دیده !

عیب و ایراد چهارم : از آن طرف نگاه میکند !

تو اصلاً چرا اینهمه نگاه میکنی ؟ آخر این چیزها اصلاً نگاه کردن دارد که از بالا و پائین و پشت و جلو هم داشته باشد ؟ روز قدس اینهمه دیدنی خب میرفتی آنها را نگاه میکردی . میرفتی جلوی سازمان ملل را نگاه میکردی . همه چیز هم جور از هر طرف که نگاه بکنی . نه کسی ریز دیده میشود نه جای کسی ناجور است نه کسی سعی میکند جلوی دیدت را بگیرد ، همه چیز جور حتی اگر خواسته باشی ناجور نگاه بکنی . تو اصلاً چرا به اینهمه جنس جور ناجور نگاه میکنی ؟ بد اخلاق شدی ها تازگیها ! تازه آن دفعه هم منرا توی چت کاشتی ! هی هیچی نمیگما !