2010/05/09

#710

سبز بپوشيد ؛ پهلوان فرزاد بالاخره آزاد شد ...


پهلوان فرزاد صبح امروز بعد از تحمل چند سال اسارتي که تا آخر حتي يک دقيقه‌اش هم در مرامش نگنجيد از تمام زندانها آزاد شد . سالهاي زندان توانست هر روز صداي او را بلندتر و رساتر کند جوري که دم آزادي فرزاد به تمام فرياد بود . بي صداترين فريادي که جهان تاکنون شنيده . حتي از بلند فرياد بي صداي ندا هم بلندتر . و پهلوان فرزاد بلافاصله بعد از آزادي اسطوره شد . اسطوره‌هائي که يکي پس از ديگري متولد مي‌شوند . مي‌خواهم بدانم اگر که حالا فردوسي بود با اينهمه اسطوره‌اي که به حقيقت وجود دارند چه مي‌سرود ؟ پهلواني يل سيستان کجا و پهلواني سربداران ما کجا ؟

مادرم تبريک ! پهلوانت امروز بالاخره آزاد شد . با چه افتخاري هم . دور از ذهن هم نبود . از چنين قهرمان مادري چه انتظار جز پهلوان پسر ؟ شنيدم که هنوز خبر آزادي فرزاد را به تو نداده‌اند . خبر اينقدر کوتاه بود که آنهمه وسعت پهلواني فرزاد در آن جا نميشد . پهلوان فرزادت دم آزادي از تمام ما بالاتر بود . اسير هم که بود از همه‌مان بالاتر بود اما دم آزادي‌اش خود اين جمهوري کثيف ناخواسته او را کشيد برد بالا که به وضوح از همه‌ سر باشد . مادرم ! غير از آزادي فرزاد ، ورود تو را هم به جمع مادران عزادار تبريک مي‌گويم ...

آقاي کروبي ، آقاي موسوي ، آقاي خاتمي ، آقايان ديگر ! فقط يک جمله : به ولايت فقيه همينطور ملتزم بمانيد ولي اگر به اين التزام باز هم خواستيد ادامه بدهيد همان دم نه اسم ما را ديگر بياوريد نه خودتان را به اسم ما بچسبانيد . همين ...