2009/11/29

#568

تبريك به سران كودتا ؛ اعتراف گيری هايتان كاملاً جواب داد !
.

تابحال فكر ميكرديم اين اعتراف گيري هاي زوركي فقط براي خر كردن عوام و سيب زميني خورهاست . امروز ببين كه بخاطر همان اعترافاتي كه همين ماها در زمان خودش قاه قاه به آن مي خنديديم چه افتاده ايم به جان هم . همين ماهائي كه ولمان كني ادعايمان ته آسمان را جر ميدهد . همين ماهائي كه اگر بهمان بگوئي خر چنان بهمان برميخورد كه هفت شبانه روز عربده ميزنيم . ببين يكنفر جيغ مادرزاد كه براي مطرح شدن اگر ببري سيرك هم همين كاري را ميكند كه تا حالا كرده چه خوب برايتان نقش بازي كرد . ميخواهم به شما آقايان كودتاچي بگويم كه كارتان حرف نداشت . زديد وسط هدف . يكنفر ارواح عمه اپوزوسيون را انداختيد وسط ما كه اگر حرف بزنيم هم خودي ها نعره بكشند كه اي هواررر ! مگر اعلمي حق سوال ندارد ؟ اين حقي كه اعلمي براي اين سوال داشت عين همان حقي است كه احمدي نژاد وقتي مورد سوال قرار ميگيرد به خودش ميدهد براي سوال كردن از سوال كننده ...

و ابطحي . در زمان انتخابات شكر خدا خود من اولين كسي بودم كه همينجا بهش ايراد گرفتم . نوشتم داداش ! چيكار داري ميكني ؟ آنموقع ابطحي توي شيپور بود و همان هزار نفري كه امروز ميگويند چرا به اعلمي ايراد گرفتي آنروز ميگفتند به ابطحي چيكار داري كه عزيز دل ماست . آن مطلب توي همين صفحه موجود است و عمداً لينكش را نميگذارم كه ادائي ها كمي بگردند ! پدرجان ! ابطحي هنوز يك پرونده مفتوح دارد . فقط كسي كه قبلاً نمره شده است ميداند پرونده مفتوح يعني چه و براي چه وقتي نگهش داشته اند . تو كه اينقدر انساني و شريف كه حق سوال را براي اعلمي محفوظ ميداني چرا دور از شرافت خودت را براي يك لحظه جاي ابطحي نميگذاري ؟ تو كه اينقدر شجاعي كه امروز بهزاد نبوي را بخاطر اعتراف نكردن گذاشته اي توي شيپورت همينجا يك كامنت كه ميخواهي بگذاري خودت را لاي صدها اسم مستعار ميپيچاني كه ! برادر جان وقت اين قهرمان بازيها سي سال است كه گذشته . من خودم همه جا به آرامش ميرحسين ايراد ميگيرم ولي به خداي محمد كه امروز و ايران فقط همين آرامش را احتياج دارد نه بلواي كروبي را . و چون امروز بلوا كردن كروبي كه خودم هم دوستش دارم بيشتر كار تو را راه مي اندازد پس علي الحساب زنده باد جيغ !

و در آخر :

اعلمي تكليف خودش را روشن بكند . كاملاً و موثق ميدانم فيلمي كه منتشر كرده صرفاً از يك منبع خاص بدستش رسيده نه آنطوري كه به دروغ ميگويد از "سي.دي فروشهاي كوچه بازار" . ضمناً به مني كه تا همين ديروز ميگفتيد آي چرا "توي اين موقعيت" به ميرحسين ايراد گرفته اي وحدت سبزها نابود شد نگوئيد كه ميخواهي اعلمي خفه بشود . قرار به گير دادن و ايراد گرفتن باشد "توي همين موقعيت" شخصاً اولين نفرم . فقط فكر ميكنم كه تا الآن هدفم از حرفهائي كه زده ام هرچي كه بوده بوق و شيپور نبوده ...

همين ...