2009/02/04

بالاترین را زدند ...

...
رفقا من البته از طریق خود شما از قضیه با خبر شدم . الآن تائید گرفتم و فهمیدم بالاترین هک شده ...

اصلاً برای دریغ گفتن واژه کم می آید . دریغ نه بخاطر از دست رفتن بالاترین . بالاترین هک شده نابود که نشده . بالاترین مائیم . من مطمئنم که خیلی زود مدیران توانمند بالاترین دوباره راهش خواهند انداخت . مطمئنم ...

دریغم از این چماق اینترنتی است که انگار همیشه باید سایه اش بالای سرمان باشد . چقدر دوست دارند جمع ما پراکنده بشود آخر خدایا اینهمه تهدید برای چه ؟

رفقا الآن خوب ببینید . ببینید اجتماع و جامعه فکری ما چقدر میتواند مهم باشد و هست که برای متفرق کردنش از هیچ کاری ابا ندارند . و ببینید که وقتی اعضای یک جامعه زیاد باشد و نتوانند با شخص کاری داشته باشند چطور به جان جامعه شان می افتند ...

آقای بالاترین خسته نباشی . با تمام این مختصری که من هستم بمن بگو چه میتوانم بکنم که با جان و دل بکنم . تو به گردن همه ما حق داری ...

رفقا لطفاً مطلب داور خان نبوی در اینمورد را بخوانید . پیشنهادی هم برای همه دارد . همانجا جمع بشیم و به هم بگوئیم که چه کار میتوانیم بکنیم ...