2008/07/15

.....

من رسماً از شما عذر میخوام نمیدونم چی شد یهو که یه کمی جیغ کشیدم اینجا . شما هم به روم نیارید بعداً خب ؟!

حالا سعی میکنم یه چیزی بنویسم اینجا من ...