2008/08/03

#112

در راستای سفر بشار اسد به تهران و شایعاتی مبنی بر اینکه نامبرده حامل پیغام میباشد که البته این شایعات مثل بقیه واقعیات ، بی اساس است و اگر هم با اساس باشد ما دیگه همینمون مونده که این تنسی تاکسیدو برای ما پیغام بیاره !

خنگ خدا آدم که ساندویچشو نمیاره رستوران !

نوشته من حبّک که یعنی بفرما come here بالا کجا بودی تو تا حالا !

جکم دادگاه بین المللی جمهوری اسلامی که اتفاقاً در بین ملل هم خیلی معروف است درباره بشار اسد :

آقای بشار اسد فرزند حافظ اسد معروف به قفس شیر :

  1. شنیدم تازگیها میری با اولمرت پپسی باز میکنی آب شنگولی میزی !
  2. با کاندولیزا هم که دو ساعت دو ساعت تلفنی حرف میزنی نمیگی نامحرمه !
  3. بلندیهای جولان رو هم که بی خیال شدی اصلاً میگی مال ما و مال اسرائیل نداره !
  4. دو هفته پیش هم که داشتن ما رو میزدن عین پوستر بچسبیم به دیوار اظهار نظر نکردی !
  5. تلفن سید حسن رو هم که تازگیها جواب نمیدی میگی نو ریسپانس !
  6. بخاطر تبادل اسراء لبنان هم که اصلاً خوشحال نشدی گفتی به یه ورش !
  7. پلیس ترکیه هم که همچنان معطله ببینه اون قطارها آخرش مال ما بوده یا مال تو ولی نمیگی مال ما نبوده !
  8. چند وقت هم هست که بخاطر روابط با ما عین هوگو چاوز ابراز خوشنودی نکردی !
  9. ترور عماد مغنیه رو هم که آخر انداختی گردن ما !
  10. بلا نسبت چارپا هم که داری هم از توبره میخوری هم از آخور هم از ما میگیری هم از دشمن ما !

نظر به تمام موارد فوق و خیلی موارد دیگر که اگر تو ازه مزه چزه خزه اونوقت ما هم چزه خزه ازه مزه محکوم به دریافت یک میلیارد دلار کمک مالی بدون هیچگونه بهره و انتظار از طرف ما میشوی تا در بازگشت لااقل یک بیانیه ای چیزی به اون کمرت بزنی تکلیف قطارها رو هم روشن کنی چون سید حسن چند وقته بدبخت کایت هم نداره که هوا کنه چه برسه به قتوشاپ !


این حکم به هیچ وجه قابل اعتراض نبوده و چنانچه کسی اعتراض داشته باشد باید یک چیزی بگذارد روی یک میلیارد و شیتیل بشار اسد را بدهد وگرنه ما باز جلیلی را با یک نامه دو صفحه ای که شما غلط میکنید بگوئید ما در نوشتن آن غلط املائی کرده ایم میفرستیم ژنو تا درباره فلسفه زن از نگاه استاد مطهری برایتان حرف بزند که مواضع ما تصریح و چه بسا خر فهمتان بشود !

همین که گفتم وگرنه جــلــیــلــی !