2008/08/08

#130

در راستای افتتاحیه المپیک چین و فرمایش علم الهدی و سایر قضایای امروز ...

۱۰ مورد تکراری که در این المپیک هم برای ما اتفاق افتاد !
ا
این پنج حلقه به نیت پنج تن آل عبا آرم ثابت المپیک میباشد !
  1. اولین اظهار نظر جدی جمهوری اسلامی دراینباره همه را از خنده ترکاند !
  2. ایندوره هم توان موشکی ما از توان ورزشی مان خیلی بیشتر است !
  3. همه دنیا حداقل به یکی از ورزشکاران ما افتخار میکنند ما چشم نداریم ببینیمش !
  4. المپیک امروز در آسیا افتتاح شد دقیقاً همین امروز هم یک جنگ در آسیا افتتاح شد !
  5. تلویزیون ایران نیم ساعت از مراسم افتتاحیه را جوری به مردم نشان داد که شهرداری تا همین نیم ساعت پیش داشت خرده شیشه ها را جمع میکرد !
  6. المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است اتفاقاً جواد خیابانی هم ۸ ساعت داشت همینرا به همه میگفت !
  7. یک دوره دیگر المپیک برگزار میشود باز تعداد ورزشکاران پارالمپیک ما ۲۵۰ برابر المپیکی هایمان است !
  8. ورزشکاران به همراه تعدادی مشوق به المپیک رفتند ما باز هم نگرانیم که نکند هیچکدامشان برنگردند !
  9. به مناسبت این رویداد عظیم ورزشی کلیه ائمه جمعه امروز سعی کردند یکجوری آنرا به برکات نظام ربط بدهند اتفاقاً موفق هم شدند !
  10. ما به لبنان موشک میدهیم که اسرائیلی ها حرص بخورند آنها هم در تمام رشته ها ورزشکار میفرستند المپیک که ما را حرص بدهند !

مورد + ۱۰ : بدلیل اینکه در دوره قبلی المپیک احمدی نژاد رئیس جمهور نبود لذا از این دوره به بعد هر سال یک اتفاق جدید به المپیک اضافه خواهد شد ! لطفاً چهار سال بعد با عبور از سیم خاردار و میدان مین برای دسترسی به این صفحه ، آن اتفاق جدید را در همینجا بخوانید !