2009/03/04

(#334) تخم کفتر به میر حسین اثر کرد

میر حسین پس از ۱۱ سال در دانشگاه تهران : راه کاهش بحران صدقه دادن نیست
میر حسین : بی توجه به عزت مردم ایران ، نمی توان به فکر عزت مردم لبنان و غزه بود
میر حسین موسوی : روحانیت باید مستقل باشد (لینکهای مرتبط)

شـایـعـه لال بـودن مـیـر حـسـیـن مـوسـوی تـکـذیـب شـد !
.
بدنبال سخنان محیر العقول میر حسین موسوی در دانشگاه تهران تعدادی آدم نگران که تا همین دیروز برای به حرف آوردن ایشان نبش مولوی دنبال تخم کفتر میگشتند با انتشار نامه ای هرگونه دیر زبان باز کردن و دور از جان لالی نامبرده را بشدت تکذیب کردند . متن نامه اینیه که میخونی :

الهی ما جمعاً جیگر تو را برویم که اینطور بهتر از بلبل حرف میزنی و خبر نداشتیم . ما که برای زبان باز کردن تو هزار کار کردیم ده هزار راه رفتیم . شک ندارم که آخر دعای این سلطان ننه بتو اثر کرد که لاکردار ورد و طلسم و جوشانده هایش معجزه میکند . پول که بهش بدهی بچه یبس را به اشارتی اسهال میکند بسکه کارش درست است لاکردار . یکبار هم رفتیم پا بوس امام رضا خودمان را به نیابت از تو بستیم به پنجره فولادی آقا چشمت روز بد نبیند وقتی افتادیم به حرف دوتا از همین حرفهای دیروز تو را زدیم زبانمان را از بیخ درآوردند جوری که ایندفعه پنجره فولادی هم برای شفای ما ارور داد . چقدر نذر و نیاز کردیم سفره ابوالفضل انداختیم که لااقل حالائی که کاندید شده ای دو کلمه اسم و فامیلی ات را بتوانی بگوئی محض اینکه بدانند میر حسین که میگویند توئی . الهی لال بشود کسی که چو انداخته بود تو لالی !

آخ که الهی جمعاً دور تو بگردیم بلا تو از کجا فهمیدی روحانیت مستقل نیست ؟ دیشب تابحال اینقدر فکر کردیم که نگو . آخرش خدیج خانوم گفت به گمانم توطئه ای چیزی باید باشد که چیزهائی که آمیر حسین دیروز گفت تقریباً همه اش در همان زمانی اتفاق افتاد که خودش نخست وزیر بود . خدیج خانوم گفته این روحانیت آنموقعها رفت وابسته شد که بیست سال بعد میر حسین به زبان بیفتد افشایشان بکند . خیر نبینند الهی به حق علی ! خدیج میگوید آنموقعی که زرت و زرت آدم میکشتند هنوز طلسم سلطان ننه اثر نکرده بود که نخست وزیر حرف بزند آره ؟!

تو از کی فهمیدی ما بحران هم داریم که گفتی راه حلش صدقه دادن نیست ؟ ور بپرد دختر این سمندرتاج الهی که اینقدر زبانش عین فلفل تند است . میگوید آنموقعی که تو دفترچه بسیج اقتصادی خیرات میکردی ملت را همه پشت فروشگاه شهر و روستا صف کرده بودی همه میگفتند دولت بما صدقه میدهد . همینجوری حرف میزند که تابحال چهل تا خواستگار دیپورت کرده دیگه . فکر نکنی سر تحقیق ما براش زده باشیم ها نه به جون این هشت تا ووروجکم ! تازه میگفت حالا که خوب است که بنزین غیر هوشمند هم داریم آنموقعها که آمیر حسین هنوز به حرف نیفتاده بود اگر کوپن بنزین یک نفر گم میشد لیتری هزار هم که میداد بنزینش نمیدانند پدرسگها . ور بپرد الهی دختر این سمندرتاج همان بهتر که خودم زیرآبش را پیش چهل تا خواستگار زدم !

راستی شوکت ملوک هم میگوید این عزت مردم لبنان هم باید از همان توطئه هائی باشد که آنموقعها که هنوز زبان باز نکرده بودی روحانیت وابسته باب کرد . ببینم مگه امام هم روحانیت وابسته بود ؟ آخه هی میگفت اندوه لبنان کشت ما را ! راست است که میگویند آدم وقتی نخست وزیر بشود تا بیست سال بعدش لال هم میشود ؟ پس این سلطان ننه مرده بود ؟ ما کفن شده بودیم ؟ اصلاً گیرم که اینطور بود پنجره فولادی که قربانش بروم از آنموقع تا حالا نصف ایران را زبان آورده قربان حکمت صاحبش . لب تر میکردی برایت زبان باز میکردیم ملس ! حیف تو جیگر نبود با آنهمه درسی که با حبیبی در فرنگ خواندی اینهمه مدت بهت بگویند لال ؟!