2009/11/28

#566

و در ابتدا ببعی فقط بلد بود بگويد بع بع !
.
تا كه مقرر شد گوسفند را بجاي اسمال قرباني كنند

پس او را از ده سوار كرده آوردند

با زور بشستند (حمام نميرفت)

ورا آب همي دادند

و به دانشگاه فرستادند

چونانكه به اوستادي رسيد

و چون قومشان نيك پشتكار ميداشت

به اينجا رسيد !

قربان عيد شما ...