2009/11/28

#567

كارت بسيج حوزه مقاومت اسماعيل رسيد !
.
پس از سخنان طوفاني احمد خاتمي در نماز عيد قربان مبني بر بسيجي بودن ابراهيم و اسماعيل تحقيق نموديم كارت زير در يكي از اسناد طبقه بندي شده تاريخ پيدا شد :
.