2008/09/03

#191

* در راستای رد صدور هرگونه لیسانس و فوق لیسانس توسط دانشگاه آزاد برای دکتر الازاله کردان !

قرائتی هم صدور مدرک نهضت سواد آموزی برای کردان را رد کرد !

نمره ماشین کردان در دانشگاه کالیفرنیا !

وی با انتشار بیانیه ای اینطور گفت :

اگر بکارت آدم را دکتر میکند که من در سوراخ کردن بدون درد و خونریزی فوق دکترا دارم ! کچل در این مملکت بدون هماهنگی شهید هم محسوب نمیشوند آنوقت تو همینطور سر خود رفتی دکترا گرفته ای ؟! اگرچه وزیر کشور شدن تو به خواست رهبری بود ولی خیلی چیزهای دیگر هم به خواست رهبری بود که خواست ما نبود برای همین هم الآن دیگر نیست ! همین خاتمی و کروبی و بقیه خل و چلهائی که فکر میکنند دفعه بعد اینها رئیس جمهور میشوند یکیش !

اکنون که چون ماه مبارک است و ما مجبوریم بعضی وقتها به خودمان فشار بیاوریم و راست بگوئیم اصلاً دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ ! مگر تفسیرهای منرا از قرآن گوش نمیکنی خیکی ؟! خداوند گفته است "الذی یوسوس فی الصدور الناس" که یعنی برای صدور مدرک جهت ارائه به ایها الناس اینقدر وسوسه نشو ! حالا کاری نداریم تو هم وزیر شدی گذشت و رفت ولی دیگر چرا ما چیزی نمیگوئیم خودت آنقدر گیر میدهی که حتماً یک چیزی بهت بگوئیم ؟! ما در کل این سی سال گذشته اینهمه آبرویمان نرفت که در سی روز گذشته !

گنده بک تو نمیدانی این جاسبی بدجوری دلش میخواهد توی بوق باشد دنبال اینجور سوژه ها میگردد هی ؟! همین مانده بود که الآن اینی که دکترای خودش هنوز استعلام نشده و ول میکردی میخواست با همان مدرک سنده و لوژی واحد علی آباد کوتوله رئیس جمهور هم بشود حالا بیاید به فارس بگوید "درباره مدرک کردان توضیح خواهم داد" ! همین کارها را میکنی که شاعر میفرماید "اونکه بما دیریم دیریم کلاغ کون دریده ریم" !

حالا اگر از اولش میگفتید کردان بعد از اینکه بکارتش ازاله شد ترک تحصیل کرد خمیر بازی آمادگی را هم بزور بلد است اندازه گاو هم نمیفهمد ولی همینیه که هست وزیر کشور از این بهتر نداشتیم مثلاً این ملت بدبخت میخواستند چه غلطی بکنند که یکماه است داری برای آکسفورد فکس میفرستی ؟! فکر کردی آنجا هم جاسبی دارد که برای تفسیر قرآن از دانشگاه آزاد بمن دکترا بدهد ؟! یا فکر کردی مرتضوی دارد که سوال کنکور را عین پشگل بریزد زیر دست و پا ؟!

بیا خجالت بکش بنشین پای تفسیرهائی که من از قرآن میکنم بکارت هیچکی هم ازاله نمیشود یا اگر بشود از راهش میشود تو هم بلکه آخرش دوتا الف دو زِبَر بَن یاد گرفتی که وقتی سر انتخابات سال آینده ازت پرسیدند کی رئیس جمهور شد بگوئی اَن اِن اون !